Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
28 results
Dutch Keywords: huis
Kent u verhalen over verborgen schatten? Markvluwer Kees Spiering kent een huis waar een joodse schat verborgen is.
nl.verhalenbank.45678
Teltsje fan it pealtsje to Easterlittens mei rymke: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder sit noch helte groter skot.
nl.verhalenbank.20729
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie woonde. Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag. Opiens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een schat vinden." De volgende nacht alweer zoo: "Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan, anders verliest gij...
nl.verhalenbank.9016
Der wie ris in man, dy soe in beamke efterhûs poatsje. Hy oan it dollen en doe rekke er mei de lodde hwat hurds. Doe wie dat in pot en dy siet fol jild. Hy helle de pot yn 'e hûs. It jild burch er op. Op in kear hied er it lid fan 'e pot op 'e tafel lizzen. Sa kaem de dokter deryn. Dy biseach it lid is en sei: "Hea, hwat is dat in aerdich lid. Dêr stiet...
nl.verhalenbank.11540
Verborgen schatten: In Neer woonde indertijd twee oude ongetrouwde mensen, een broer en zijn zuster. Ze hadden in hun leven veel geld opgespaard. Ze brachten dit niet naar de spaarbank, doch bewaarden het in huis. Toen de zuster stierf, moest de man voor zijn werk het huis alleen laten. Hij verborg het geld in de schouw. Later stierf de man, zonder de...
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zooals ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook. Trijntje Tolk naaide en de juffrouw zat op de stoel te slapen. Opeens kwam er een stem: "Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik waak?" Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd. Men...
nl.verhalenbank.8614
No. 286. ...(noot in de tekst verwerkt, zie opmerkingen)... Als Jan in het spookhuis overnacht en daar koeken gaat bakken, komen er botten en beenderen uit de schouw vallen en 't allerlaatste 'n doodshoofd. Dan voegen de knoken zich samen tot een geraamte, dat onze soldaat beduidt hem naar beneden te volgen in de gang, waar in een put, drie groote ijzeren...
nl.verhalenbank.48128
DE SCHAT ALS GEBOORTEGIFT. In de Capucijnenstraat of Bogaardenstraat te Maastricht woonden een paar fabrieksmenschen, die op de zoogenaamde Groote fabriek van Pierre Regout werkten. De vrouw beviel van een tweeling. Toen de man 's nachts de vroedvrouw naar huis bracht en de kraamvrouw alleen thuis lag, zag zij om twaalf uur plotseling een oud vrouwtje met...
nl.verhalenbank.42968
50.16 JvdB: Het was uh het is in Ede, 150m van het station daar staat een hele oude grote villa. En uh vroeger werd daar, dat is een villa met een enorme kelderverdieping daaronder met allemaal bogen en daar stond dus een van de eerste centrale verwarming stookgevallen en dat was een heel indrukwekkend uh iets, vertelde Kees. En daar werden dus eierkolen...
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
Te Durgerdam was een pottenwinkel, tevens turfzaak. Daar werden des nachts alle deuren opengesmeten. Men wist niet wat het beteekende. Eindelijk werden de potten en pannen ook van de planken gegooid. Toen werd besloten het huis af te sloopen en toen vond men een kistje met geld. Daarna werd niets meer gehoord. Het geld hebben de menschen met de armen...
nl.verhalenbank.8643
Aant. 1952, fol. 166k: ,,De kabouter, in een zéér ver verleden huisbestuurder en bewaker van -eventueel verborgen of verstopte- kostbaarheden, is in de veranderde tijden vaak hinderlijk in zijn vasthouden aan deze overbodig geworden taak. De Magie kent methoden en rituelen om deze ijver van de kabouter te beteugelen en hem te verhinderen huis en erf te...
In een groot bos stond een oud huisje en daar woonde een arme oud vrouw. Op een dag was er een jager verdwaald diep in het bos. Gelukkig had hij zijn honden Izer en Staol (op zijn Twents) bij zich. Twee grote sterke honden, dus hij hoefde niet bang te zijn voor de wilde dieren in het woud. Toen hij al lang rond had gedwaald zag hij in de verte een lichtje...
nl.verhalenbank.49027
Yn Trimunt matte forburgen skatten wêze. It hyt dat der ûnder 'e flier fan ien fan 'e plaetsen dêr gâns jild sitte mat.
nl.verhalenbank.26922
't Is wel merkwaardig dat van de Zigeunertroepen, die zoo geheimzinnig en plotseling in onze landen kwamen, om weder even snel, als zij gekomen waren, te verdwijnen, dezelfde feiten verteld worden, als van de kabouters. Zij ook houden zich bezig met waarzeggerij, lezen uit de hand, leggen vuur aan bij de korentas, verrichten werk in huis en schuur voor...
Het was een vreemd hof (hoeve) waar Wullem Biersteker als vaste arbeider werkte. Al sinds onheugelijke tijden hoorde je er 's nachts getik en geritsel. Of het nou uit de muur kwam of uit de kinderbalken waarop de zolder rustte, kon niemand vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de...
Piter Poes seach mear as in oar. Hy wie by minsken yn 'e kost. It hûs dêr't se yn wennen, moest fortimmere wurde. Piter Poes sei: "Der matte ek noch sinten yn sitte." En wrachtich, der kom in partij jild út it ûleboerd wei.
HELDEWE's WAGEN. In den ,,Tempel" te Sittard woonde vroeger een rijk man, Heldewé. Zijn kisten en kasten waren vol goud en hij reed altijd uit in een wagen bespannen met vier prachtige brieschende paarden. Zijn vrouw was jong gestorven en hij leefde nog alleen voor zijn beeldschoone dochter. Toen hij van een verre reis, die maanden had geduurd,...
nl.verhalenbank.42810
Van begraven schatten. D. Te Bennekom was indertijd een notaris die veel menschen onrechtvaardig behandeld had. Toen hij gestorven was kon hij in zijn graf geen rust vinden, maar elken avond kwam hij in zijn huis spoken en dan zag zijn vrouw hem altijd naar een hoek van zijn kamer gaan; daar bleef hij een tijd zitten en verdween dan weer. Natuurlijk vond...
No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht hebben ghedraghen in 't Roemsche Rike. Want men vant nieumer haer gelike Van doechden ende van hoofscher seden, Noech soe volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele...
nl.verhalenbank.48259
27