Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
84 datasets found
Dutch Keywords: kracht Place of Narration: Drachten
Fan Sterke Hearke wurdt forteld dat er de ploech ris mei ien hân opnom hat en him rjocht foar him tstutsen hat.
Der wie in sunige boer, dy hie by de houtforkeaping in persiel beammen kocht. Hy en syn feint prebearren togearre de beammen op 'e wein to krijen, mar dat koenen se net oprêdde. Tafallich kom krekt Sterke Hearke der oan. Dy seach wol dat de mannen yn forlegenheit sieten en dêrom sei er: "Ik sil jim helpe mannen. As ik nou de swiere ein nim en jimme...
nl.verhalenbank.33771
Sterke Hearke wenne yn Bakkefean. Hy wie sa sterk, dat as se oan 't dongriden wienen, dan luts er sels earst de wein ta it dongsté út en dan kom 't hynder der foar.
nl.verhalenbank.33769
In neef fan my, dat wie Oetse Deelstra. Dy wie ek o sa sterk. 't Siet him yn 't laech. Hy libbet noch en wennet nou yn Drachten. Op in kear wienen Oetse en ik der togearre op út. Doe kommen wy in elzenebeam foarby, dêr siet in eksternêst yn. Dy beam stie yn 'e wâl en hie in stamme fan sa'n 15 cm trochsné. "Hea jonge," sei Oetse tsjin my, "soenen dêr ek...
nl.verhalenbank.33702
Omke Roel (= Roel Deelstra = Swarte Roel) wenne to Aldegea. Dy wie tige sterk. Dy sette samar even it aembeeld by Alle-smid (= A. Welling) út 'e smederij wei op 'e dyk. Mei man en macht moesten se it der wer ynhelje. It forstân gong net lykop mei syn kracht.
nl.verhalenbank.33701
Froeger hienen se greate kettingeiden (= eggen). Dy dingen wienen hiel swier. Der wienen twa man foar noadich om sa'n kettingeide op 'e wein to lizzen en dan hienen se der nòch tillen oan. Dyselde luije boer hie sa'n kettingeide by Jan Welling, de smid fan Aldegea. Dêr hie hwat oan mankeard en de smid hie 't makke. De boer kom dêr om de kettingeide op to...
nl.verhalenbank.33337
To Aldegea wenne ek in hiele sterke keardel. Dy woarde altyd neamd: de luije boer. Dy boer wie ris yn 'e ûngetiid. Doe rekke er mei in foer hea en in âld swart hynderke derfoar fêst yn 'e skuordoarren. It hynderke koe't net mear dwaen. Doe hat dy boer it hynderke útspand en doe hat er it foer hea, dat klem siet sels los skuord en ta de skuorre yn lutsen.
nl.verhalenbank.33336
Myn pake, greate Kobus (= K. v.d. Heide, mem har heit) wie tige sterk. Sy skoaiden froeger in protte. Dat die pake ek. Op in kear hied er mei oaren to skoaijen west nei Aldegea. De giften bistienen faek út ierpels (= aardappelen) of twa sinten ofsa. Al mei al hie pake dy kear in mudde ierpels opskoaid. Dy ierpels hied er yn in sek op 'e nekke lizzen. In...
nl.verhalenbank.33335
Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan moest er freeds jild foar de lju nei stêd ta bringe. Greate Pier wenne yn Kimswerd. Der kom ris ien by him doe wied er op 't lân oan 't ploeijen. Dy frege him hwer't greate Pier wenne. Pier tilde de ploech op mei ien hân. "Dêr wennet er",...
nl.verhalenbank.33224
Der wienen ris yn Bakkefean seis man oan 't laden mei almachtich dikke beammen op in wein. Ien beam wie wol twa kear sa grou as de oaren. Sy koenen 't net struse om dy beam op 'e wei to krijen. Sterke Ynse stie der sa by. Hy sei: "Sil 'k jim even helpe?" Dat wie gjin dôvemans praet. Dat nommen se graech oan. Ynse krige it swierste ein. Tsjin 'e oaren sei...
nl.verhalenbank.32698
Dikke Feike (Wouda) fan Surhústerfean wie o sa sterk. Hy hie in fearskip. Twa sekken fan elk 100 poun naem er samar beet mei de mûle en brocht se by de planke op nei 't skip. Feike hie allinne mar kiezzen. Alle tosken wienen by him kiezzen.
nl.verhalenbank.32312
Hearke hat it ek noch oàrs bisocht, sei Jan Hepkes, om gjin lêst fan 't wetter to krijen yn 'e ûngetiderstiid. Hy wie tige snoad. Hy hie kuorren makke. De greatste wie sa heech as Hearke sels wie en hie in boeijem fan 2 m. middellijn. As it dan tiid wie en 't hea moest keard wurde en skodde, dan naem Hearke syn greate riuwe, swile hwat by elkoar en makke...
nl.verhalenbank.32309
Jan Hepkes fortelde èk: As it reinde en 't wie wietich waer dan stienen de lege lannen tusken Harkema en 't Fean ûnder wetter. De boerkes dy't dêr groun hienen hienen al dykjes boud en der polders fan makke, mar as 't hwat oanreinde stie de boel samar wer blank. Sterke Hearke hie in tsjasker opdien by in boer yn Selmien. De boer hie dêr in skroef...
nl.verhalenbank.32308
Elke wike farde de boat fan Surhústerfean nei Grins. De boat rekke altyd swier ôfladen mei fé en balen moal fan 'e Grinzer klaei. Dat kaem yn skûten njonken de boat, sa waerd it oanbrocht neidat de keaplju it kocht hienen. Op in kear moest dat wer allegearre oerladen wurde op 'e Feanster boat. De kaptein moast der foar soargje dat dat moal yn evenwicht...
nl.verhalenbank.32307
Jan Hepkes fortelde ek: "Sterke Hearke wie ek in baes op 't iis. Ride, net ien dy't him foarby koe. Yndertiid wie Arend Poepjes fan de Lemmer de man yn Fryslân. Syn konkurrinten dat wienen Gosse Reindersma en Kooistra. Letter waerd Reindersma kampioen. Letter kamen hjir guon út it bûtenlân wei. Dêr moasten de Friezen it tsjin ôflizze Mar doe kaem Sterke...
Jan Hepkes Wouda fan Surhústerfean fortelde: Juster ha 'k der nochris oan tocht en ik haw it sels sjoen op ús eigen skip, doe't heit fêst rekke mei in fracht stien yn. It skip siet as 't ware fêst yn 'e blaumodder oan 'e oare kant fan 'e feartswâl. Al hwat heit ek bisocht, hy koe it skip net wer flot krije. Tafallich kaem sterke Hearke dêr oan fan...
Greate Pier wie ôfgryslike sterk. Op in kear wie er op 't lân oan 't ploeijen, doe kamen der guon by him. Dy fregen: "Hwer wennet greate Pier?" Doe stuts Pier de ploege rjocht foar him út en sei: "Hjir stiet er en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.29651
Myn pake hat flak by Sterke Hearke yn 'e Ham wenne. Hy wie yn Hamsherne op in kear oan 't ploeijen. Dêr roannen doe skeanpaden troch en dêr kommen guon oan dy moesten nei in seker persoan ta. Sy bleauwen by Hearke stean en sy fregen: "Kinne jo ús dy man ek oanwize?" Doe sei Hearke tsjin dy mannen: "Ja, ik kin jim àl helpe." Doe krige er de ploech yn 'e...
nl.verhalenbank.29388
Alde Barchje-muoi wenne yn in kroech yn Beneden-Haulerwyk. Dy kroech stie hiel ticht oan 'e wei. Doe hie dêr in keardel by harren west, dy makke in freesliken lawaei, dêr hienen se forlegen mei west. Doe kom Ynse der oan. Dy gong dêr sitten om slokje. Mar Ynse krige syn nocht fan dat lawaei fan dy keardel. Dat op in stuit wied er nei him ta gong. Hy hie...
nl.verhalenbank.28247
Sterke Ynse fan Bakkefean kom op Drachtster Merke. Dêr sloech er mei oare maten op 'e slajut. Mar doe hied er mei ien klap alles kapotslein. Doe hie de man fan 'e slajut sein: "Och God, hwer komt dy klap wei?" "Fan Bakkefean", hie Ynse sein. Ynse mat hannen hawn ha as slaeijen.
nl.verhalenbank.28246
0