Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
129 datasets found
Dutch Keywords: huis bed
Je had hier vroeger een boerendienstbode en die wandelde in d'r slaap. Op een morge kwam ze vroeg d'r bed uit, zij naar de koeien om te melke in d'r slaap. Maar die boer, hè, die had de plank weggehaald. Maar omdat ze in de slaap wandelde, had ze dat niet in de gate. Ze loop 't water in. Maar volges de overlevering is ze toch weer veilig en wel...
nl.verhalenbank.72581
Voader was ien den oorlog ’14-’18 ien militaire diens. Ien ’t huus, wor we toe wonde, spoktenet. Moeder sliep beneje. En ze hördenet snachs duk knettere en krake, net ofter ’n huus ien braand ston. Ze zat soms hele nachte overeind ien bed. ’n Por joar lotter, toe wé’j doar nie mer wonde, sloegten bliksem ien ’t huus en ’t braandde helemol af.
nl.verhalenbank.50198
Vroeger vertelde ze wel, dat “die en die”, inkele vrollie, hekse ware. ’t Ware altied lilleke ouwe vrouwe. En ze kosse iemes behekse. Mien moeder het mien wel es verteld, da ik as klein kiend ok beheks was gewes. Dör ’n burvrouw. Toe ik nog zon heel klein kienje was, ik loai nog ien de wieg, was ’k es èrg ziek. Ik ha helemol gin mach mer. Ik kos mien eige...
Mevr V :Ik weet toch oek nog, je hep allemaal een bepaalde periode in je leve dan keek ik onder m'n bed. Mevr W : ja toen was ik al getrouwd hoor toen ging ik onder m'n bed kikke. Dan was ik allêên en dan kwam ik utte gym en ik was altid bang datter een vent onder dat bed lag. Vrouw de Boer die ging dan wel een beetje mee of zôô maar ze zee : 'je mot 't...
nl.verhalenbank.47460
Kwoad zain Mien moetje kon dat . As wie op berre gungen, mozzen wie eerst ja eevn moar boetn om te pizzen. Kinder en grootn ook. Op n oavend was moeke al boetn en zat bie t stroatje. Dou kwammen wie dr aan, moar t oalske juig ons in hoes. Wie woln waitn, woorom, moar dat zee ze nait. Loater wel; zai har n hoes brannen zain; dat kon ain dode of n brand...
nl.verhalenbank.46245
Hekserij Eerst zel ‘k vertellen, wat ik van andern heurd heb. Aan de woarhaid huiven ie nait te twiefeln. Mien grootmoe vertelde over zuk zulf.: “Ik was ’n wicht van 19 joar. ’t Was in de winter en d’r lag ies op daip. Op ’n middag komen mien kameroadskes en vroagen, of ik mit wil te scheuveln. Mor ik har gain zin, ’t was net of ’n stem mie zee, dat ik in...
nl.verhalenbank.45769
Ik kan joe nog wol meer verteln over vrouger; dingen dai k mit moakt heb of dai mie verteld bint. Dat gebeurde wol meer, dat ze mit de duvel te moakn kreegn. Ain keer heb k dr wat van mitmoakt. t Was op n oavend en ik was bie de boer in hoes, woor ik dainde. Wie zatn zo wat te prootn en dou zee ain van de wichter: “Ik heb de waske ja vergeetn, dai lig nog...
nl.verhalenbank.44546
t Is veurvaln in 1875; ik heb t dus van andern, t noageslacht woont hier nog. Was n kind zaik. Kuzn wur bekeekn en t was dudelk; was n hekse bie west, want t haile kuzn zat vol kraansn. Wel kon t doan hebben? Ander dag komp dr n vrouwmens in huus, gait noar t berre van t kind en strik t over de kop. “Och, mien stakker, bist doe zo zaik?” Zo jeuzelt ze....
nl.verhalenbank.44083
Bij 't bouwen van 'n huis moet u goe irst mi de wiekelroei laten lopen. Dè is vur du watterojers. As ge 't bed zot zette boven ne watterojer kaan de ge nie slòpe of ge kriet rimmetiek.
Veurloop: Mien voader hef meermoaln dingen van te veurn zain, en ikzulf leuf ook dat mensn of daiern wat veuroet waitn. Biegeleuf kennen ie zowat nich nuimen. t Gebeurde ais n moal, dou hai op berre lag, dat e gestommel heurde. t Was net of dr achter in hoes wat ofbrookn wur. Hai van t berre of um te kiekn, wat of dat toch beduden mog. Hai is t hoes deur...
nl.verhalenbank.43338
n Betrouwboar persoon oet Veele vertelde mie ais: "Ons kinder ruipen s oavends voak dat dr wel um t hoes tou luip. Ze laggen op berre en wurn dan baange. De honden sluigen ook aan. En de andere dag stön de deure van t achterhoes oopm. Wie hebt wol al op paast mit de buurn, en dan kwam dr niks. Pazzen wie nich up, dan können ie dr op aan: deure lös, slot...
nl.verhalenbank.43137
Piters Willemke wie in tsjoenster. Hja gong der nachts op út to tsjoenen en dan lei der in koupânse by har op bêd. Hja sweefde altyd. Har dochter koe ek tsjoene. Dy foroare har faek yn in kat. Der wie ek in tsjoenster, dat wie Minne Ael. En dan wie der noch ien, dat wie Minne Brecht. Dy koenen har ek beide yn katten foroarje. By Gjetsje' Wytse wienen alle...
nl.verhalenbank.38489
Us heit wie stuolwynder, dy swalke alles ôf om stuollen to reaparearen. Hy die alles to foet. Sa kaem er ek ris in kear yn Kollumersweach by ien, dy hie in soan dy't syn forstân net hie. Dy man makke in praetsje mei ús heit. Hy hiet fan Kees Veenstra, mar de minsken neamden him Bontsje Keke. Hy sei tsjin heit: "Ik ha hwat meimakke fannacht. Der waerd...
nl.verhalenbank.38460
Ik hie in suster, dy krige de Spaenske gryp. Dy is stoarn yn novimber 1918. Hja lei achter yn 't hûs yn in bêdsté. Doe sei se tsjin heit: "Lit my op mem har bêd stjerre." Dat wie in bêdsté foar yn 'e keamer, dêr't se de minsken om har hinne hie. "Bring my dêr hinne," sei se, "hwant ik ha de wein al heard. It tiksel dat kreake sa." Heit sei: "Dû mast sa...
nl.verhalenbank.38345
Wy ha ús beppe by ús yn hawn. Dy is 93 jier âld woarn. Hja lei op it lêst yn 't ledikant by ús yn 'e keamer. Fjouwer wiken foar har dead leinen heit en mem op in nacht op bêd. Doe hearde heit hwat oer 't hûs. Hy sei tsjin mem: "Ik hear dat der hwat ûnder 't finster troch skoud wurdt. Dat komt by 't stalt fan 'e feart wei. Sa is 't by de kant op kaem en...
nl.verhalenbank.38287
Op in nacht, doe't ik op bêd lei seach ik allegear hege huzen. De oare deis krige myn broer in ûngelok en moest nei 't sikenhûs ta yn 'e stêd. As jo yn in droom hege huzen sjogge, mat der altyd ien út 'e húshâlding nei 't sikenhûs ta.
nl.verhalenbank.38195
As der sawn famkes yn in gesin binne, dy't elkoar opfolgje, sûnder dat der in jonge tusken is, is ien fan dy famkes in nachtmerje. In nachtmerje kin altyd yn 'e hûs komme, se kin troch alle gatsjes. Sa komt se by de minsken op bêd. Dy kinne har dan net forroere. Se wolle roppe, mar se kinne net. Dan hat de nachtmerje har yn 'e macht. Men docht de toffels...
nl.verhalenbank.37881
Us pake en beppe wennen hjir yn dit hûs. Op in joune let leinen se op bêd, doe kaem myn omke thús. Hy gong nei 't bêd fan pake en beppe ta en sei: "Der is brân, hjir tichteby. It hûs fan Wiggele van der Veen stiet yn 'e brân." Pake en beppe kamen gau fan bêd ôf, om to sjen. Mar de beide âlde minsken seagen neat. "Sjogge jimme it dan net?" sei omke, "it is...
Yn 't Leech stiet in húske, dêr hat Piter Terpstra yn wenne. Hy kaem ris op in joune let thús. Doe't er omtrint thús wie kaem der in swart geitsje op him ta. Hy hie fuort yn 'e gaten dat dat net doogde, dat hy fleach hurd yn 'e hûs. Syn frou lei al op bêd. Dy sei: "Hwat is der wer?" Doe't Piter fortelde hwat er sjoen hie, gong se út bêd wei, strûpte gau...
nl.verhalenbank.37238
Geale bakker hie altyd lêst fan nachtmerjes. Op in kear tocht er: "Nou wòl 'k fannacht wekker bliuwe. Dan sil 'k sjen dat ik har fange kin." Hy hie wekker op bêd lein. 't Duorre net lang, doe wie dêr in frommes oankaem. Dy hied er beetpakt. Hy koe har tige skoan - 't wie ien út 'e Westerein - mar hy woe net sizze hwa 't it wie. Hja wie troch 't kaeisgat...
nl.verhalenbank.36544
0