Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
270 datasets found
Dutch Keywords: krijgen
Diezelfde ondervinding had een Broeker-vrouw, afkomstig van Nunspeet. Toen zij, als kind, van een heks suikeren ballen had gekregen, zette haar vader die in een pannetje op de kast. Ook die waren den volgenden dag in padden veranderd.
nl.verhalenbank.9408
Als je kousen afzakken krijg je regen.
Myn oer-beppe wie in dochter fan Douwe Tsjallings Reitsma. Dy Reitsma wenne op Great-Angterp, in pleats op 'e grins fan de âlde Parregeaster mar. Dy mar is nou ynpoldere. Fan dy man binne ûnderskate staeltsjes fan syn sterkens en fluggens bikend. Sa wie it ris hurdriden yn Makkum yn 1812 op 't séiis. Douwe Tsjallings die ek mei. Hy moast de eerste rit be...
Slûkjen Myn oerpake wie de soan fan in skuonmakker, dy Jouke hjitte. Myn pake wie in Gerben, dy dus Gerben Joukes neamd waerd. Dy pake fan my hie gjin sin in skuonmeitsjen, mar wol sin yn aventûr. Hy bigoun to faren en kocht al gau in skip. Nou wie it yn de Frânske tiid en der waerd yn Makkum noch al oan slûkjen dien. En pake wie der foaroan by. Der wie...
Mien voader en moeder hadde ’n handeltje ien van alles en nog wat, ok ien schervegerei [aardewerk]. Zo mos ik ens daags vör de kermis nor Doornenburg mee ètesborde. Ik broch ze nor de minse, wor ik zien mos, beurde ’t geld en gieng wer nor huus. ’t Was al ien den oavend. Opten terugweg zie ik ’n witte kenien vör mien uut huppele. Ik doch: “Die mot ik mar...
nl.verhalenbank.50181
Eksters. As er n okster bie joe veur t glas komp schrouwen, den duurt nait laank meer of iekriegn n rouwbraif.
Er sind ook wel andere middels um te geneezn. Om een merrie drachtig te kriegen, moe-je blanke bijen-was deur t voer doen. Een edder kun ie op eulie zetn en verteern laatn. As de diere dan vrang kriegt, kun ie ze daar met bestriekn.
Heksn zatn soms in n kadde. Was op Schoonebeek n moal n kerel bie de weg mit zien handstok en toun luip er al moar n zwaarde kadde om hom tou. Hai gaf t baist n slag mit de stok en…….. de andere dag zag hai n wief, dat as hekse bekend ston, mit n douk om de arm loopn. Zai har dei tik kreegn.
nl.verhalenbank.44918
Aine wat touwensn ken soms oetkomen. Er binnen hier van dei vroulu, dei zo kwoad worn kennen, dat t nait bie schelden blift, moar dat ze mekoar de hoarn tou t kop oet trekn. Twei gevaln binnen mie bekend, dat er van zo’n ruzie wat van overbleevn is. Zee n keer wief teegn anders aine: “Zest n kind kriegn mit n moes op waange.” Dat mens was in verwachtn en...
Ik weet van n huus, waar et niet best botern wol. As de melk in de karn kwam, begun die te broezn, maar er kwam gien botter. De hekse zat vanzulf in de karn, want heksies bint sums hiel klein. Kwam n keerl bie dei mensn en zee: “Heb ie misschien ook kwaad volk in huus?” Sie hadden dat al wel dacht, maar wat er aan te doen? Ie wus raad; ie zol wat onder de...
nl.verhalenbank.44486
[Een hiele minne was vrouw K. Sie hef n bult kwaad doan en de lu harren haar dik in de gaatn.] Op n dag kwam ze bie mien va. Wie harn n beste sikke en die wol ze koopn. Maar mien va wol de sik holn. “Toe”, zeg ze, “verkoop mie dei sik V.” “Doe krigst de sik niet”, zee mien va. En wat dee t mense toen? Sie gaf de sik een fikse slag met de hand veur de...
nl.verhalenbank.44447
De hamel - d.i. de nageboorte - van ‘n merrie hung ik vrogger ook in de boom, aans gung het veuln dood. Ik geleufden dat toen. As de merrie bie de hengste muz, zeden de mensen: “Pas op, de kop mut naar de zunne, dan krigt et veuln een bles.”
nl.verhalenbank.44269
As de hoanen s oavends om n uur of negen of loater nog kraaien den kriegn ie gauw regen en wind.
Bern dy't har mem slagge, falle de hannen ôf. Ek wol: har hân komt letter boppe 't graef. Dy krijt gjin rêst.
nl.verhalenbank.38645
It is net likefolle hwat men seit. Kremer wie hjir direkteur fan 'e bûterfabryk. Dy krige spul mei myn broer. Doe sei er op in kear: "Als ik hem voor de auto krij, dan sal ik hem doodjage." Hy en syn wiif binne beide yn fodden jage woarn ûnder 'e trein oan 'e Loane, hjir yn Feanwâlden.
nl.verhalenbank.38597
Der wie in knap frommes, mar dat frommes koe noait in feint krije. Doe sei se op in kear: "Ik wol joun in feint ha, as is 't de duvel ek." Dy jouns kaem de duvel by de doar. De faem wie deabinaud, mar de boerinne sei: "Ik rêd der wol mei." Hja gong nei de duvel ta en sei: "Meije wy earst de skûdels wol ôfwaskje?" "Jawol", sei de duvel. Doe smiet de...
nl.verhalenbank.38587
Ik haw ris nei Wopke Minke fan Kûkherne ta west om medsinen. Ik krige in drankje fan har mei. Hja sei, ik moest fral tige op dat drankje passe ûnderweis, hwant der koe wolris in houn by my opspringe dy't it drankje stikken ha woe. Mar der is my neat oerkaem mei dat drankje. It wie sa, myn wiif wie siik. Hja koe net gean fan 'e pine. Doe seinen de buorlju...
nl.verhalenbank.38529
Us mem fortelde, hja hie ris mei ien fan myn susters by in minske west to praten. Myn suster hie doe sa'n oardel jier âld west. Mem droech har op 'e earm. Hja hie in apel fan dat minske krigen, mar dat wie in tsjoenster. It famke hie der in stik ôfbiten en dat opiten. Doe wie se bigoun to razen, en dat hâldde mar oan. It bern wie bitsjoend. Doe gongen se...
nl.verhalenbank.38467
Der wie in forkeaping fan lân, dat hearde oan in sekere mynhear Folkertsma fan Grins. Wy biskreauwen dêr lân. Jehannes ek. En der wie ek noch in oare man, dy't dat die. Dat wie ien, dy koenen wy net. Doe't it twadde stik biskreaun waerd, sei Jehannes tsjin dy frjemdling: "Nou wit ik wol hokker bod jo dien ha." En hy neamde it bidrach, dat dy man op syn...
nl.verhalenbank.38431
Yn Droegeham is 't gebeurd, dat Hearke op in kear oan 't dongladen wie. Doe't er de wein fol dong hie, koe 't hynder de wein net út it dongsteal krije. Doe gong Hearke sels oan 't tiksel stean en doe luts er sels pûr-allinne de wein ta 't skerngat út.
nl.verhalenbank.38363
0