Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
14 datasets found
Dutch Keywords: kaart Place of Narration: Opende
Guon stjûre in lege flesse mei in kaert (skoppenboer) der út. Dan komt even letter in folle flesse jenever oansweven. Dy't him fuortstjûrt mei him net oankrije.
nl.verhalenbank.38691
Antsje Grupstra seach alle dingen foarút. Hja seach in skip op it lân, dêr soe letter in feart komme. Hja stjûrde skoppenboer nei de kroech ta, dan kaem der in flesse mei drank werom. Dy flesse sweefde. De doar gong fansels iepen, en de flesse kaem der al draeijende yn. As dat gebeurd wie, dan wie se alhiel fan 'e kaert. Hja wie mei de helm geboaren. hja...
Mei skoppenboer koe Edzer Brúntsje (= E. Bruining) in flesse drank helje. Edzer Brúntsje fan Surhústerfean wie in âld tsjoenster.
Met een spielkoart kun je een flesse drank komen laten. Doar sat in keppeltsje om 'e toafel hinne en die woarn oan 't koartspelen. En doe moest der in fles fotstuurd worden om drank. Doe was die flesse aansweven komd en doe dursten de jonges, die 't om 'e tafel saten, de flesse niet oppakken. Doe pakte de sike frou him, die derbij op bed lag. Anders was...
nl.verhalenbank.27323
Bearn van der Woude wie myn heit. Hy wie us mei mem to jounpraten nei syn swager, dy wenne sa'n trije hûndert meter fan him ôf. It gong altyd op in kaertspyljen as heit en omke by elkoar wienen. Mar doe hie heit de spylkaerten forgetten dy kear. Hy gong werom om se to heljen en omke gong mei. Sy gongen skeanoer troch 't lân, dat wie 't koartste. Doe binne...
nl.verhalenbank.26023
In Niebert in café Vermeulen woaren us op in oavend zes man. Die hielden doar in fergoadering. Sy spilen dêr mei kaerten. Deselde dy't woun, moest in flesse drank komme litte. Doe't it spultsje út wie gongen se mei har seizen nei in aparte keamer ta. Dêr woarde in kaert fuortstjûrd. Dy't it woun hie moest de flesse drank oankrije. Mar doe't dy flesse kom,...
nl.verhalenbank.26012
Us heit Jan Bijma en Janom en noch in omke: Keimpe Heidsma hienen yn 'e Parken yn 'e kroech to kaertspyljen west. Sy wienen op stap wer nei hûs ta. Keimpe-om hie hiel bot flokt en dien. Op in stuit koe Keimpe-om net fierder. Hy bleau stokstiif stean en koe net in foet forsette. Heit en Janom gongen troch. (Keimpe en Jan wienen bruorren fan mem)
nl.verhalenbank.25984
Ik ha sels ek al ris in kear by Kjille west. Sy sei tsjin my: "Dû giest fuort to tsjinjen oer 't wetter en dan silstû fan 'e trap falle." 't Is útkom. Ik haw in skoftsje as faem yn Velzen west en dêr bin 'k mei in amer wetter fan 'e trap fallen.
nl.verhalenbank.25934
Jits Spoelstra wenne op 'e Houtigehage. Sy gong us op in kear nei lytse Kjille op 'e Gordyk. Dat wie in kaertlizter. Jits wie doe noch net troud. Kjille sei tsjin har: "Dû silst in kear oer 't wetter hinne gean, mar ik wit net ast wol werom komste." Jits wie letter by in dûmny as húshâldster. Hy wie by de earste frou wei en troude letter mei Jits. Mar doe...
Alde Tryn Snipel, syn wiif, kom us by ús mem, doe gong ús heit krekt fuort. Doe sei se: "O, o, dy wurdt net âld." Mar dêr hat se ús mem mei bidoeld, dy is mar sawn en fjirtich jier woarn. Der kom altyd in protte jongfolk by Tryn Snipel. Sy lei har de kaert.
Der wienen guon by elkoar to drinken. Mar der wie gjin drank mear. Doe stjûrde ien in spylkaert troch de doar. Even letter waerd der kloppe en der kom al in flesse drank oansweven. Dejinge dy't de kaert fuortstjûrd hie mocht de flesse net oannimme. Dat die in oaren-ien.
Mei Skoppenboer kin men in flesse drank komme litte. Twa man matte earst in akkoart mei elkoar meitsje. De oare set de lege flesse mei de kaert der oan bûten de doar, en wy prate ôf, ik sil de folle flesse aenst oankrije. Hwant dat mei hy net dwaen dy't de flesse fuortstjûrt. Even letter dan komt de flesse mei jenever der oan. Ik pak him oan en jow him...
nl.verhalenbank.24170
De lju gongen froeger nei Antsje en Tryn Snipel ta as se de kaert útlein ha woenen. Antsje koe 't folle better as har dochter Thomas Klare. Dy wie 't om 't jild bigoun. Yn 'e herberch, dy't yndertiid op Luchtenveld stie, songen se in ferske op Klare: 't Is fan Klare, 't is fan Klare, 't is de hele dei fan Klare. Fan je he, fan je he, fan je hesasa, alles...
Guon hjir yn 'e Pein lieten de spylkaerten dounsje. Mar 't wie de duvel dy't dounse. Dy siet der yn.
0