Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
197 datasets found
Dutch Keywords: hout
E: Pekkel? Dochter: oalde pekkel, bewaarn dee oalde leu en at de jongs an t voetbaln kwamn, nen lap met oaldn pekkel umhen en dat he'j no nich meer, dat was goed veur kneuzingn. Wit: Van t spek, dat wördn bewaard. Doar ko'j alle spiern met gangs kriegn. En ok veur t vee wa. E: Woarum gebroek ie dat nich vuur oen voot? Dochter: dat he'k nich meer. Wit:...
nl.verhalenbank.128622
E: Watn leu hebt ok wa mangs zeen, dat der een of ander tremmeke zol loopn eargns. Wit: Auto waagns zoonder peer, dat hebt ze ok almoal wa zeen loopn. Ik heb metmaakt, bie oons was n mooi buske, mer t ston achter de bek, zeg mer het heurn oons nich en mooi almoal eekn holt, heelmoal, zeg mer, tegn mekaar opwasn en goede dikn, mer gen beum nog, echt nen...
nl.verhalenbank.128628
Kleissen: en nô speciaal van den streuper, nen echtn streuper, wel ok de jacht wa har had, den wat döt per slot van rekn, wie zet dat of met gaas en doe goat ze met mekaar an ’t jaagn, an ’t jaagn en wat is ’t geval, mer doar ha’j ’n groot hek, zoas de leu, dat vrower hadn met plaankn d’ran en wat döt he doar verdomd de patroonn döt he los en doar zit...
nl.verhalenbank.128483
H.E.: Der bint wa verschilnde verhaaln. dee kö’j wa verkloarn eignlik, at ze bang bint maakt en zoa he’j ok met dat glöanige hoolt ja. G.M.: Met dee gleunige stobns. H.E.: Dee stobns en ie zeet doar n paar gleunige oagn in. G.M.: Zuk oold eekn hoolt, wees wa. Doe ik zonne jong was mos ik mangs alle hoolt kot houwn en wördn alle hoolt broekt en ’s oavnds...
nl.verhalenbank.128528
H.E.: Zeg is doar nog wat met passeerd, ie hebt van dat hoolt en doar zit een of ander stof op en dat gef dan luk lecht of. Vr.: Bie de holtloos, wie warn an t holtkleuvn, n heelndag, mooin pöppel bie, ie hebt doar nen kötpoal lign, wa’j kleufd hebt, wördt in de loos smetn en ’s oavends goa’j n nienduur oet, vuur a’w noa ber goat, was net of de hele loos...
nl.verhalenbank.128573
Oh, wie môg’n ‘s äoms ok met nao de slachtvisiet, hen, bie ‘t Hessevoart, dat was ‘n groot los hoes en den har doa stôm’m um ‘t ding henling en doa môs’n wie ôpzit’n, dee lean ze na iede maol an um ‘t veur, mè at dee ole keals an ‘t vetel’n kwam’m, wie zat’n ok ‘n maolôp zonnen groot’n stôm en dan ging ‘t van speuk en wie heul’n oons, a’w nao hoes...
nl.verhalenbank.128374
Iemand had 'n bos gekocht. Twee voerlui zouden er hout uithalen. Maar dat was tegen de zin van 'n heks; de paarden gingen rechtop staan en wilden niet over de weg. Men nam toen een andere weg en zag de heks door de lucht over de akkers verdwijnen.
nl.verhalenbank.46368
Der wie in man, dy wie oan 't houtkappen. Doe skeat him de bile út 'e stok wei. Dy bile rekke krekt in aep en dêr is de frou út ûntstien. (niet volledig)
nl.verhalenbank.27609
Het huisje 'de Witte Schimmel' te Venlo In het begin der 19e eeuw lag er in de heide ruim drie kwartier ten oosten van Venlo een huisje, van hout en leem opgetrokken, van binnen mooi wit gekalkt en van buiten geheel met wingerd begroeid. Voor de deur was een mooie bloementuin aangelegd. Verder behoorde er een stuk akkerland bij. Het erf was verder geheel...
nl.verhalenbank.35580
As de houtwjirms kloppen yn 't môgige hout bitsjutte dat dat der in sterfgefal kaem. As de houn spûkgûlde ek; dêr wienen âlde minsken deabinaud foar. As eksters skatteren op it hiem kaem der ek in sterfgefal.
nl.verhalenbank.37143
De geschiedenis van Sipke en Liesbet In Oostermeer staat een oude boerderij, waaraan de droevige geschiedenis van Sipke en Liesbet verbonden is. Liesbet diende als meid in de boerderij. Ze had een paar flinke handen aan haar lijf en was ook nog knap om te zien. Haar vrijer, Sipke, was een jonge dagloner van het Hoogzand. Ze hadden al een jaar verkering en...
nl.verhalenbank.9515
Vroeger lag er een dronk waar de koeien en de kalveren drinken. Die dronk ligt er nu nog. Toen kwamen daar om twaalf uur 's nachts, alleen die nachten wanneer het volle maan was, dan kwamen, daar alle katten uit den omtrek voor de kattendans. Dan dansten al die katten in een kring rond die dronk. Die dans begon precies om twaalf uur en dat duurde tot één...
nl.verhalenbank.127708
Myn skoanmem wie in gelovich minske dy't alhielendal net bygelovich wie. 't Wie us op in kear yn 'e hearst. Op in joun. Skoanheit wie der op út. Skoanmem gong út 'e keamer wei troch 't gonkje. De achterdoar wie fêst, op 'e skoattel. Doe kommen der twa mannen yn 't swart troch de tichte doar en dy brochten hwat yn 'e loads. Dat setten se oan 'e kant del....
nl.verhalenbank.28329
Piters Willemke wie in tsjoenster. Hja gong der nachts op út to tsjoenen en dan lei der in koupânse by har op bêd. Hja sweefde altyd. Har dochter koe ek tsjoene. Dy foroare har faek yn in kat. Der wie ek in tsjoenster, dat wie Minne Ael. En dan wie der noch ien, dat wie Minne Brecht. Dy koenen har ek beide yn katten foroarje. By Gjetsje' Wytse wienen alle...
nl.verhalenbank.38489
Dêr't âlde Jille Pultrum wenne, wenne earder syn heit Durk. Dy lei op in nacht op bêd, doe hearde er planken ratteljen. In healjier letter troude Bareld Pultrum, in broer fan Durk. Doe moesten se hout leegje yn 'e nacht. Doe hearde Durk krekt itselde lûd wer, mar nou wie 't werklikheit. Doe kom Bareld Pultrum dêr to wenjen. Dêr bouden se in hûs foar.
nl.verhalenbank.23724
To Hurdegaryp hat in hekke stien, dy gong nachts tolve ûre altyd iepen. Der wurdt wol sein dat dêr de baron in feint deaslein hat. Hy die dat mei it hoofdstel fan in hynder, krekt op it plak dêr't dy hekke letter kom. Doe ha se dêr letter in tichtsluting makke. Dat wie in gewoane peal mei in ketting der oan. Dy peal siet oerdwars. Mar hy wie de oare...
nl.verhalenbank.26106
Mijn vader was timmerman. Al voor d'r een sterfgeval was kon je 't horen in 't hout. Dat kloppen heb ik zelf gehoord. De buurman zei op een keer: ,,Je was nog laat aan 't timmeren''. Maar er was niemand aan 't timmeren. Daags daarna was er een kindje van hem dood. 't Is wel is gebeurd, dat m'n vader boven op zolder ging kijken vanwege dat kloppen. Voordat...
nl.verhalenbank.126372
Myn jonge - Jehannes - wie in jier of tolve, hy gong noch nei skoalle. Wy wennen yn 'e Houtigehage. Op in kear gong hy der yn 'e nacht ôf en doe seach er skean nei in hoeke fan 'e keamer. Dêr bleau er mar nei stean to sjen. Ik sei: "Jonge, hwat sjochstû dêr?" "Ik sjoch in houten bakje," sei er, "mei in swart kleedtsje der oer." Sahwat in jier letter...
nl.verhalenbank.24667
M'n vader ging met een kameraad snippen vangen met een net. Dat was in Lexmond. Ineens ziet hij twee van die lichtjes, helemaal helder. "Kijk eens joh, twee stalkaarsen!" Die vriend die schrok zo, dat hij er meteen vandoor wou gaan. 't Waren net ogen. 't Was net of er iemand in den donker stond te kijken. Ik heb wel eens tegen vermulmd hout van een schuur...
nl.verhalenbank.50864
Die Ameise stropers gingen stropen in 't land. Ze komen bij een hoop afgehakt hout. Eén van die stropers zegt: "Ik wou dat d'r nou es een haas uit dat hout kwam, die kon praten". Net had ie dat gezegd, ofd'r komt een haas uit dat hout en die begint te praten! Toen wieren ze allemaal zo bang, dat ze het op een lopen zetten.
nl.verhalenbank.50870
2