Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
583 datasets found
Dutch Keywords: licht
Bij Kees de Waart spookte het ook, ook nag toe ie al in de nieuwe plaats weunde. In z'n voorkamer kon ie nooit komme, want as ie er met een licht ingong, den kon je zeker weze dat het uit ebléze wier. Ook werden daar allerlei geluiden gehoord.
Dwaallichte, die zagge ze hier vroeger ok. Daar ware ze bang van.
Je heb bij ons een plaas, daar heb 't ouwe slot gestaan. Veel mense ware bang d'r voorbij te gaan, veel! De schoolmeester die trof dat ok, dat ie wat zag. "Nou zie ik wat!" Hij zegt: "Ik ga dat is onderzoeke". Hij kijke. En weet jie wat dat nou was? D'r graasde daar kalvers en de maan scheen in die beeste d'r oge.
nl.verhalenbank.70688
In IJsselstein had je vroeger een vrouwmens en dat heette Jannegie de Pollepel. Toen had bekant iedereen een bijnaam. Ze kwam wel is bij die boer, daar ik werkte, om dut dat, een droge takkenbos bevoorbeeld. Die kreeg ze altijd. Daar was ze erg en erg dankbaar voor. Weet je wat ze dan zee: "Janus, azzie is een koei heb", want die boer had een stuk of wat...
nl.verhalenbank.70663
Myn pake, greate Ale fan Boalsert, fortelde my: Yn myn jonkheit hat âlde Brecht fan ‘e Lytse Kampen it my sels ris in kear forteld. It wie in pûr bêst minske en tige bitrouber as hja op ‘e tekst kaem oer har buorwyfkes Jelke’ IJmkje en Janne’ Bet. Hja wiene doe noch jong en wennen nêst inoar. De hûzen stiene apart, mar de reinwettersbak brûkten hja...
nl.verhalenbank.50543
Ruerd Abma, mei hwa myn man geregeld skaekte, sei:“O, ik ha dat ljocht niet ien kear, mar wol toalf kear sjoen yn jim hok, - Abma kaem dan fan de skaekklub yn Snits - mar ik tocht dan: hwat ha ik der mei nedich, hwat se dêr yn 't hok hawwe.”
Wy sels, myn man Gerrit Hokwerda en ik, gongen ris fan in buorre fisite, om sa healwei ienen nachts nei hûs. Doe wy foar it wenhûs lâns kamen, bleauwen wy ynienen stean. Ik rôp:“Us hûs stiet yn 'e brân!” Der wie in gieleftich ljocht yn ús wenkeamer. Wy seagen de meubels dudelik! Doe wy yn 'e keamer kamen, wie 't dêr donker.
nl.verhalenbank.50526
Op ‘Eeskwerd’ wie wol nachts geklop en fremde lûden, foaral yn 'e foarkeamer. Op in kear wie Idske Sysling by ús útfanhûs. Wy soene de oare deis nei it ‘festival’ yn Oranjewâld. Om tolve ure hinne, grypte se my by de linkerearm en rôp: “Hwat is dat?” Ik sei heit nei:“Dat binne de mosken yn 'e klimop en de wyn, dy gûlt troch de sinneblinen.” Mar it kloppe...
’n Vrouw gieng elke mèr melke ien ’t Broek. Mar de koeie gave duk niks. Ze ware al gemolke. De vrouw zèj bé’j d’r eige: “Wa zol da toch zien? Wie zol da toch doen?” Durrum gieng ze op ’n mèr heel vroeg weg. ’t Begon pas ’n bietje lich te worre. Ze was hos bé’j ’n koe, en toe zag ze, dat ’n heks ien ’n zeef wegzeilde dör de loch, en ze had ’n emmer melk...
nl.verhalenbank.50232
Da’s ’n droom tussen sloape en wakker zien ien. As ge soaves klompe of schoen mette snute onder ’t bed schuuf, dan hèj las van de nachmerrie. Halve nach kum ’r dan ’n zwoare gedoante op ow valle, aj opte rug lig. En dan kuj krijse en hijge, mar ge rak ’m nie kwiet. Mar aj iets verlichting krieg, dan rak j’m kwiet. En dan kuj vule, dat ie van bove no...
Mien vrouw en ik zoue soaves es ’n keer op visite opten Dries. We reje opte fiets over den diek. Bé’j de noteboom gienge we van den diek af. We waren er goed en wel af, toe stonne we ienens ien ’t volle lich. ’t Leek wel helderlich dag. ’t Duurde mar inkele sekonde. Drek dorop was ’t wer pikduuster. We hadde nèrs iets gezien. We ware èrg verschrokke. We...
nl.verhalenbank.50163
’t Is nog jommer, da mien man nie mer lèf. Die kos zo veul vertellen. Hé’j het zo duk hoas en katte gezien, dietie nie rake kos. As ie soaves meede fiets over de weg reej, het ie ze duk zat ien ’t lich van de lamp gehad. En of ie belde en riep, ze gienge nie van de weg af. En as ie dan van de fiets afstapte um ze vör ’t fietserad weg te jage, kos ie ze...
nl.verhalenbank.49777
Ik heb vroeger wel duk heure vertelle over dwoaslichjes, mar ik weet nie mer, of ik ze eiges wel es gezien heb. Ze zèje vroeger, dat ’t heel kleine lichjes ware, die soaves bute rondzweefde. ’t Zoue de ziele gewes zien van klein kiender, die, zonder gedupt te zien, ware gesturve. Ok heb ik wel es heure vertelle, datte dwoaslichjes as belle over ’t woater...
nl.verhalenbank.49762
As ge bé’j de pas ien Hulhuze soaves de wei iengieng, kos ge d’r nie mer uutkomme. Ge mos dan den hele nach rond lope dwoale tot ’t smèrs lich wier.
Dwoaslichte* heb ik meer dan ens gezien. Zo gieng ik es ’n keer mee voader langs ’n elzeheg. ’n Dwoaslichje vloog mit ons mee. On ’t eind van de heg gieng ’t wer terug. Voader zei: “Da zien de ziele van ongedöpte kiender. As ge ze dopt, gon ze nor den hemel. Dan zieje ze nie mer terug”. Sommigen in Gendt zeggen: “dwoallichte, dwoallichjes”, anderen...
In Hulhuze gebeurdenet, dat zon kjel soaves onder ’n boom gieng stoan. Snachs as de klok twoalf sloeg, viel dan ’t vel op ’m en hé’j veraanderde ien ’n werwolf. En dan kontie d’r op uut goan. Smèrs vörda ’t lich wier, giengtie wer onder den boom stoan. En dan nomen ze ’m het vel wer af. En kos ie nor huus goan.
nl.verhalenbank.49659
Werwolve zien altied kjels of manne. Hekse altied wief of vrollie. ’n Werwolf is ’n kjel, die nou en dan gedwonge wur um zien eige te veraandere ien ’n wolf. Dorvör het ie ’n wolvepak of wolvevel nodig. Ze numen ’t duk ’t vel. Daddis èrs verstoppeld. Duk ien ’n holle knotwilg - ge wit nie in welke - of èrs aanders, woar niemes ’t zuke zal. Op ’n oavond...
nl.verhalenbank.49656
Er was es iemes op de Kapel, die had de fiet on de vinger. Hé’j hatter barre pien on. Hé’j kos snachs nie sloape. Hé’j kos ’t ien huus nie mer make van de pien. Hé’j doch: “Ik godden hortje bute lope ien de frisse loch. Toe hé’j bute kwam, zag ie ’n poar huus wieër nog lich. Da was gek. Middenien de nach. De finsters en de gediene ware los. En hé’j keek...
nl.verhalenbank.49655
Mien moeder vertelde: “’n Kousekoopman hatten helen dag gelope. Hé’j kwam ’soaves bij ’n bos. Hé’j ging doar wat zitte ruste. Toe kwam er ’n poes bé’j ’m. Die streek langs zien bene. Hé’j zèj: “Wel mooie poes, waar kom je vandaan?” Toe kwame d’r veul katte, wel twintig, en die zonge allemol: “Wel mooie poes, waar kom je vandaan?”.Ze nomen mekoar bé’j de...
nl.verhalenbank.49651
Dat is net altid zôô mittie zandman die 's nachs kwam mit tat zand in je ôôge te gooie dat is toch vervelend. Ik hep 't nooit verteld maor altid dat gezeur mittie Klaas Vaak die 's nachs kwam.
nl.verhalenbank.47459
0