Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
153 datasets found
Dutch Keywords: kogelvrij
Mensen die met de helm zijn geboren, zijn gelukkig en kogelvrij. De helm moest begraven worden. Zondagskinderen waren ook gelukkig.
nl.verhalenbank.126584
Dat waren mensen die veel geluk in 't leven hadden, die alles meeviel wat ze deden. Als de bakers vroeger de helm verkochten aan soldaten dan waren de soldaten kogelvrij.
nl.verhalenbank.127721
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
nl.verhalenbank.72634
Us pake en dy hienen in helm fan ien fan 'e bern. Dêr wie dat bern mei geboaren. Dy helm koe pake djûr forkeapje. De dokter wie der tige hyt op. Hy sei: "Daar wil ik van der Veen wel veel geld voor geven." Mar pake die't net. Letter hat pake dy helm fuort dien. Dy't sa'n helm yn besit hat is kûgelfrij.
nl.verhalenbank.22003
Der binne dieren, dy binne kûgelfrij. Sokke dieren wurde fan hegerhân sparre.
nl.verhalenbank.31241
De dokters wolle graech sa'n helm ha. Se wurde dêrom faek achterútmoffele, hwant se binne in protte jild wurdich. Sa'n helm wurdt djûr forkocht. Dy't sa'n helm yn bisit hat, is kûgelfrij.
nl.verhalenbank.38503
De frijmitselders kinne mei de deaden prate. Om 'e sawn jier mat der ien fan 'e frijmitselers dea. Der wurdt om lotte hwa. Dyselde mat him dan sels fan kant meitsje. Tsjibbe Gearts fan Burgum hat dat ek dien. Dy't ien kear frijmetseler is mat dat syn hiele leven bliuwe. Hy kin der noait wer by wei. Hy is forkocht oan 'e duvel. Dy soarget der ek foar dat...
nl.verhalenbank.36507
Guon dy't in forboun ha mei de duvel, dy binne kûgelfrij. Sokken ha ek in wikseldaelder. Om dy to krijen matte se nei de ien of oare tsjerke ta - ik wyt net krekt hòkker tsjerke. Dêr matte se in kear of hwat om hinne rinne mei in kat en dan matte se troch de doar roppe: "Kat forkocht! Kat forkocht!" Dan komt der in hân om 't hoekje fan 'e tsjerkedoar. Dy...
nl.verhalenbank.17734
De dokters woenen froeger graech sa'n helm ha. Dy knoffelen se achterút en dan forkochten se him djûr. Dy't sa'n helm yn bisit hie, woarde der sein, wie kûgelfrij.
nl.verhalenbank.25779
Frijmetselers binne kûgelfrij. Hja hawwe altyd jild. Der wie in man, dy wie ek frijmetseler. Dy moest jild brûke. Doe hong er in koer oan 'e hoannebalke, dy soe de duvel folsmite. Mar dy man hie sa goochum west, dy hie earst de boaijem ûnder 'e koer weislein. Doe bigoun de duvel to smiten. Der kaem in hiele bult jild oer de skuorre to lizzen en de koer...
nl.verhalenbank.30406
Dy't mei in helm geboaren is is kûgelfrij. Ek deselde dy't in helm yn syn bisit hat is kûgelfrij. De froedfroulju wienen froeger gleon op 'e helmen. Dy knoffelen se achterút en se waerden djûr forkocht. Ek de dokters forkochten se wol.
nl.verhalenbank.36881
Mensen die met de helm zijn geboren, hebben een vooruitziende blik
nl.verhalenbank.126366
Frijmitselers binne kûgelfrij. Ien dy't hwat oars wie as oars, dy't mei de boaze hwat út to stean hie, dat wie in frijmitseler. Dy't ien kear frijmitseler is mat it altyd bliuwe. Hwant as jy it wurde matte jo in kontrakt tekenje mei eigen bloed. Dy't der by wei wol wurdt deamakke. Sy matte in skoft yn har eigen kiste lizze.
nl.verhalenbank.25814
Frijmitselders wienen kûgelfrij.
nl.verhalenbank.27959
Auke Douwes Veenstra wenne yn Earnewâld. 't Wie in boer, hy wenne flak by 't hotel Princenhof. De frou fan Auke Douwes koe tsjoene. Sy foroare har yn in ein. Forskate bern hat se bitsjoend. Dan fleach sa'n ein yn 't wetter in stikhinne oan dy minsken ta. Sa'n ein koenen se net reitsje. Dy wie kûgelfrij.
nl.verhalenbank.24869
Dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij. Der wurdt ek wol sein, dy't in helm kocht hat en yn syn bisit hat, dy is kûgelfrij. Yn de regel wurdt de helm forkeard ôflutsen. De helm is in lyts trijehoekich stikje fel. It mat nei boven ta lutsen wurde. Dan krijt it bern gjin lêst en hoeft er letter neat to sjen. Mar gewoanlik lûke se it nei oerdwars ta ôf....
nl.verhalenbank.21050
Minsken mei de helm geboaren binne kûgelfrij.
nl.verhalenbank.16830
As der in frijmitselder stjert, wurdt er forkocht oan 'e duvel. Hy is by syn libben kûgelfrij. Om 'e sawn jier mat der ien dea.
nl.verhalenbank.17119
Dy't in helm hat, is kûgelfrij. In dokter wol sa'n helm wol keapje.
nl.verhalenbank.25168
Guon dy't mei de helm geboaren binne, binne kûgelfrij. De froedfroulju, dy't de bern heine, knoffelen faek sa'n helm achterút, as se 't rêdde koenen. Us mem hat it wol meimakke, dat se dat dienen. Sa'n helm wie in protte jild wurdich. As in sékaptein sa'n helm hie, dan soe syn skip op sé noait forgean, al stoarme it nòch sa. Ofsieren kochten dy helms ek,...
nl.verhalenbank.38139
2