Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,355 datasets found
Dutch Keywords: huis
E: Ik heb wa es mangs heurd, dat een wel at dat van te vuurtn zöag en at den der hen gung en he höl de haand der an an n post, at t dan woarm was, dan gebuurn t rap, wat t koold, dan kon der nog wa nen heeln zet owwer hengoan, vuurdat dat hoes zol ofbraandn. Wit: Ja, dat weet ik nich, mer doar heb ik t fiene ok nooit van heurd. Zoo deadn ze t en zoo was...
nl.verhalenbank.128614
E: Tegn grommel wat doo'j doar tegn? Wit: Doar wa'w nich bang vuur. De veansters goat dicht en dan wa'w gerust almoal met mekaar. Wil: Bang wa'w nich, mer paa dear at t slim was, dan gung he met n palmtekske en wiejwater eavn de kamers roond en n stal, en dat ging met palmzundag ook. Dan ging he boetn, de wei, t laand, t iemnschoer. Wil: Dat was doe...
nl.verhalenbank.128619
Mien zuster, den koump moal wier, Hanna, den is no a dood, den koomp moal wier van Geester, dat was op nen woensdagmerrag, ne cursus volgd, dat is ok a viefndertig, zesndertig joar liedn, doe zeg moor, no mö’k die wat verteln, doar steet n nejd hoes langs de weg. ik zeg, nee toch. Dat is echt woar, zeg ze. Hoeveer van de weg of, Zo’n dertig meter, zo’n...
nl.verhalenbank.128489
H.E.: Doa he’j ok van die verhaaln, dat ze in de tookomst wat könt zeen, met doadgoan en zoa, dat ne oel ... E.M.: A’j nen palmbos bie t hoes hebt en doar zatn van dee uulkes zatn doar in. Dan ko’j net verteln was wis, mer dan gung der en doad, ik heb verschilnde moaln, oons moder ok, nich, en dat ding dan moal schreewde en jaagn hem dan vot, nich, H.E.:...
nl.verhalenbank.128529
G.M.: Dat mös doe toch ok wa wetn, dat hef de vaa a verscheidnde moaln verteald, wees wa. E.M.: Vrower meann ze ok, verrek en genean ... dat mos nich mögn, nich, ik was, n ooldn kassier was verbraand, nich, en zo’n oold tante lewde doar verrek en genean, dee har doe loat in de kökn doar senkes indoan, nich, en dee meann doe dat he ’t vuur mekaar har en...
nl.verhalenbank.128530
H.E. Eduard: n Oortmöskediek en de spoorlien en zuk ding, he, dee konn de leu a mangs van te vuurtn zeen ankomn, dan zöagn ze ok eargns n lechtke duur t veald hengoan, terwijl at der toch genne spoorlien was. E.M.: Oh joa, dat was vrower ok doe den tram hier vrower kwam, nich, doe hadn ze ok al dee lechtkes zeen, nich, al dee lechtkes zeen en later doe...
nl.verhalenbank.128536
Alde Hindriks Kike wenne achter ús. Mem sei op in kear: "Der sil ûnwaer komme, dan rekket âlde Hindriks Kike har hûs der ôf. Ik ha 't brânnen sjoen. En op 'e Foarwei sil de boerepleats fan Dedde Wybenga ôfbrânne en alle fé sil der yn omkomme." 't Is allegear sa gebeurd. Hja sei: "Ik sjoch allegearre fjûr." De oare deis gebeurde it. Der kom in greate...
nl.verhalenbank.36300
Greate Pier wie us in kear oan 't ploeijen. Der kommen twa Hollanders oan, dy fregen him, hwer't greate Pier wenne. Doe tilde Pier de ploege op en dêr wiisde er mei nei syn hûs. "Dêr wennet er," sei er, "en hjir stiet er." En doe sloech er dy beide Hollanders mei de ploege dea. (Het verhaal is met St. Hearke bij haar niet bekend)
nl.verhalenbank.24076
De nachtmerje kaem troch 't slotsgat. 't Wie in frommes. Men moest hinnegean en set de toffels omkeard foar 't bêd.
nl.verhalenbank.28102
Greate Pier wie ris in kear oan it ploeijen op in stik groun. Doe kaem der in man by him yn 't lân, dy frege him: "Kinne jo my soms ek sizze, hwer't hjir ergens greate Pier wennet?" "Jawol", sei Pier, sjoch, hjir stiet er. En doe pakte er de ploege beet, dy't er optilde en wiisde dêr syn hûs mei oan en hy sei: "Sjoch, dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37744
Us heit en dy kommen op in nacht sahwat om ien ûre thús. Se hienen it fjild yn west. Der wie ek in jongfeint fan in jier of njoggentjin by har. Se wienen sa'n fyftich meter fan in kaféke ôf. Dêr wienen de ljochten op, it gong der drok op in dounsjen en spyljen. Teade spylman syn lûd klonk boppe alles út. "Ronde!" rôp er. Heit en dy seinen: "Dat treffe...
nl.verhalenbank.17480
Yn Drachtster Kompenije stiet in boereplaets, dy wurdt altyd noch troch de minsken 'Skrale jammer' neamd. Hy stiet oan 'e trêdde wyk yn 'e Kompenije. 't Is de plaets fan âlde Hindrik Pool. It wie sa: Doe't de spanten fan it dak op 'e muorren sieten kom de maeijebeam der bovenop. Dan wie 't fêste gewoante dat se op balkebier traktearren. Dat wie foar 't...
nl.verhalenbank.27225
Jierren lyn is der to Frjentsjer in moard gebeurd. Yn it hûs, dêr't it gebeurde, sitte de bloedplakken noch op 'e muorre. Se hawwe wol stikken út dy muorre weibrutsen, mar it bloed kaem like goed wer yn 'e nije stikken. Dat wie net wer út dy muorre wei to krijen.
nl.verhalenbank.38305
De frou fan Melle van der Wal, dy't nou op 'e Tike wennet, wenne alear op 'e Harste. Dêr hearde se op in nacht tige klear dat der timmere woarde. In skoft letter kom der op dat plak in herberch to stean. Dat wie it nije café fan Teunissen.
nl.verhalenbank.33250
Zwarte kat spreekt En wat ik nu vertel, heb ik zelf meegemaakt, zodat het zeker niet gelogen is. Toen ik eens op een avond van grootmoeder naar huis ging, zat er midden op de weg een zwarte kat. Ik nam een wisje uit de haag langs de weg en wou er die kat eens een slag mee geven. Maar toen dacht ik dat grootmoeder me verteld had dat zwarte katten soms...
nl.verhalenbank.35621
Je had hier vroeger een boerendienstbode en die wandelde in d'r slaap. Op een morge kwam ze vroeg d'r bed uit, zij naar de koeien om te melke in d'r slaap. Maar die boer, hè, die had de plank weggehaald. Maar omdat ze in de slaap wandelde, had ze dat niet in de gate. Ze loop 't water in. Maar volges de overlevering is ze toch weer veilig en wel...
nl.verhalenbank.72581
Harm die noait in slach en hy seach der út as de earmste bidler. Hy kocht in hûs op Hanenburch. Doe moest er nei notaris ta. Notaris tocht: "Harm hat net in dûbeltsje." Hy moest in pear bargen ha. Dat hied er tsjin Harm sein. Harm hie de pong út 'e bûs krige en sein: "Ik ha gjin boarch, mar dit is de boarch." Doe hied er de notaris fuort bitelle.
nl.verhalenbank.23902
By de Wopkepoel yn 'e Harkema stie in hûs, dêr wenne âlde dôve Tryn yn. Op in joun stienen wy bûten, ik mei noch in pear maten - 't wie noch fóár myn trouwen - doe gong it dêr hiel bot op in timmerjen. Wy hearden it dúdlik. Even letter is dêr in nij hûs kom. Der kôm Fokke fan Mekke Nicolai yn to wenjen.
nl.verhalenbank.33287
Der binne ek wol gatten yn huzen of yn hagen dy't se noait ticht hâlde kinne.
nl.verhalenbank.24089
To Sumar wenne Knjillis Wytses. Dy wist mear fan kwalen ôf as alle dokters meielkoar. Hy hat de koaninginne ek better makke. 't Wie Wilhelmina. Dy wie hielendal giel en dat wie har yn 'e wei. By de dokters foun se gjin baet. Knjilles Wytses makke har wer better. "Wolle jo wite hwa't it is, dy't jo wer better makke ha?" sei se. "Né," sei Knjillis Wytses,...
nl.verhalenbank.17325
2