Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
270 datasets found
Dutch Keywords: krijgen
Dat heb ik mijn vader dikwijls horen zeggen, as iemand een paard of een koe niet kon krijgen, maar die vrouw wel. Ze kropen voor d'r.
Als je kousen afzakken krijg je regen.
Doe't ik in famke wie wennen wy yn Houtigehage. Ik moest elke dei iten bringe nei in omke fan my, dy arbeide by mynhear Bogaerts. Dat wie in hiel ein rinnen. Op in kear doe kom ik werom. Doe wie der in âld wyfke. "Och heden, berntsje," sei se, "hwat mastû alle dagen in ein rinne. Hjir hast in apel." 't Wie in hiele moaije apel, mar ik doarst him net op to...
nl.verhalenbank.25618
Oene Gjet hie ek nei Lamke ta west. Hja krige fan Lamkje in tsiiskoarste. Sy joech har famke der in stik fan. Dat bern krige in freeslike pine. Doe't se thús kom bigong se to koarjen. It wienen allegearre kikkertskoppen, dy't se útkoarre.
Dy't in apel fan in tsjoenster oannimt kriget in pod yn 'e mage.
Guon ha in toverboek. Dat ha se fan 'e duvel.
Heksen wazzen er nog al wat in t veen. Ie muzzen dr veurzichtig met weezn. Ik weet nog, dat mien zussien ies een appel van zo n hekse kreeg. Mien moe zee: “Wichien, eet um niet op.” Mien moe legden hum in een schuddel. De andere dag was de appel vot en lag er n dikke padde in. Ik zie um nog liggen; n vies dier met n grieze rugge. As mien zussie die appel...
nl.verhalenbank.44437
Stammerige Harm hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Se seinen, dat er ryk wie. As er hwat kochte foar in goune, gong dy altyd wer nei him ta. In dûbeltsje of in kwartsje net. Dy koenen jy gerust fan him oannimme, mar noait in goune, hwant dy wienen je even letter wer kwyt.
D'r zat op een keer een Benschopper in een café, in Benschop. Ze zeggen tegen hem: "Als je met schoppenboer naar buiten gaat, kan je daar een fles jenever krijgen", een fles of een borrel, dat weet ik niet. Maar hij dorst niet. Hij bleef zitten. Hij dacht, dat de duvel in 't spel was. Een leegloper noemen ze in Benschop ook wel een schoppenboer.
Guon dy't in forboun ha mei de duvel, dy binne kûgelfrij. Sokken ha ek in wikseldaelder. Om dy to krijen matte se nei de ien of oare tsjerke ta - ik wyt net krekt hòkker tsjerke. Dêr matte se in kear of hwat om hinne rinne mei in kat en dan matte se troch de doar roppe: "Kat forkocht! Kat forkocht!" Dan komt der in hân om 't hoekje fan 'e tsjerkedoar. Dy...
nl.verhalenbank.17734
Alde Taeke Pyt hie in wikseldaelder. Elkenien hie earmoed, mar hja koenen 't altyd skoan dwaen. De duvel hie him har jown.
Hil Murd fan 'e Sumarreheide wie in tsjoenster. Bern mochten net heal hwat fan har oannimme. Op in kear wie der in famke, dat krige in apel en in par fan Hil. It bern woe se mar gau opite, mar dat kearde har mem. Dy ûntnaem it bern de apel en de par en doe lei se dy yn in panne del. Se die it lid der op. De oare deis sieten der in grouwe pod en in kikkert...
nl.verhalenbank.30566
Fan in tsjoenster mat men noait hwat opite.
Reuzen Een legende vertelt van een reuzenvolk, dat in Duitschland woonde. Daar vinden zij geen goed keukenzand (zand wat men op de stenen vloer strooide). Een vrouw van dat reuzenvolk haalde een schort vol zand uit de buurt van Schellingen op de plek waar nu de Hasseberg is brak haar schortband, het zand viel op den grond en daar is toen de Hasseberg...
nl.verhalenbank.13630
Ik hie in buorman, dy fortelde my, der wie in boer, dy hie in faem. Dy faem koe net in feint krije. Doe waerd it merke en dêr woe hja hinne. Doe't it joun woarde, sei se: "Nou krij 'k joun in feint, as wie it de duvel ek." Mar hja krige dy jouns net in feint. Doe gong se nei hûs ta. 't Wie sahwat acht ûre, it iten wie dien. Doe kaem der in hearskip oan....
nl.verhalenbank.38312
Sterke Fije wenne yn Burgum. Dy wie om fierrens ûnder tsjinst. Hy frege of er frij mocht fan 'e tsjinst, dan soed er it anker fan 1400 poun om 'e kaserne hinne drage, mar hy koe gjin tastimming krije.
De dolende dief 'Op de boskant' doolde vroeger 'n geheimzinnig man, die in zijn handen steeds een zware steen meesjouwde. Aan de afgelegen huisjes klopte hij wel eens aan te middernacht en verzocht de bewoners ieder jaar een paar blikken schoenen te leveren. Lederen waren te gauw versleten, daar hij steeds doolde door stronken van afgekapte dennen of...
In tsjoenster hie de macht har to foroarjen yn in swarte kat. Hwat men fan har krijt om op to iten kin soms yn in pod foroarje. It mat ris gebeurd wêze dat ien in apel fan in tsjoenster krige. Dêr die er in hap út en dat spuide er út. Doe biwarre er dy apel yn in kop. Doe wie letter dy apel foroare yn in pod, mar dy pod hie in gebrek. Dat kom, trochdat...
nl.verhalenbank.33290
Dy't mei 't kaertspyljen klaveraes krige, soe hiel yn 't koart nei in frjemd plak ta gean.
Krijt men hwat fan in tsjoenster en men berget it op, dan wurdt it in pod.
0