Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
24 results
Dutch Keywords: huis
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
DE SCHELKENSBEEK. Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tusschen het huis ,,de Mergelstraat" en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit den tijd van den beruchten Schinderhannes en zijn rooversbende. De bandieten hielden over de geheele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar den kant, waar...
nl.verhalenbank.42694
No. 314. In het Ravensbosch te 's-Gravenmoer, waar vroeger zigeuners kampeerden en jacht gemaakt werd op everzwijnen, woonde lang geleden een roofridder. Ter gedachtenis aan zijn daden is boven de deur van het Huis in steen zijn hoofd uitgehouwen. 2)
nl.verhalenbank.48295
vervolg van DVTEX646: Over het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Volgens de overlevering hoofden van dieven. Als zo'n boef zijn hoofd door het kelderraam stak, hakte de dienstbode dit met een houw af, trok de romp naar binnen om er soep van te koken.
Het verhaal over de stoere dienstbode van Halsaf is niet alleen bekend in Zevenaar, maar in de gehele Liemers. Het wordt met allerlei kleine variaties verteld. Om te tonen dat dit verhaal al eeuwenoud is nemen we enkele regels over uit de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, deel 111, Gelderland, pag. 409 (uitgave: Amsterdam, 1741, bij I....
Moordhaim Veur joaren is 't gebeurd, dat op 'n Zundagmörgen de boer mit zien volk noa kerk tou was. Gain ain as de maaid was in hoes. Dou kwammen der zeuven rovers aan, mor de maaid dee grondel op deur. Dou broken ze 'n stok tou muur oet bie 't geutgat. Ondertied gaait de maaid in de schuur en hoalt de heuschovvel, zo schaarp as 'n vliem. Net as ze weer...
nl.verhalenbank.42454
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
AMSTERDAMSE SPOOKHUIZEN Op de Oude Zijds Voorburgwal stond vroeger een klooster. Later werd het een koopmanshuis waar op de zolders allerlei waren werden opgestapeld. De monniken waren niet tevreden, omdat men hen hun klooster had ontnomen en zij kwamen bij nacht en ontij terug om te spoken. Als er veel werk in huis was en de dienstboden dan extra hulp...
nl.verhalenbank.13388
Der wie in faem, dy tsjinne by in hear en in frou. 't Wie ien dy't net botte gau binaud wie. Op in kear wienen de hear en syn frou útfanhûs. Doe wie dy faem allinnich thús. De nachts slûpten der trije rovers ta 't hûs yn, dy't alle kostberheden lyk as goud en sulver ensa pakten en dat yn sekken oerdienen. Sy seinen tsjin 'e faem, sy moesten in eintsje...
nl.verhalenbank.17618
HELDEWE's WAGEN. In den ,,Tempel" te Sittard woonde vroeger een rijk man, Heldewé. Zijn kisten en kasten waren vol goud en hij reed altijd uit in een wagen bespannen met vier prachtige brieschende paarden. Zijn vrouw was jong gestorven en hij leefde nog alleen voor zijn beeldschoone dochter. Toen hij van een verre reis, die maanden had geduurd,...
nl.verhalenbank.42810
Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun twa man, dy woenen dêr graech sliepe. Dat mocht wol. Mar even letter hearden se wèr guon oankommen. It wienen sawn rovers. De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy...
Skerne Wibe wenne yn 'e hoeke fan 'e Ingelumer dyk. Hy wenne op in forsterke pleats. 'Loopgraven' wie de namme. Dy Skerne Wibe wie in greate rover, dy't de hiele omgeving ûnfeilich makke. Hy hie de gewoante de hoefizers omkeard ûnder 'e poaten fan 'e hynders to slaen. Dat brocht de achterfolgers op in dwaelspoar. Se koenen him noait krije. Mar op 't lêst...
nl.verhalenbank.25617
Men vertelt het verhaal van vroeger. Ellert en Brammert woonden in een hut op het Ellertsveld. Ze hadden een draad gespannen over het veld waaraan een bel en werden op die manier gewaarschuwd, als er voorbijgangers waren. Zo hadden ze een meisje gevangen, die bij hun moest blijven om te koken, etc. maar ook moest ze hen scheren. Op een dag sneed ze Ellert...
nl.verhalenbank.13513
Van de roovers in het bosch. Er was eens een rijke scheepskapitein. Hij had uitgestrekte landerijen en wanneer hij nu van de reis thuiskwam, maakte hij altijd van de gelegenheid gebruik om de pacht te innen. Hij kon dan twee wegen gaan: in de eerste plaats langs een omweg, en in de tweede plaats langs een korteren weg; maar die was onveilig en liep door...
Van 't Huis met de Hoofden Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne voldoe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij herinner van 't verhaal dat onze grootmoeder deed van 't huis met de hoofden. Er was eens een...
nl.verhalenbank.13054
Tichte by de Godloas Singel hat in boer wenne. Hy hie ris hwat forkocht en dêr hied er gâns jild foar bard. Dat jild hied er yn in blau sekje op 'e rêch. 't Wie tsjuster doe't er weromkom. Der wienen twa mannen, dy wisten fan dat jild. Dy roannen him tomjitte om him to biroven. Doe't de boer fornom dat der hwat oankom, gong er gau ûnder in omkeard skouke...
nl.verhalenbank.25541
Heit syn famylje dat wie séfolk. Se wennen yn Oerterp. Dêr stiet noch in hûs, dêr't se yn wenne ha, mei in anker der yn. Yn 'e muorre is dat mitsele. Dat hûs ha se restaurearre. Op in kear wienen se op sé. Dêr kom in moai skip oan dat hiel hurd farde, hwant it hie gjin lading. It wienen rovers. Dy woenen it oare skip mei alle hebben en hâlden ha. Mar de...
nl.verhalenbank.12195
Het huis met de hoofden te Amsterdam Mijnheer en mevrouw waren uit, en de dienstbode was alleen gebleven. In het groote huis, klonk geen geluid. In de gang brandde geen enkele kaars. Slechts, waar het maanlicht blonk, met schijn en geheimzinnige weerschijn, zodat het op enkele plekken zelfs geleek, als schoot er uit den vloer brand, werd de glans gezien....
nl.verhalenbank.42088
Der wie in boer, dy hie nei stêd ta west. Dêr hied er beesten forkocht. Hy hie gâns sinten bard en dy sinten hied er by him. Der wied er nou mei op stap nei hûs ta. Underweis hearde de boer guon oankommen. "Deksels," tocht er, "ik mei wol om in skûlplak sjen. Ik ha safolle jild by my, as se it dêr us op munte ha." Doe lei dêr in omkearde boat yn 'e berm...
30