Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
44 datasets found
Dutch Keywords: laten
Ik het wel es heure vertelle, dat ’n pestoor of ’n kaploan de wiend kos loate drèie aster braand was en de wiend ston nor de aandre huze. Het mot ok gelukt zien, het ik heure vertelle. Mar eiges gezien hè ’k ’t nooit.
Ik was zo’n opgeschote jong. Ik mos met ’n hokkeling [eenjarig kalf] nor de var [stier] Den Ingel kwam met de motor vurbé’j. Dor schrok ’t bees van. Hé’j rukte on ’t touw. Mar ik wou nie los loate. Ik wou me nie loate kenne. Ik viel opte grond en hard, opten bil. Ik had er den erste tied bar veul las van. Mar da wou ik nie wete. Da’k zo stom gewes was. ’t...
nl.verhalenbank.50422
De rooie Pit was gin beste. Hé’j dronk te veul. En hé’j lichtte de fuke. En hé’j holde ze lèg. As ie zat was, zèj tège zien moeder: “Ouwe moer, ik zal oe dur ’t guitegat hoale”. Mar de moeder was er nie zo bang vur. Ze doch zeker: “Zatte kjels en klein kiender moj mar loate proate”.
nl.verhalenbank.50420
Ze zèje vroeger wel, dat inkele minse da koste. Ze lieten iemand dor ze ’n hèkel on hadde, stil stoan. Die minse koste ok ’n pjerd stil loate stoan. En mins of pjerd kos nie weg, vörda de man permissie gaf.
Kees Jansen zèj, dat ie iemand stief kos loate stoan. As ie da wou. Mar ik heb nooit gezien, dat ie ’t deej. Hé’j zèj ok, dat ie ’n pjerd stil kos loate stoan. Wel op honderd meter afstand. En ’m ok wel kreupel kos loate lope. Mar ik het nooit meegemakt, dat ie ’t gedoan het.
nl.verhalenbank.50380
Ik het wel es gehörd, da vroeger iemand ’n aander stil kos loate stoan. Hé’j wier dan zo stief, dat ie niks mer kos. Zo iemand kos ok wel ’n pjed stil loate stoan.
[Een hiele minne was vrouw K. Sie hef n bult kwaad doan en de lu harren haar dik in de gaatn.] Et was toch zo n smerig wievien. Wie mochten niks van heur aan pakn en de mieste mensn wolden dr ook niet wat eetn of drinkn. Sommigen duzzen dat nog wel, as et drinken bestun uut drei witte dingen. As ie dus koffie kreegn in n wit koppien; daarin witte suker en...
nl.verhalenbank.47772
Hekserij. Was aigeliek veur mien tied. Dit wait ik nog wal, dat er van oal T. zegd wur: “Loat dai keerl nich op de kou-gaange, as ie n modde mit bign hebt; dan goat ze joe aal dood.” Ze mainen, dat oal T. heksn kön en hadden n hekel aan t keerl, as hai in zo'n geval mit bign bie joe kwam.
nl.verhalenbank.45052
Er kwammen meer vrumde dingen veur bie ons in t veen vrouger. Was es n moal n vrouw sturven en toun luitn de kinder heur weer komen. Zai woln wel es weer mit heur proatn. Moar t oal mens mout zegd hebben: “As ie geld over hebben, geef dat den moar aan aarme lu; ik heb t nait meer neudig.” En ze was votgoan en weg bleevn.
nl.verhalenbank.44924
Jehannes tsyske koe ek de turven marsjeare litte.
Jehannes tsyske (= Jhs. Meerstra) wie in fremd man. Hy liet de kat oer de feart springe. "Der over!" sei er. Wie de kat der oer, dan sei er: "Der weer over!" En dan sprong de kat werom. Dat liet er de kat in kear of fjouwer sa dwaen.
nl.verhalenbank.38218
Mar Oene Krop wie ek in greate tsjoender. De minsken doarsten him net yn 'e hûs to litten en net by it fé. Hy makke se samar siik. Myn broer wenne yn Ljouwert. Hy hie in jonkje, dat wie altyd siik en gammel. It wie noait fleurich lyk as oare bern. It siet echt yn 'e pogge. It woe net boartsje en it wie mear dea as levend. Doe kom dêr ris in swager fan...
nl.verhalenbank.38152
Douwe Gosses siet yn 'e kroech hjir. Dy wie oan 't flokken en oangean. Doe't er nei hûs ta gong waerd er ûnderweis smiten. Dat is sabot oankom, dat hy hat letter noait wer sûpt. Doe wie hy der fan genezen. 't Wie yn 'e Foksegatten dêr't er smiten waerd.
nl.verhalenbank.38069
Guon koenen mei in spylkaert in flesse drank komme litte. Bipaelde minsken kinne dat. Nêst in 60 jier woarde dat noch wol dien.
Der binne minsken dy matte jy noait by 't fé litte, hwant dat is net fortroud. Dêr kin hwat út fuortkomme. Se meitsje 't fé siik.
Wie ien ûnderweis mei de hounekarre, dan liet Jehannes de hounen samar stean, sadat se net in stap mear forsetten. Dat wie fansels in forlegene boel foar de man dy't op 'e karre siet. Mar Jehannes koe se ek samar wer fierder rinne litte.
nl.verhalenbank.37890
Mei Skoppenboer koenen guon in flesse drank komme litte.
nl.verhalenbank.37854
Dat werd hier ook verteld. Er was brand geweest hier in Gellicum en de pastoor had de wind laten draaien.
Dat was hier ook. De pastoor kon de wind laten draaien. Als de pastoor erbij kwam werd de wind anders.
Mensen die anderen stijf konden laten staan, die had je vroeger hier ook. Daar moest je voor oppassen. Hij moest je aanraken, anders gebeurde er niks. Als hij je aanraakte, dan liet die je stijfstaan, net zolang tot die 't commando gaf, dat je weer verder kon gaan.
10