Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
8 results
Dutch Keywords: knopen
De nachtmerrie bringt de mane van de paarde in de war.
nl.verhalenbank.57884
Als het paard de nachtmerrie had gehad, dan zaten z'n manen in de war.
nl.verhalenbank.50898
Als de nachtmerrie was geweest, dan zat bij de vrouwen het haar in de klit. Bij de paarden ook.
nl.verhalenbank.50890
Ja, dat werd dan gezegd. Dan kwam de nachtmerrie bij de paarden. De paarden an 't slaan, de mane vastgeknoopt. Wat ze dan wel deden, een kruis op de paardenstaldeur.
nl.verhalenbank.125751
Binne der sawn famkes yn ien húshâlding, dan is ien dêrfan in nachtmerje. Se ha wol by my west. Dan koe 'k gjin siken mear krije. Men struide wol moal. Moal hinget oan. Hie in nachtmerje moal oan har, dan koe se net wer fuortkomme. Men sette ek wol de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Se kamen ek by de hynders. Dan hienen de dieren knopen yn 'e...
nl.verhalenbank.30491
In nachtmerje is in frommeske, dat komt troch 't kaeisgat. Sy komt ek by de hynders. Nachts komt se. Dan docht se knopen yn 'e moanjes en dan binne de hynders alhiel oerstjûr. Dan sitte se der op.
nl.verhalenbank.28650
Binne der sawn famkes yn ien húshâlding, dan is dêr in nachtmerje tusken. De nachtmerje komt by de minsken troch 't slotsgat. Hja giet nei 't bêd ta en giet op sa'n minske sitten. Dan biset him alles. Dan kin er hast gjin siken mear helje. Men gyng wol hinne en sette de toffels achterstofoar foar 't bêd. Men miende dat de nachtmerje dan net by jin komme...
nl.verhalenbank.29811
Oan 'e Simmerdyk wenne in boer, dy hie in hynder. Dat beest hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje, dat hy hie elke moarn de knopen en flechten yn 'e moanjes sitten en hy dreau yn 't swit. "Ik woe wol, dat ik wiste hokker frommes him dat lapt," sei de boer, "dan stuts ik har mei de foarke yn 'e bealch."
nl.verhalenbank.17611
9