Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
73 datasets found
Dutch Keywords: huis Place of Narration: Opende
Greate Jasper Veenstra wie hwat in rûch man. Op in snein hied er to kaertspyljen west. Doe't er wer op hûs oan soe waerd er ûnderweis op 'e Bethlehemsreed (Boelensloane) samar in ein fuortsmiten.
nl.verhalenbank.38019
Egbert Hoekstra hearde op 'e nacht by him yn 'e hûs getimmer. De oare wyks stoar syn frou. Mar de kiste koe net troch de doar en ek net ûnder it finster troch. Doe moest it hiele finster der út. Letter, nei de bigraffenis kom it der wer yn. Doe't se dêr mei oan 't timmerjen wienen, sei er: "Fleden wike ha 'k dat timmerjen ek heard, krekt deselde slaggen....
nl.verhalenbank.38000
Us pake en beppe wennen hjir yn dit hûs. Op in joune let leinen se op bêd, doe kaem myn omke thús. Hy gong nei 't bêd fan pake en beppe ta en sei: "Der is brân, hjir tichteby. It hûs fan Wiggele van der Veen stiet yn 'e brân." Pake en beppe kamen gau fan bêd ôf, om to sjen. Mar de beide âlde minsken seagen neat. "Sjogge jimme it dan net?" sei omke, "it is...
Japik van der Kooi fan Grinzer Pein hat trije kearen fan tofoaren it hûs, dêr't Wigle van der Veen yn wenne, yn 'e brân stean sjoen. Nei de trêdde kear hat it net sa lang mear duorre, doe wie 't sa fier. 't Is oan 'e groun ta opbrând.
Sterke Hearke stie ek ris op it lân to ploeijen. In fremde man frege him hwer't Hearke wenne. Hearke tilde de ploech op mei ien hân en wiisde dêrmei nei syn hûs. Mei de oare hân wiisde er nei himsels en Hy sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
As der ergens yn in hûs ien himsels fan kant brochte, dan doogde it letter op sa'n plak net mear. Dan wie der hwat, dan spûke it dêr. De geast fan 'e forstoarne woarde dêr soms sjoen. Sa'n spoekhûs wie min to forkeapjen.
Oan 'e Skieding wie froeger in wylde lantearne. Op it plak dêr't er stean bleau is letter, nei safolle tiid, in hûs kom to stean. De minsken seinen doe al dat dat letter gebeure soe.
Sy dienen froeger hjir altyd duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster net yn 'e hûs komme.
Heit stie op in joun bûtendoar. Doe seach er 't noarden yn. Doe sei er: "Ik sjoch noch ljocht." Piersma's jonges hûs stie yn 'e brân. Hy woe der hinne, mar doe't er op healwei wie, doe seach er neat mear. "Ik ha my forsind," sei er, "it brânt net." Fjirtsjin dagen letter sloech de lôge der út. Doe is it hûs dan werklik opbrând.
nl.verhalenbank.27304
Heit en mem kommen us op in joun by pake en beppe, doe hienen se noch gjin spul. Doe't se flak by 't hûs wienen, wie 't der dêr ôfgryslik oan wei gong. 't Wie der ien stik leven yn 'e keet, krekt as wienen der wol tritich minsken. Doe't heit en mem der yn kommen, wienen pake en beppe mar togearre.
Myn broer lei op bêd. 't Wie yn 'e nacht. Doe hearde er hwat by de doarren. Doe seach er dragers en in kiste, dy't se yndroegen. Der woarde tsjin him sein syn soan wie dea. Op dat momint lei syn soan op bêd to sliepen. Letter is er stoarn en gebeurden deselde dingen dy't myn broer doe sjoen hat.
Ik brocht us op in joun om sahwat healwei alven hinne in hynder nei 't lân. Doe seach ik in wylde lantearne skeef oer 't lân. Dy lantearne bleau stean by Wolter de Vries. Doe sette er ôf en bleau stean op in plak, dat wie wit hoe fier fan my ôf. Op dat plak kom in skoalle to stean en by Wolter de Vries woarde it hûs fortimmere.
nl.verhalenbank.27163
It hûs oan 'e Drachtster Wei, dêr't nou Lammert v.d. Sluis wennet, njonken Ouwe van der Molen woarde in kear troch it buorwiif yn 'e brân sjoen. Sa'n twa jier letter is 't opbrând.
Yn Feansterheide hearden se wol faek timmerjen op plakken. Dêr kom dan letter in hûs to stean. Ek ha 'k dat wol fan guon heard hjir yn 'e Pein. Der woarde yn Feansterheide ek wol kloppe op 'e doar. Gongen se der hinne, dan wie der net ien. Even letter hearden se 't selde klopjen wer, dan wie der ien. Sa wie 't ek mei 't tikjen op 't rút. As der in hûs...
Ik ha op in oavend noar Nynke west, mien dochter. Se woonde oan de Drachtster weg. Noast hoar stond noch in huus en doar noast woonde myn seun Sytse. Toen ik doar sat kwam der ook in broer fan hoar man, in frijgesel. Wij soaten rustig to proatn. Auke, die frijgesel goat fot en even loater goa ik ook fot. Ik ging al gau noar bêdde. Ik droomde: Ik droomde,...
nl.verhalenbank.27030
In de Parken woonden wij noast in dubbelde woning. 't Was in olle fort. In de ene helft woonde een old minske, in de andere er noast in jonge huusholding. Op een morgen kwam ik der ôf. Doe woaren der fier eksters op 't strietsje foar de dunen fan dat dûbelde huus. Die eksters bleven hyltyd op 't ene straetje, bij de jonge minsken, niet bij 't âlde. Presys...
nl.verhalenbank.26977
Yn Trimunt matte forburgen skatten wêze. It hyt dat der ûnder 'e flier fan ien fan 'e plaetsen dêr gâns jild sitte mat.
nl.verhalenbank.26922
Op it plak dêr't nou Sipke Alberts wennet, dêr seagen se froeger in wylde lantearne. Alle jounen seagen se dêr ljochtsjes. Letter is dêr in hûs boud woarn. 't Is hjir tichteby.
Sterke Hearke is in famyljelid fan my. Der kom us in kear ien yn Droegeham, dy moest Hearke ha. Hearke wie oan 't ploegjen op 't lân. Hy frege Hearke of dy ek wist hwer't er wenne. Hearke stiek de ploech mei syn rjochterhân rjochtút en doe sei er: "Gean dêr mar hinne, dêr wennet er." Doe gong dy oare wer fuort, hwant hy hie mei him wrakselje wold.
nl.verhalenbank.26898
Oan 'e Keale wei stienen yndertiid noch gjin huzen. Myn âlde buorman Taeke Struiksma gong altyd nei Burum nei tsjerke. Dêr kom er wei. Dat wie sa'n ein rinnen, dan gong er yn 'e nacht al op stap. Hy fortelde: "Doe't ik op in nacht omtrint oan 'e Keale Wei ta wie, doe roan ik mei de holle tsjin in keale muorre oan. Letter stie op dat plak it hûs fan Arend...
0