Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
23 datasets found
Dutch Keywords: juk
En dat was dat zelfde vrouwke, m'n vader was gaan melken mee een juk met twee emmers. Die emmers waren vol melk. D'r was niemand te zien. En ineens vielen die emmers van't juk. Da ha da vrouwke gedaan.
nl.verhalenbank.126578
It gebeurde ek yn 'e tiid dat Hearke polderjonge wie, dat se kofje set hienen. De kofje waerd brocht yn in tsjettel. Dy hienen se oan 't jok oer 't skouder. Doe hie Hearke mei ien hân it jok rjocht foar him útstutsen mei de tsjettel mei kofje der oan. "Aerdich dwaen, hè, aerdich dwaen, hè", hied er sein, en sa hied er yn 'e rounte draeid, mei hyltyd it...
nl.verhalenbank.38366
Der wie ris in molksutelder. Dat wie yn froeger tiden. Dy sutele molke út. Dat died er mei twa amers oan 't jûk, dat er op 'e skouders droech. De klanten seinen: "Jo dogge wetter troch de molke." De molksutelder sei: "Ik doch sawier gjin wetter ta de molke dat, as ik it al dien hie, en ik mat hjir wei, dan, hoopje ik dat ik yn 'e moanne forskine sil mei...
nl.verhalenbank.24217
Hearke hâldde fan syn gemak, sei pake. As hy de keallen boarnde brûkte er dêr altyd in jok by.
nl.verhalenbank.25914
Heit fortelde, froeger wie der wol us in man by heit en dy to timmerjen west, dat wie Sippe de Jong. Dy kom fan de Falom. Dy koe gâns forhalen oer spoekjen en tsjoenen, en hy leaude alles hwat er sei. Hy sei, der wenne yn 'e Falom in man, dy hie gjin bisten en hy forkocht àl bûter en molke. Op in nacht ha se him fleanen sjoen. Hy hie in jok oer de...
nl.verhalenbank.21816
Us mem har heit hat mei Sterke Hearke arbeide by Bindert Japiks op it Bomkleaster. Hy wie frijhwat oan 'e luije kant, sei pake. As hy de keallen boarne moest, die er de amers oan 't jok, wylst er se bêst sà drage koe.
nl.verhalenbank.26997
Der siet us in man ûnder in koe to melken. Dy flokte sa bot. Hy sei: "Ik woe wol, duvel, dat ik yn 'e moanne siet." Hy is der hinne stoud en sit der noch altyd mei jok en amers. Sjoch mar us goed.
nl.verhalenbank.20468
Myn muoike wie Aeltsje Witteveen, dat wie in suster fan heit. Dy wie ek tige sterk. Op in kear hie se twa earnamers oan 't jok. Dy sieten beide stiiffol mei wyt sân. Elke earnamer koe krekt in kynsen yn (dat is _ h.l.). Us heit dy seach it, en dy tocht: Dat rêdt se noait op. Hwant sy moest der in hûndert meter mei rinne. En as se it àl dwaen koe, tocht...
nl.verhalenbank.19566
In de aanhef stelt de dichter lief Elsjen voor, zoals zij steewaart gaat met blinkende melkemmers aan het juk. Zij ziet er maar treurig uit, vanwege haar koperen oorijzer: 'Als had geen dansdeun ooit haar 't bloed Doen hupplen in het lijf!' Japik-buur, haar vrijer, verwaardigt zij nauwelijks met een groet. Oorzaak was de jaloezie: Grietjen-buur had op het...
nl.verhalenbank.48842
Op 'e Suderdwarsfeart wie it Boskpaedtsje, dat roan nei de Skieding ta. Dêr spoeke it altyd. Dêr roan in frommes mei jok en amers.
nl.verhalenbank.27512
Der wie in boerefeint. Dy roan us op in kear mei twa amers oan 't jok. Doe seinen se tsjin him, hy hie molke weismiten. "Ik ha gjin molke weismiten," sei de feint, "mar as jimme 't net leauwe wolle, dan hoopje 'k dat ik yn 'e moanne forskyn." En hy hie 't net sein of hy woarde opnom en kom yn 'e moanne tolânne. Dêr kin men him hjoed-de-dei altyd noch sjen...
nl.verhalenbank.20444
Sterke Hearke naem twa heale fetten, elk fan sa'n hûndert mingel oan 't jok en dêr brocht er de beesten drinken mei.
nl.verhalenbank.36811
Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se hienen lân yn Surhuzum. Alle moarnen gongen se mei in jok mei amers op 'e nekke to melken. Sy gongen de reed by de skoalle del. Op in kear, doe wienen se noch mar in lyts eintsje fuort, doe seach Ate dat der ien flakby op 'e oare kant fan 'e...
nl.verhalenbank.21852
As jo nei de moanne sjogge en dy is fol, dan sjogge jo dêr in skaed yn; dat is 't model fan in man mei in jok oer 't skouder mei twa amers der oan. Der mat froeger us in man west ha, dat wie in hiele raren-ien dy't altyd flokte en swearde en dy't liichde as in wachter. Op in kear mat er sweard ha: "As 't net wier is, dan mei 'k yn 'e moanne forskine." Hy...
nl.verhalenbank.24480
Yn Jistrum, oan 'e Iestwei, wie in skeanpaedtsje, dêr't in wyt húske oan stie. Dêr spûke by nacht altyd in frommes mei in jok mei amers. Hja wie yn 't wyt klaeid en stie stil.
nl.verhalenbank.36494
Het ijdele melkmeisje In Oost-Souburg op Walcheren woonde een arme melkboer die maar vier koeien bezat. Zijn dochter Keetje ging elke dag met de emmers aan het juk naar Middelburg om de melk uit te venten. Zij was een lust voor het oog, en iedereen zag haar liever komen dan gaan. Het bleef dan ook niet onopgemerkt, dat ze soms een uur later in de stad...
nl.verhalenbank.9532
Mol, de weerwolf Een keuterboer, die Mol heette, werd altijd uitgescholden: "Bierpoep! Twee emmers vol snijbonen en nog maar wind!" Dat kwam omdat hij zoveel at. Karels, een dagloner, keerde 's avonds laat dwars door het veld terug naar huis, toen hij een ploeg zonder paard of man op zich af zag komen. Hij trok zijn mes, maar het ketste af op het...
nl.verhalenbank.9514
N.N., een Durgerdammer zag, vóór er een sterfgeval in dit gehucht plaats greep, een lijkstatie aankomen. Eens waarschuwde hij zijn knecht daarvoor en beval hem op zij te gaan, om den stoet te laten passeren. Daar deze evenwel niets zag, bleef hij staan, waar hij stond. Een poos later werd hij met juk en emmers met melk, tegen den grond gegooid. (C....
nl.verhalenbank.9428
Zoo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam een boer was die met een helm was geboren. Die boer kwam op een goeie morgen met de knecht oit het land. De knecht jukte een gang melk. "Gaan op zaai, maat," zaai de boer. De knecht keek vreemd op; de weg was breed en er kwam niks an. "Gaan op zaai, maat," zei die nag er es, maar de knecht liep door....
nl.verhalenbank.8802
Vrouwen die, met een paar korven aan een juk, wittebrood en kleingebak by den boer gingen uitventen, werden ook dikwijls voor tooveressen gehouden. Men zeide, dat zulk eene heks des avonds, als het duister geworden was, hare korven op den weg plaatste, het juk er dwars over legde, hier op ging zitten en zoo naar huis reed. Te Garijp woonde voor vele jaren...
nl.verhalenbank.57907
2