Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
409 datasets found
Dutch Keywords: kijken
G.E.: Dee hadn der es moal loopn tusken Mös-Gerrad en Stej-Greads en ik wet nich, of ze noa Hobbelt hebt ze löaw’k weelt, noa Hobbelt hen kaartn E.M.: Dien vader hef löaw’k noa Hobbelt goan noa Jannöakn. G.M.: Doar hebt ze hen weelt. E.M.: Zövnteen joar löaw’k. G.M.: Joa dat is eerlik woar, dat hef he zölf a moal vertöln en doe hebt ze doar loopn, wes wa,...
nl.verhalenbank.128545
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
t Gebeurde wol is, dat ze s oavends wat in t peerdestaal heurden. Kiekn deden ze maistied nich, man ze wuzzen wol, dat t peerd gauw wat stukn hou-en zol; door was t n veurbeduudsel van.
nl.verhalenbank.45305
Watergeesten: Ook hier werden vroeger de kinderen bang gemaakt voor de gevaren van verdrinken. Als een kind in een put of poel keek, zou het “Pütmenke” ofwel de duivel, hen in het water trekken.
nl.verhalenbank.69412
Yn 'e Rottefalle wenne Piter Scheper. Dy koe mear as in oar. Hy siet us by syn buorman yn 'e hûs en doe sei er: "Sjoch, al jou fé rint bûtendoar." 't Wie midden yn 'e winter en soks wie net mooglik. It fé stie op 'e stâl, mar de buorman seach syn fé ek tige dúdlik rinnen. Hy gong nei bûten ta, mar der wie neat to sjen. Alle fé stie op 'e stâl.
nl.verhalenbank.19678
Kees Jansen kos al veuruut zegge, of ’n moeder, die ’n kiend verwachtte ’n jong of ’n djern zou kriege. Ze zegge, dat ie ’t duk vurspeld het en dat ’t uutkwam. Ik weet niet of ’t woar is gewes.
nl.verhalenbank.45932
Hy joech de minsken drankjes mei as der ien bitsjoend wie. Hy sei: "Dat drankje matte jimme yn 'e bûse stekke. Jimme matte dêr ûnderweis net nei sjen. Jimme matte it der pas útkrije as jim thús binne."
nl.verhalenbank.38067
Froeger seagen de manlju wolris yn 'e swarte spegel. In man, dy't oarspronkelik fan 'e Houtigehage kom, hie der èk yn sjoen. Doe seach er de frou, dêr't er letter mei troud is. As in man in kiste krige to sjen yn 'e spegel, dan soed er net trouwe.
nl.verhalenbank.25963
Op 'e merk yn Ljouwert hienen se soms in swarte spegel. Twa feinten út Burgumerheide gongen dêr ris hinne. Hja seagen beide yn 'e spegel. Doe seach de iene syn faem en de oare seach in deakiste. De iene is mei dy faem troud, de oare troude net, mar stoar.
nl.verhalenbank.36506
Froeger wenne der yn 'e Westerein yn Garyp, yn it hûs dêr't Taeke Wagenaar wenne hat, in man, dy wie mei de helm geboaren. Der woarde soms by him op it rút kloppe. Dan gong dy man der út en hy frege ek net hwat it wie. Even letter kom er wer yn 'e hûs. Dan sei er: "Wy krije binnenkoart ek wer in deaden yn Garyp." "O ja?" sei syn wiif. "Ja," sei er, "ik...
nl.verhalenbank.21091
Mvr R : Ja dat was héél vroeger, daar hoor ie tegewoordig oek niet meer over as d'r iemand gesturve was wier de klok stilgezet en d'r wier over de spiegel een klêêd heen gelege en wat wier nog meer...? Mr R : maor de gerdinne dicht as t'r een lijk verbij komt dat was geweun zôô.
nl.verhalenbank.47466
As jy altyd yn 'e spegel seagen, dan soe de duvel jo de nekke omdraeije.
nl.verhalenbank.26933
TM: "En klopgeesten, wat voor verhalen weet je daar dan van?" RvW: "Ja, jij vertelde me toen een verhaal." VG: "Ik heb haar een keer een verhaal verteld. Er was een meisje en haar moeder die hoorde de hele tijd gebonk enzo. Ze dacht dat er iemand aan de deur was. Ging ze kijken: was er niemand enzo. Toen leek het alsof er iemand wou komen, dat er iemand...
nl.verhalenbank.18605
Tenslotte herinner ik me nog het volgende. Er zaten soms mensen in de koffie te kijken. Ze roerden er in en keken naar het koffiedik. Dan zeiden ze: "We krijgen spoedig bezoek van een vrouw; we zien iemand ankomen met een kinderwagen". Dat kon dus geen man zijn. Hoe ze het konden zien is me niet bekend.
nl.verhalenbank.43173
Alde Knjillis Ael kocht us in bêd by in boer yn 'e Ham, dy hienen in bern hawn, dat wie deatsjoend. Yn dat bêd sieten de krânsen noch. Dy krânsen koe men foar in dûbeltsje by Knjillis Ael sjen.
nl.verhalenbank.19527
Us heit en dy syn âlden wennen yn 'e Haulerwyk. Nou heart dat by Waskemeer. Doe't ús heit in jonkje wie, hat er bitsjoend west. Beppe hie in buorwiif yn 'e rekken, hwant dy gong der foar, dat se wol omgong hie mei de kweade. In tsjoenster mat ienkear yn 'e sawn jier ien deatsjoene foar satan. Mar beppe woe earst wissichheit ha foardat se it buorwiif...
nl.verhalenbank.21053
Duivel verschijnt als sjieke heer en waar hij gaat, groeit niks meer We hadden bij ons een meid die de ganse dag stond te vloeken. We hadden al van alles beproefd om haar daarvan af te brengen, maar ze bleef maar vloeken. Op een keer toen we het koren aan het manden waren, stond ze ook weer te vloeken, toen er een sjieke meneer langs kwam die haar prees...
nl.verhalenbank.35768
Dit is mie ook verteld deur n man en ik wil aannemen, dat et gain leugn is. Dai man dan lag mit zien vrouw op bedde en inains heurn ze wat in de keukn. Vrouger harn de mensn wol n rikje mit tellertjes aan de mure hangen. Dat haile geval rappelt op n nacht noar doale en de diggels lign op de grond. Zo denkn ze tenminste. De man mout in de underbuksm hen...
nl.verhalenbank.45700
t Is ook waar gebeurd, dat er iene s avends over de weg giet en daar krigt ie gezelschap. Er lopt een paar meter van hum af een vrouwspersoon met hiel laange haarn tot biena op de grond. Et mens is arg klein van stuk en blift maar naast hum loopn. Ie zegt niks en sie zeg ok niks; maar lekker vuulde ie zich niet. Bie huus gaat ie naar binnen en kikt dan...
nl.verhalenbank.44436
Der wienen minsken, dy hienen in bern, dat tsjirme. Sy tochten: Hoe moat dat dochs komme? Njonken har wennen minsken sûnder bern. De heit fan it sike berntsje sei: It buorwiif kin ús bern wol ris bitsjoend ha. Dat sei er ek tsjin 'e buorman. Kin it wêze, sei er, dat dyn wiif ús bern bitsjoend hat? De buorman woe dêr neat fan wite. Hy sei: Myn wiif is sa...
nl.verhalenbank.11557
2