Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
20 results
Dutch Keywords: jongen
Nachtmerrie Thans geeft men aan de nachtmerrie algemeen een natuurlijke verklaring. Vroeger werd veel verteld, dat na een afgebroken verloving 't meisje den jongen kwam plagen met de nachtmerrie. Als afweermiddel gold een kruik vol urineren en deze gesloten onder het bed bewaren. De vrijster keerde dan terug en verloste den vijer van de kwaal. Heden legt...
nl.verhalenbank.13520
Een jongen in de Haarlemmermeer werd iedere nacht door de nachtmerrie gereden. Door een eenvoudig raadje is hij er afgekomen. Hij moest een mes op zijn buik binden met het scherp naar boven. Dit is gebeurd en hij is verlost.
nl.verhalenbank.8646
Fan sawn jonges út ien gesin is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes út ien gesin is ien in nachtmerje.
nl.verhalenbank.38395
Men geloofde hier vroeger aan weerwolven, zwarte honden, zwarte of witte katten, nachtmerries en heksen. Zo ken ik uit Langerak (Zuid-Holland) een verhaal, dat als volgt luidt: Een jongeman trachtte een meisje voor zich te winnen. Zij was echter niet op hem gesteld. Op een avond, toen hij naar haar op weg was, ontmoette hij op zijn weg een hele troep...
nl.verhalenbank.13468
Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Us mem plichte to sizzen: Dû mast net sa gulzich ite, dû koest wol in wjerwolf wêze. Men seit ek: frette as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.37838
Om in tsjoenster to kearen leinen se duveldrek ûnder 'e drompel. Ek wol lei men in fleartûke oer de drompel. Fan sawn op elkoar folgjende famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn op elkoar folgjende jonges is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.38006
In nachtmerje hat ien kear nei my ta sild. Ik wie doe noch in jonge. Ik lei op bêd, 't wie nacht. 't Wie in man op in hynder, dy't lyk op my ta kaem. Ik wie deabinaud, mar koe net roppe.
nl.verhalenbank.32032
Myn soan hat ek wol in nachtmerje hawn. Dan seach er de persoan wol njonken syn bêd stean. Dan woe er graech raze, mar hy koe net. Se knypte him de hals ticht.
nl.verhalenbank.29776
Yn 'e buert fan Broeksterwâld wie in nachtmerje ûnderweis. Sy kom fan 't hynder ôf dêr 't se op riden hie en doe sweefde se nei in hûs ta. Sy gong dêr samar troch in tichte, stiennene muorre hinne. Ien fan Feddema's jonges hat har dêr sjoen.
nl.verhalenbank.19891
Doe't ik noch by heit en dy yn 'e hûs wie, slepten wy op 'e souder. Hwat haw ik dêr faek lêst fan in nachtmerje hawn! Ik gong by de trap op en dan wie 't soms krekt as hie 'k der al in foargefoel fan. As ik op bêd lei, dan fornom ik dat se my by 't boarst opkrûpte. 't Bigong by de fuotten. As ik my mar gau omdraeide, dan wie 't fuort. Koe 'k my sa gau net...
nl.verhalenbank.32993
Ien fan Roel Bakkers jonges, Peters, hat forkearing hawn mei Harmke fan Knjillis Hut. Mar doe ha se Peters forteld, dat Harmke wie ien fan sawn dochters (letter binne der noch trije by kom), doe hat Peters de forkearing útmakke. Hy woe 't net riskeare om mei in nachtmerje to trouwen.
nl.verhalenbank.20954
Hindrik van der Veen fan Twizelerheide hie forkearing mei Iebeltsje, Dy wenne oan it Wyldpaed. As Hindrik by har op siet, moest er altyd foar tolven wer fuort. Dat woe Iebeltsje bislist sa ha. Hindrik tocht, it wie nuver, dat dat altyd moest. Dat soe fêst in reden ha, tocht him, en hy woe wol us wite, hwat dy reden dêrfan wie. Dat, op in kear, doe bleau...
nl.verhalenbank.22116
Geale bakker hie altyd lêst fan nachtmerjes. Op in kear tocht er: "Nou wòl 'k fannacht wekker bliuwe. Dan sil 'k sjen dat ik har fange kin." Hy hie wekker op bêd lein. 't Duorre net lang, doe wie dêr in frommes oankaem. Dy hied er beetpakt. Hy koe har tige skoan - 't wie ien út 'e Westerein - mar hy woe net sizze hwa 't it wie. Hja wie troch 't kaeisgat...
nl.verhalenbank.36544
As der sawn famkes yn in gesin binne, dy't elkoar opfolgje, sûnder dat der in jonge tusken is, is ien fan dy famkes in nachtmerje. In nachtmerje kin altyd yn 'e hûs komme, se kin troch alle gatsjes. Sa komt se by de minsken op bêd. Dy kinne har dan net forroere. Se wolle roppe, mar se kinne net. Dan hat de nachtmerje har yn 'e macht. Men docht de toffels...
nl.verhalenbank.37881
De frou fan Rikele Witteveen fortelt: Ik haw us in nachtmerje by my hawn, dat wie in jonge mei skeinspruten en read hier. Hy kom stadich by my. Earst by de teannen en sa mear omheech. Ik seach him sitten. Hy knypte my de hals ticht en seach my strak oan. Ik wie ôfgryslike binaud.
nl.verhalenbank.19920
Ik kaem to wenjen by de Slingerwei ûnder Drachten. Njonken ús wennen in man en in frou en twa bern. Ik wie widner. Myn frou hie earder troud west en dy har jonge haw ik greatbrocht. Wy slepten yn 't selde bêdsté. Op in kear leinen wy op bêd, doe stompte de jonge my oan. "Hwat is der?" sei 'k. "Der stiet in frommes oer 't hûs", sei er. It wie in...
nl.verhalenbank.24114
Men hat nachtmerjes en nachtrunen. In nachtmerje is in fanke of in frommes, in nachtrún is in jonge of in man. De âldste of de jongste fan sawn op elkoar folgjende famkes is in nachtmerje. De âldste of de jongste fan sawn op elkoar folgjende jonges is in nachtrún. Sy komme troch 't slotsgat by jin yn 'e hûs. Jitske Jehannes (Elzinga) syn heit dy wenne...
nl.verhalenbank.20574
Myn skoansoan hie praet heard oer nachtmerjes. Mar hy leaude der net oan. Hy sei: "Nou woe ik wol dat ik ris in nachtmerje krij." Hy wie doe noch net troud en wenne by syn mem yn. Dy nachts gong er lizzen en doe kaem de nachtmerje by him. Hy wie op 'e rêch lizzen gien. De nachtmerje kaem earst by syn teannen, dat fielde er dúdlik, en sa kom se stadich nei...
nl.verhalenbank.29754
In nachtmerje koe in man wêze as in frou. By de froulju kom in man as nachtmerje, by de manlju in frommeske. Fan sawn op elkoar folgjende jonges of sawn op elkoar folgjende famkes wie ien in nachtmerje. It wie in boaze geest. Sa neamde myn wiif har beppe de nachtmerje ek. Dy hie de toffels altyd mei de hakken tsjin 't bêdsket oan. Op in kear, doe wie myn...
nl.verhalenbank.21138
Fan sawn jonges út ien húshâlding is ien in wjerwolf. Wjerwolven matte der altyd op út. Dy ha in ploech. In nachtmerje en in wjerwolf is it selde. In wjerwolf is in man, in nachtmerje is in frommeske. Mar se dogge beide itselde. Men kin se fange. As je lêst fan in nachtmerje ha mat men jin mei moal bistruije. Hjir yn 'e Westerein wenne in man dy hie...
nl.verhalenbank.38494
19