Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
510 datasets found
Dutch Keywords: grond
E: Leida, he'j wa es heurd van de witte wiefkes? Wit: Nee, witte wiew, wet ik nich zoavöl. E: Nooit verhaaln van heurd? Wit: Der is wa proatn van, dat dee der eeit west hebt. E: Is der nooit wat in Geester gebuurd, want doar bi'j geboorn, he? Wit: He? E: Ie bint in Geester geboorn, he? Nooit wat gebuurd met witte wiefkes? Warn dee der wa, woar warn dee...
nl.verhalenbank.128609
Kleissen: en nô speciaal van den streuper, nen echtn streuper, wel ok de jacht wa har had, den wat döt per slot van rekn, wie zet dat of met gaas en doe goat ze met mekaar an ’t jaagn, an ’t jaagn en wat is ’t geval, mer doar ha’j ’n groot hek, zoas de leu, dat vrower hadn met plaankn d’ran en wat döt he doar verdomd de patroonn döt he los en doar zit...
nl.verhalenbank.128483
H.E.: Van dee ekkel nich, Gerrard. Doar hebt ze mangs um vöchtn um den steen, nich, E.M.: ... Zee wilt mangs meer ground hebn as ze recht op hebt, nich, en vrower gung dat ok met de gemeente, nich, en doe hef de gemeente n steen, hier luk op an wearkt, nich ... oet de Lut zint ze wier komn en hebt hem doar ginder wier op an wearkt, zee hebt doar al met...
nl.verhalenbank.128543
[Haam:] Werd boven in de boom gehangen, anders liep 't veulen met z'n kop naar de grond.
nl.verhalenbank.126615
't Wie yn 'e oarloch. Greate Pier wie op it lân oan 't ploegjen. Doe kom der in man by him op 't lân, dy moest by Greate Pier wêze. "Witte jo hwer't er wennet?" frege er. Doe nom Pier de ploech fan 'e groun en sei: "Dêr wennet er, hjir stiet er."
nl.verhalenbank.37977
De geredde gravin Jacoba van Beiere, of 'n andere gravin, das 'n verhaaltje van Hilverenbeek. De boere van Westerik, das daar 'n buurtschap, hebbe daar us voor 'n escorte gezorrugd van Jacoba van Beiere, of Anna van Henegouwe. Wie da precies was weet ik nie. Mar in elke geval, die gravin was op weg van Den Haag naar Brussel. Ze ging toen over de Goolse...
nl.verhalenbank.41639
Op 'e Tike wie in jonge bitsjoend. Se hellen Piter Poes der by. Dy makke mei de lodde in goatsje om it strjitsje hinne by de foardoar. Doe die er dêr hwat yn 'e groun, dat er mei modder bistoppe.
nl.verhalenbank.12249
Oan 'e Boppewei spûke in âld man. Dêr mat in protte jild yn 'e groun sitte. Mar sy kinne 't noait krije. As jy de kiste reitsje mei de lodde sakket er fierder yn 'e groun wei.
nl.verhalenbank.36664
Fatiha; Er was ook een man, dat verhaal was op tv geweest, die was doodgegaan en in één keer op een dag stond hij bij zijn moeder voor de deur. Het bleek dat hij was vervloekt dat hij tien jaar niet zou kunnen ademen. Terwijl hij niet echt dood was hadden ze hem begraven. In één keer stond hij voor zijn moeders neus. Het bleek ook dat hij het was, want ze...
nl.verhalenbank.19122
Kolken wazzen d’r vrouger in ‘t “oal daip” (= Mussel A.) “Grondeloos” zeeden d’oln vrouger. Dat was ook wel zo. Want d’r bint nog stee’n, woar ie gain vaste grond kriegen kennen. Broggen wazzen d’r nait en elk en ain mos deur vlode stee’n aan d’ander kaande komen. Mien ol lu vertelden den vrouger: “In de bouls mai is ’n keer ’n woagen mit heu in de kolk...
nl.verhalenbank.45661
Myn heit en mem wienen ris in kear to jounpraten nei Surhuzum, dêr't in muoike fan my wenne. It wie al let doe't se weromkamen. Hja roannen by de fyts lâns, hwant hja mochten graech kuijerje en 't wie moai helder ljochtmoannewaer. Doe seagen se allebeide Everdien der oan kommen, dat wie de dochter fan 'e doomny. Doe't hja omtrint oan har ta wie, waerd se...
nl.verhalenbank.37397
Oan 'e Boppe-wei, op it plak, dêr't letter altyd de woanweinen stienen, sit in kiste mei jild yn 'e groun. Men hat prebearre dy kiste op to dollen, mar hwat djipper men mei de lodde kaem, hwat djipper dy kiste sakke.
nl.verhalenbank.29803
Tusken Iesumesyl en Ie, op 'e ein fan 'e sédyk, dêr is in gat, dat is der nòch altyd. Dat is der sà kaem: De duvel ried dêr ris op in hynder en trape by de dyk del. It gat dat dêrtroch kaem is der altyd bleaun, dat wie noait ticht.
nl.verhalenbank.32760
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14765
Hearke wie wol tige sterk, mar hy wie der net linich neffens. Us pake en dy wienen us oan 't ûngetiidzjen op in hoekje greid mei har trijen. Dêr njonken wienen fiif man oan 't wurk, dêr wie Sterke Hearke ek by. Dat wie folle lytser stikje lân. Mar pake en dy hiene gâns earder klear west.
nl.verhalenbank.23863
Dit is mie ook verteld deur n man en ik wil aannemen, dat et gain leugn is. Dai man dan lag mit zien vrouw op bedde en inains heurn ze wat in de keukn. Vrouger harn de mensn wol n rikje mit tellertjes aan de mure hangen. Dat haile geval rappelt op n nacht noar doale en de diggels lign op de grond. Zo denkn ze tenminste. De man mout in de underbuksm hen...
nl.verhalenbank.45700
Sagen en Legenden uit Kempen Op zekere dag was een jager op de hei bij Riethoven, niet ver van de Duivelsberg op jacht. In de verte bewoog zich een aardman. De jager richtte zijn geweer op het niets vermoedende ventje, hij vuurde en trof de aardman dodelijk. Deze had nog juist kracht genoeg om zich naar de Duivelberg te slepen en in een van de pijpen te...
nl.verhalenbank.13220
Us folk hie in winkeltsje. Martens Ale kom der faek om boadskippen. Mar sy betelle hast noait. 't Gong hast altyd op in boargjen en dan joech se wol gauris in pand; in âld panne of sa. Op in kear fortelde se: "Fan 'e moarn seach ik op it paed in protsje swart guod lizzen en dat sei tsjin my: 'Silst der ek hwat oan dwaen?' Ik sei: 'Né duvel!' En fuort wie...
nl.verhalenbank.15679
t Is ook waar gebeurd, dat er iene s avends over de weg giet en daar krigt ie gezelschap. Er lopt een paar meter van hum af een vrouwspersoon met hiel laange haarn tot biena op de grond. Et mens is arg klein van stuk en blift maar naast hum loopn. Ie zegt niks en sie zeg ok niks; maar lekker vuulde ie zich niet. Bie huus gaat ie naar binnen en kikt dan...
nl.verhalenbank.44436
Yn Sumar, by 'de Koekoek' bigjint de Grabbeloane. Dêr spoeke it altyd. Dêr roan altyd in juffer om. Dêr hat in slot stien, dêr wenne in graef yn. Dêrom hyt it dêr Grabbeloane. Dêr is alris in kear in rydtúch mei in juffer der yn samar yn 'e groun sûnken.
nl.verhalenbank.25631
2