Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
946 datasets found
Dutch Keywords: kracht
E: Pekkel? Dochter: oalde pekkel, bewaarn dee oalde leu en at de jongs an t voetbaln kwamn, nen lap met oaldn pekkel umhen en dat he'j no nich meer, dat was goed veur kneuzingn. Wit: Van t spek, dat wördn bewaard. Doar ko'j alle spiern met gangs kriegn. En ok veur t vee wa. E: Woarum gebroek ie dat nich vuur oen voot? Dochter: dat he'k nich meer. Wit:...
nl.verhalenbank.128622
H.E.: Der bint wa verschilnde verhaaln. dee kö’j wa verkloarn eignlik, at ze bang bint maakt en zoa he’j ok met dat glöanige hoolt ja. G.M.: Met dee gleunige stobns. H.E.: Dee stobns en ie zeet doar n paar gleunige oagn in. G.M.: Zuk oold eekn hoolt, wees wa. Doe ik zonne jong was mos ik mangs alle hoolt kot houwn en wördn alle hoolt broekt en ’s oavnds...
nl.verhalenbank.128528
H.E.: Nee, t verhaal op zikzölf is mooi. ll He’j hier in Geester nog leu had dee de tookomst kon vuurspeln? F.Ve.: Joawa, dee bint der nog wa J.Ve.: Dee hebt hier wa west. Vr. Met ne fancy-fair. Nem doar an de Tubbige weg Lucas of an de Vasser weg, den slager J.Ve.: Beernink. Vr.: Den kan veuln. J.Ve.: Joa, den kan ok striekn. Vr.: Dat kan ik ok wa ......
nl.verhalenbank.128571
Ik haw us fortellen heard oer in sterke Ynse. Hy wie oan 't ploegjen. Der kom in man, dy frege him: "Kenne jo my fortelle, hwer't Ynse wennet?" Ynse hie de ploege optild en der mei wiisd en sein: "Dêr wennet er." Ik haw dit yn Oerterp heard. Ynse mat yn Bakkefean wenne ha.
nl.verhalenbank.23801
Sterke Hearke wie noch in jonge, fortelde heit. Doe wied er us in kear op 't Fean (= Surhústerfean). Doe wienen dêr in stik of hwat mannen, dy losten in wein. Der leinen dikke beammen op 'e wein en dy leinen se iene foar ien op 'e groun. Dêr stie Hearke by to sjen. Doe gongen dy lju yn 'e herberch en kochten in buorrel, mar sy nommen Hearke net mei. Doe't...
nl.verhalenbank.23731
Greate Hearke wenne yn Aldegea. Hy wie ôfgryslike sterk. Syn eigenlike namme wie Hearke Douma. Hy wie us in kear oan 't ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en sloech mei de fûst op 't boarst. "En dêr wennet er", sei er, en doe krige er de ploege mei de oare hân beet en...
nl.verhalenbank.23043
Op in kear hie heit in wein fol stront laden. De wein stie yn 't djip skerngat en it hynder koe de stront der net weikrije. Doe spande heit it hynder út en krige it tiksel beet en luts de wein der sèls út. Hy wie sterker as in hynder. Myn heit hiet Fokke Veenstra.
nl.verhalenbank.19446
Sterke Hearke wie tige sterk. Hy holp de slachters wolris. Harm Thys-jonges fan Surhústerfean wienen slachters. Sterke Hearke moest in dikke bolle by har bringe. Dy stie op stâl en wie frijhwat wyld. Hearke gong der hinne en makke de bolle los. Doe die de bolle in rare slach en smiet Hearke om. Hearke sei: "Stil, beestje." Doe hie Hearke him wol sa goed...
nl.verhalenbank.25397
Ynse siet us yn in kroechje oan 'e Weibuorren by Oerterp. Dêr siet nochal hwat jongfolk en dy mannen bigongen Ynse to narjen. Sy koenen him net. Ynse wie nochal moai goed en liet se earst gewurde. Mar doe't it slimmeroan woarde, kom er oerein. Hy krige even twa fan dy mannen beet, hâldde se earst in eintsje fan inoar en brocht se doe nei elkoar ta, krekt...
nl.verhalenbank.19687
Die met de helm geboren waren, hadden de gave van de helderziendheid. Maar als die helm werd begraven dan hadden ze er geen last van.
nl.verhalenbank.70625
By Sterke Hearke soe in baerch slachte wurde fan fjouwerhûndert poun. De baerch rekke fan 'e slachtbank ôf. Doe krige Hearke syn dochter Rixt de baerch by de boarstels en sette him wer op 'e slachtbank.
nl.verhalenbank.21330
Greate Ynse fan Bakkefean hie fan dy enoarme hannen. As slaeijen! Der wienen us in stik of fiif man dwaende om in dikke beam op 'e wein to tillen. Mar it woe net. Doe kom Ynse der oan. Ynse holp har en de beam lei samar op 'e wein. Doe gongen dy fiif man nei de herberch en kochten in slokje. Mar sy seinen net tsjin Ynse: "Kom mei." Ynse giet hinne en...
nl.verhalenbank.25156
Us pake hie hiel slim de twaddedeiskoarts. De iene dei wie 't goed mar de oare deis wied er skjin forlegen. As er it oankommen fielde hâldde der him mei de hannen oan 'e speaken fan 'e stoel fêst, sa forlegen wied er dan. Mar dan duorre it net lang of hy koe 't net mear op 'e stoel úthâlde. Dan rekke er op bêd. Dan switte er en hy trille. Hy seach der och...
nl.verhalenbank.11542
Sterke Hearke mat ôfgryslike sterk west ha. Hy wie ris oan 't ploegjen op it lân. Dêr kaem in man by him, dy koe him net. Dy woe graech witte hwer't Sterke Hearke wenne. Hearke tilde de ploech omheech en wiisde it plak oan. "Dêr wennet er", sei er. 't Gebeurde yn Droegeham.
nl.verhalenbank.32204
Hy hat ek ûnder tsjinst west yn Den Helder. Dêr hie er in great hekel oan, hy woe graech wer nei hûs ta. By de kaserne lei in anker fan 1400 poun. Dat hat er dêr in ein fan 'e groun tild. Doe't er 't wer delsette wienen de soallen him ûnder 'e skuon wei gong. Hy frege doe of er frij mocht fan 'e tsjinst, dan soe er dat anker om 'e hiele kaserne...
nl.verhalenbank.32238
Hearke hat ûnder tsjinst west. Dêr hied er in hekel oan. De oare soldaten pleagen him wolris hwat. Mar Hearke wie troch-goed, dy die meastal neat werom. Mar op in kear doe wied er op in skip fan 'e marine. Doe wienen de soldaten ûnder yn dat skip. Der lei in anker fan fjirtsjinhûndert poun op dat skip, dat lei Hearke op 'e roef, doe koenen dy soldaten der...
nl.verhalenbank.27635
Sterke Feije wenne yn Burgum. Hy wie ôfgryslike sterk. Hy en syn hynderke dienen it wurk togearre. As de wein út it skerngat moest en it hynderke koe 't net dwaen, dan gong Feije der foar stean. Sa dienen se 't wurk beurt om beurt of togearre.
nl.verhalenbank.27812
Hearke wie us mei noch fjouwer mannen by in baes oan 't wurk. Sy moesten meiïnoar in grouwe, swiere balke forlizze. Mei wrikjen, earst oan 'e iene kant en dan wer oan 'e oare kant, prebearren se de balke fan 't sté to krijen. Mar it woe net. De ûnderbaes stie der by. Dy woarde lulk. Doe sei Hearke foars tsjin 'e fjouwer oaren: "Gean hjir wei, mannen." En...
nl.verhalenbank.20833
Sterke Hearke wenne yn 'e Ham. Trije man sochten him op, dy woenen wite hoe sterk hy wie. Doe fregen se in man dy wie op it lân oan 't ploegjen mei in pear hynders. Se fregen him of hy har ek fortelle koe hwer't sterke Hearke wenne. It wie in sturtploech dy't Hearke brûkte. Hy krige de ploege mei ien hantfet beet, tilde him op en sei: "Dêr wennet er, en...
nl.verhalenbank.24499
Rixt hie forkearing hawn mei in feint. 't Wie hast oan trouwen ta west, mar doe hie dy feint har yn 'e steek litten. Letter wie hja ris in kear op in feest. It wie dânsjen. Dy feint wie der ek. "Och hea leave," sei Rixt, "wiestû dêr ek? Nou, wy matte gau even togearre dânsje, net?" En hja hie him beet krige en ûnder 't dânsjen sa bot oankrûpt, dat alle...
nl.verhalenbank.25208
2