Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
537 datasets found
Dutch Keywords: knecht
Wil: As no nog moal wier wis verteln van dee dree beume, kiek woar den haazn dan tusken kwam. At Hennie dat dan even opneamp. Wit: Mer den haazn kwam dan altied wier en doe hebt ze hem noakekn en doe was dat ok zoa, at der genne roete in dat glas mog zitn, gen glas in dee roet mog zitn. Den haazn mos doar vrij duur. Dan har he niks um kapot te maakn en...
nl.verhalenbank.128608
Spit brengen G.M.: Ja dee knecht van Scholtn möt dat doan hebn, den hef t spit doar op n Huunboarg bracht en den hef t peard bie zik had en tenminste zoa heb ik t wa es heurd verteln en doe hef he t spit hef he doar henbracht noa n Huunboarg en doe is het der tuskn oet goan, n Huun löaw’k noa met t haandbiel en doe is Schoolt zien knecht bie t Schoolt...
nl.verhalenbank.128541
Doe't Knjillis Veenstra noch feint wie, hied er mei trije man der op út west. Hy wie in blaffer. Hy sei, hy woe de duvel wol us sjen. Doe kommen se de Wedze lâns. Hy roan tusken dy trije kammeraden yn. Mar hy woarde der tuskenwei tild en yn 'e sleat smiten. Knjillis Veenstra wenne by 't spoar ûnder Kollumersweach.
nl.verhalenbank.19452
In Stolk had je vroeger jare een vrouw, dat was een slaapwandelaar. 't Was een boerenmeid. Ze ging dikkels stijf vroeg melke en om bij de koeie te komme mos ze over een plank hene. Dan was ze dikkels al klaar voordat de andere begonne ware. Op een keer heb die boereknecht, die in 't land d'r naast melkte, voor de grap de plank opgehaald. Toen is ze...
nl.verhalenbank.70631
Mien grootvader, z'n zoon en ne knecht, die reje met de kar en 't paard naar de markt. Naar de markt in Zeeuws Vlaonderen. Enne toen zat daar een manneke laengs de kant in 't gras, die ne broek zat te lappe. Mien grootvader die zee: "Das iets da nie zuiver is!" Maar toen komme ze d'r vlakbij en nou zee da manneke: "Zet ik 't hier, is 't lap op lap en zet...
nl.verhalenbank.72768
Der wie in feint, dy wie tige dryst. Hy joech nergens om. Hy hâldde in weddenskip mei guon, dat hy doarst wol by 't tsjuster nei 't tsjerkhôf ta en helje dêr in deabonke wei. Deselden dy't mei him wedden, tochten: "Nou sille wy him dochs us bang meitsje." Foardat hy der wie, wienen der trije fan har nei 't tsjerkhôf ta gien. Sy hienen elk in wyt lekken om...
nl.verhalenbank.23453
De bonken yn 'e bientsjekou. Der wenne ergens in jongfeint, dy wie net gau bang. Hy wedde mei it jongfolk, hy soe op dy en dy joun let nei 't tsjerkhôf en in deabonke út 'e bientsjekou helje. Dat wie dus ôfpraet. Mar de koster, dy't der fan ôfwiste, forskûle him achter de bonken. Hy hie in wyt lekken om him hinne dien. De jonge pakte in bonke. Doe sei de...
nl.verhalenbank.20827
In feint en in faem wennen op 'e Skieding. Sy hienen forkearing, mar it bûtere net sa bêst tusken har. Sy hienen faek spul. Op in kear wienen se oan 't kuijerjen. Doe wie 't wer mis. Sy woarden wer deilis en 't gong der frijhwat oan wei. Doe wie dêr in ding oan kom, dat wie like folle mâns as in keardel. 't Like freeslik, sa'n raer ding wie it. Dat sprong...
nl.verhalenbank.26067
Der wie ris in smit, dy wie frijhwat eigenwiis. Hy miende, dat er de allerbêste smit wie fan 'e hiele wrâld. Dêrom liet er boven 'e doar sette: Smid der smeden, meester bovenal. Mar de duvel woe him dat ris even bitelle sette. Dy forhierde him by dy smit as feint. Doe kom dêr ris in koetsier, dy hie in hynder foar de wein en dat hynder miste in izer. Doe...
nl.verhalenbank.32947
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14771
D'r was een knecht uit Zijderveld, die ging in Leerdam naar de mart. In Leerdam hebbie de Rentmeestershoek, dat is een beruchte spookhoek, tenminste in vroeger dage. En die knecht komt terug van de mart, langs de Rentmeestershoek met kar en paard -en toen komt d'r een kerel bezije kar en paard. En hoe harder die knecht ree, hoe harder die kerel ging lope....
nl.verhalenbank.72806
MH: Van die basilisk bedoel je? Ja, nou ja, van dat verhaal van die basilisk in Utrecht wat ik in ieder geval verwachtte was dat het een heel oud verhaal was. Maar uiteindelijk bleek dat dus ja, niet terug te trekken te zijn van uuh voor de twintigste eeuw eigenlijk. Maarja, dan nog weet je natuurlijk niet hoe lang het natuurlijk verteld wordt al. AG:...
nl.verhalenbank.47665
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
Yn 'e Himrik wenne in boer, dat wie in mâllen-ien. Op in kear wie der frouljusbisite by harren. De boer hiet twa arbeiders it kampke foar de opkeamer sadanich to meanen dat der net in gerske oerbleau foar in goeije deihier. Mar hy die harren in purgearmiddel yn 'e brij. It gefolch wie dat se hyltyd yn 'e wâl moesten. Op it lêst wie 't sa slim, dat hja...
nl.verhalenbank.20173
Er was es n maal n muller, waar de knechtn dood gungen. Zeuvn had ie had; boovn in de meuln sturvn ze. In t leste kon ie dr gienend meer kriegn. Tot er n jongkeerl kwam, die et aandurfde. Ie zee teegn de muller: “Ik blief de hiele nacht boovn in de meuln; maar ie maggen morgn niet veur zeuvn uur bie mie komen.” Dat gung aan. De nei-e knecht blift s nachts...
nl.verhalenbank.44387
Der wie in boerefeint, dy lei yn 'e nacht op bêd. 't Wie yn 'e simmer. Hy sliepte yn in bêdsté yn 't leech bûthús. Doe seach er dat se in kiste yn 't bûthús delsetten. Hy gong der ôf om to sjen hwa 't dêr yn lei. Doe seach er him sels yn 'e kiste lizzen. Hy woarde tige kjel. Hy gong by de boer wei. Hy tocht sa it needlot to ûntrinnen. Nei jierren kom er...
nl.verhalenbank.27973
De geschiedenis van Sipke en Liesbet In Oostermeer staat een oude boerderij, waaraan de droevige geschiedenis van Sipke en Liesbet verbonden is. Liesbet diende als meid in de boerderij. Ze had een paar flinke handen aan haar lijf en was ook nog knap om te zien. Haar vrijer, Sipke, was een jonge dagloner van het Hoogzand. Ze hadden al een jaar verkering en...
nl.verhalenbank.9515
Der wie in feint, dy wie by de boer. Hy sliepte yn 't bêdsté yn 'e stâl, achter de kij. Op in nacht doe seach er in bigraffenis de mjilgong lâns gean. Der wie hielendal net in siken yn 'e hûs, mar trije dagen letter is de boer syn soan forstoarn. Doe is de bigraffenis de mjilgong delgong. Dit hat ús pake forteld.
nl.verhalenbank.22176
Witte Wieven waren hier bekend. Men geloofde dat ze ongeluk aanbrachten. Een verhaal gaat hier, dat een boerenzoon laat naat huis terugkeerde en langs een plek kwam, waar een wit wief een gebraad aan het spit ronddraaide. De boerenzoon beledigde haar, waarna het witte wief hem met een bijl achterna zette. Gelukkig voor de boerenzoon kon hij nog net de...
nl.verhalenbank.13624
Der wie us in feint, dêr kom yn 'e nacht in nachtmerje by. Doe krige er har to pakken. Sy wie fangd. It wie och sa'n moaije faem. Hy hâldde har by him en hy troude mei har. Sy krigen ien bern togearre. Hja wie troch in stikken gleske yn 't bûthús yn kom en dat hie de feint fuort meitsje litten. Dêrtroch koe se der net wer útkomme, hwant nachtmerjes matte...
nl.verhalenbank.20577
2