Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
667 datasets found
Dutch Keywords: helm
Mensen die met de helm zijn geboren, zijn gelukkig en kogelvrij. De helm moest begraven worden. Zondagskinderen waren ook gelukkig.
nl.verhalenbank.126584
Guon minsken wurde mei de helm geboaren. Sokken sjogge fan tofoaren bigraffenissen. Dat wie ek it gefal mei greate Tiense, dy't hjir yn Boelensloane wenne hat.
nl.verhalenbank.37778
Waren er bepaalde voortekenen die aangaven of het verwachte kind een jongen of meisje zou worden of een tweeling? Als de buik uitpuilt is het een jongen. Geloof men dat de stand van de sterren tijdens de geboorte invloed heeft op het karakter of het leven van het kind? Sommige mensen wel Kent men het verschijnsel 'met de helm geboren'? Dan zit er vlies...
nl.verhalenbank.42495
Der wienen bern, dy woarden mei de helm geboaren. As dy helm omleech lutsen woarde, mei de geboarte, dan moesten dy bern alles sjen. Lutsen se de helm omheech, dan net.
nl.verhalenbank.21898
Mem har beppe wie mei de helm geboaren. Hja woe noait lije dat mem en dy by 't tsjuster midden op 'e wei roannen. Hwant dan koenen se tsjin in lykstaesje oprinne en in rare stomp krije. Mem har beppe seach lykstaesjes fan tofoaren. Hja hat ek sjoen hoe't har eigen soan op in skip fordronken is. Hja sei de deis fan tofoaren noch tsjin him: "Dû mast der...
nl.verhalenbank.37750
Dat waren mensen die veel geluk in 't leven hadden, die alles meeviel wat ze deden. Als de bakers vroeger de helm verkochten aan soldaten dan waren de soldaten kogelvrij.
nl.verhalenbank.127721
As een kind met de helm gebore is, dan ware ze altijd bang, dat de dokter dat zou meeneme. Maar het kind was dan z'n verstand kwijt.
nl.verhalenbank.70157
Dat was zo, als iemand aan een groot gevaar ontsnapt was, of hij had een groot geluk, dan werd dikwijls gezegd: "Hij is met de helm geboren".
nl.verhalenbank.127735
Die met de helm geboren waren, hadden de gave van de helderziendheid. Maar als die helm werd begraven dan hadden ze er geen last van.
nl.verhalenbank.70625
Ik bin mei de helm geboaren. Ik moest altyd alles sjen. Dat fornaem ik it earst, doe wie 'k toalf jier âld. Op in jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk as de soldaten brûke. Dêr kaem de molke yn. Op 'e weromreis wie 't skimerich. By de hoeke fan 'e Sânwei seach ik...
nl.verhalenbank.17682
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
nl.verhalenbank.72634
Us pake en dy hienen in helm fan ien fan 'e bern. Dêr wie dat bern mei geboaren. Dy helm koe pake djûr forkeapje. De dokter wie der tige hyt op. Hy sei: "Daar wil ik van der Veen wel veel geld voor geven." Mar pake die't net. Letter hat pake dy helm fuort dien. Dy't sa'n helm yn besit hat is kûgelfrij.
nl.verhalenbank.22003
Alde Willem Bos fan 'e Harkema wie mei de helm geboaren. Dy moest altyd alles sjen. Nachts moest hy der út. Dan bleau er op 't eigen hiem stean. Dêr seach er de bigraffenis passearen. Hy hat de bigraffenis fan myn mem sa ek fan tofoaren sjoen.
nl.verhalenbank.25778
Myn âlden fortelden, it gebeurde froeger wol gauris, dat guon lykstaesjes fantofoaren seagen. Hied er ien by him, dan sei er: "Gean even oan kant, der komt in lykstaesje oan." Sa'n ien wie mei de helm geboaren.
nl.verhalenbank.28260
Oan 'e Noarderdwarsfeart wenne in man, dy wie mei de helm geboaren. Dy moest der út as der in lykstaesje to sjen wie by nacht. Die er it net dan lei er to triljen. Hy roan soms hiele einen de mieden yn. Hy woarde dreaun.
nl.verhalenbank.36923
Iense Boomsma wenne hjir op 'e Boelensloane. Hy wie mei de helm geboaren, seinen se. Hy moest alle lykstaesjes sjen.
nl.verhalenbank.32774
Die met de helm is geboren, dat zou d'r een worden, die doordreunt, die in alles slaagt, een voorspoedig leve.
nl.verhalenbank.70547
De dokters wolle graech sa'n helm ha. Se wurde dêrom faek achterútmoffele, hwant se binne in protte jild wurdich. Sa'n helm wurdt djûr forkocht. Dy't sa'n helm yn bisit hat, is kûgelfrij.
nl.verhalenbank.38503
Woarde der in bern mei in helm geboaren, dan woarde dy helm fuort forwidere. Hy woarde net forbrând, mar der woarde gleone jiske op dien. Forbrânne mocht net.
nl.verhalenbank.29397
Imke en Durk fan Imke Imke stie ek wol op 'e merke mei in iken balke. Dêr sloech er mei de hân in grutte ronge yn. Mei de hân—dat men mei de hammer net iens rêde kin! Op Eastermarre merke kundige er oan, hy soe dwers troch in balke hinne krûpe. Dat die er ek, teminsten yn 'e eagen fan ús heit en wa't der mear by stienen. Mar hy wie noch net op 'e oare...
nl.verhalenbank.13023
2