Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
441 datasets found
Dutch Keywords: koe
E: Pekkel? Dochter: oalde pekkel, bewaarn dee oalde leu en at de jongs an t voetbaln kwamn, nen lap met oaldn pekkel umhen en dat he'j no nich meer, dat was goed veur kneuzingn. Wit: Van t spek, dat wördn bewaard. Doar ko'j alle spiern met gangs kriegn. En ok veur t vee wa. E: Woarum gebroek ie dat nich vuur oen voot? Dochter: dat he'k nich meer. Wit:...
nl.verhalenbank.128622
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
It barde jierren lyn yn Zevenhuzen ûnder Burgumerheide. Dêr wennen Tsjitse en Kei (Boonstra). Op in kear soe Kei de aeijen ophelje, mar de hinnen seinen: "Wy lizze hjoed net." Doe soe Tsjitse de kou melke, mar de kou kearde him om en sei: "Ik jow hjoed gjin molke." Tichteby wenne in tsjoenster, dat wie Jantsje. Jantsje hie in winkeltsje. Dy krige de...
nl.verhalenbank.36472
It gebeurde ek op in kear, doe hie Ymke toarst. Doe trof er ûnderweis in faem, dy siet ûnder in kou to melken. Hy frege om hwat molke, mar de faem woe him gjin jaen. Mar Ymke koe bûksprekke. Fuort dêrop sei de kou: "Jow dy man hwat molke." Doe woarde dy faem sa kjel, dat sy naeide út.
nl.verhalenbank.27755
Recept voor de genezing van wratten. De baker zei: Vrouw, dan moet je een dreedje nemen en dan moet je deer zooveel knoopjes in leggen as je vratten hebbe, en dan moet je dat dreedje begrave, waar je alle dage overloope, en as den dat dreedje vergaat, gaane ook de vratten langzamerhand weg. Ik heb het deen, vrouw, maar het hulp hoor! Ze binne alle gaar...
nl.verhalenbank.39594
Us heit kom thús út Eenrum mei de klaeikoarts. 't Woe net bikomme. Doe gong er nei Anders Spoelstra ta, dat wie in boer yn Surhústerfean. Se hienen him to rieden jown, hy moest molke ha fan in feare koe, dy't op syn minst yn gjin jier in kealtsje hawn hie. Heit wie sa siik as in houn en seach der min út. Hy moest deis in healmingel fan dy molke ha. Nei...
nl.verhalenbank.27147
Myn broer Foppe wenne op 'e Streek. Dy hie in baerch mei biggen. Dy wienen allegearre rûch en smoarch en gammel. Se wienen forjown. Syn kij forsmieten de keallen. It wie dúdlik, de boel wie dêr bitsjoend. Doe gongen se nei Wopke Minke ta. Minke joech har in stik guod mei. 't Like wol in stik fan in brânde baelder. Doe moesten se dat op in trochbrânde...
nl.verhalenbank.38073
Albert van Minnen fan Eastemar hat my us forteld: Us heit hie in sike koe. Wy wennen op 'e Heidbuorren to Eastemar. Heit gong nei Kûkherne ta, nei Wopke, mei in skelling yn 'e bûs. "Soa, bist dêr al?" frege Wopke. "Ik sil dy gau fortelle hoe't it komt, dat dy koe siik is. Boven de achterdoar is in gleske der út. Dêr kin fan alles troch komme. Set dêr in...
nl.verhalenbank.19730
Tichte by de Drachtster Pipe is Teadehoekje, by de Slingerwei. Dêr spûket it. Dêr op 'e hoeke ha se froeger in fékoopman formoarde. Dat wie Teade. Hy hie nei de merk ta west dêr't er in koe forkocht hie. 't Jild hied er yn 'e bûse hawn. Dat hienen se him ûntstellen. Letter seagen guon dêr yn 'e nacht in man oer de wei hinne krûpen mei in koe oan 't tou....
nl.verhalenbank.36260
Yn 'e Dokkumer Wâlden wenne in boer, dy hie in koe, dy waerd siik. It buorwyfke krige de skuld, dy hie dy koe yn 'e macht, mienden se. Doe helle dy boer it buorwyfke der by. Hy sei tsjin har: "Dû hast de koe siik makke, dû mast him ek wer better meitsje, oars stek ik dy hjir fuort dea."
nl.verhalenbank.24843
Op het Loon in Liessel stond ’n spookhuis. Als ze er vrijdags boter in de pan deden, veranderde die boter in vet. Soms lag de sloot voor het huis vol eieren. Eens vond men er in de stal ’n graf gegraven, met de touwen erin. De koeien stonden er rondom. Men is toen naar de paters gegaan in Venray. Die wisten: er is een grote zwarte hond. Men moest die dood...
nl.verhalenbank.47467
„In Ierland moet de boer er voor zorgen dat de eerste melk van een koe die heeft gekalfd gemolken wordt op een stuk metaal (zie F2: een stuk ijzer) dat in de emmer is gelegd. Dat schrikt elfen af”.
nl.verhalenbank.48542
’n Slechter, magere koe, nuumde ze bé’j ons thuus vroeger wel ’n heiknepper. Wurrum weet ik nie.
nl.verhalenbank.50457
Ik haw hjir op 'e tún hjouwer forboud. Doe seach ik in kear dat der in koe by de hjouwerstûke stie. It like krekt of er dêrfan friet. Ik smiet der op mei de klomp. Doe bleau er nòch stean, it wie in spoek.
nl.verhalenbank.37341
Op 't Wyldpaed wenne in boer, dy joech de kij tige bêst fretten: koeke en moal oer 't hea hinne. Mar it joech neat. De kij bleauwen like meger. It fretten fortarde net. It kom der krekt sa wer út sa't it der yn kom wie. Sa lei 't dan yn 'e groppe. Der kom altomets in man by dy boer, dy bitsjoende de boel. By dyselde boer gongen soms ek samar de lantearnen...
nl.verhalenbank.33133
De Aldehou to Ljouwert is boud op kouwehûden.
nl.verhalenbank.29143
Luister. Mijn grootvader heeft toch echt het volgende meegemaakt. Op een avond komt hij laat thuis. Zijn ouwe lui slapen al en alle deuren zijn op slot. Nu gaf dat niks; er was wel een deur door de paardestal. Hij gaat naar binnen langs het paard; kruipt dan over de "pere krub" en als hij daar net op zit, schrikt hij. Het huis staat om hem heen in brand....
nl.verhalenbank.43211
Hier zeeje ze ok wel 's as t'r dus een vrouw ongesteld was mosse voor de koeje lôôpe dan konne ze kijke welke koe d'r tuchteg was.
nl.verhalenbank.47249
De weerwolf. De koeie hadde de wolf in de staart, dat zeje ze as 't onderste gedeelte van de staart helemaal slap hing.
nl.verhalenbank.70383
Alde Hinse (Hinse Jehannes de Boer fan it Swartfean) woarde us by in boer yn 'e Koaten helle, hwant sy koenen it keal net fan 'e koe krije. Hinse woarde troch de boer yn 't rydtúch helle. Hy spile it klear mei de koe. It wie in moai keal. Doe brocht de boer Hinse wer nei hûs ta. Underweis to Eastemar yn 'e pleats, dêr't nou it hûs fan Tsjitse Jansma is, -...
nl.verhalenbank.21872
2