Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
238 datasets found
Dutch Keywords: geven
An de Zunderdorper Gouw danste 's avonds zeven katte poot in poot. Deer spookte het, moet je wete. Nou gong iemand na Zunderdorp en most van heurlui mee danse. "Dat wil ik wel," zeidie. Dus hij gaf erlui een hand. "God, God," zei die, "wat heb jelui kouwe hande." Vort ware ze, omdat ie God gezeid had. Toe zag ie dat ze om een zilvere beker danste. Hij heb...
In IJsselstein had je vroeger een vrouwmens en dat heette Jannegie de Pollepel. Toen had bekant iedereen een bijnaam. Ze kwam wel is bij die boer, daar ik werkte, om dut dat, een droge takkenbos bevoorbeeld. Die kreeg ze altijd. Daar was ze erg en erg dankbaar voor. Weet je wat ze dan zee: "Janus, azzie is een koei heb", want die boer had een stuk of wat...
nl.verhalenbank.70663
Kankerpoppe ware ongevèr een vingerlid lang. ’t Was ’n klein pekske, woar iets inzat tege kanker. Mar wa da was, wis alleen de kankervrouw of kankerman. ’t Was hun geheim. D’r ware, gleuf ik meer kankervrouwe dan - manne. Um ’t pekske zat ’n duukske en ’n klein rond döske. De kankervrouw mos ers wete, of ’t wel kanker was. Ze mos ers zien, of er zaadjes...
nl.verhalenbank.50241
Als 'n koe niet kan kalven moet eveneens 'n brood naar den arme.
nl.verhalenbank.47078
Geneesmiddelen As n zwien verstopt was, gaven de boern t daier oftreksel van vledderstroekn. 8a. Tegen verkoldheid luitn ze n slakke over suker loopn. Dei suker wur pikkerig en dat mos men innemen. 8b. Teegn wratn dee men n slakke op edik en woater. As slakke verteerd was, mos dat woater over de wradde streekn worn.
Mit de helm geboorn. Door heb ik wel al van heurd. Zo ain het dr woond in de buurt van Sapm-meer. Hai kon kwoad zain. Dat is hail wat aans as kwaod doun. Gain mens har last van hom. Moar wat hai veuruut zag, was altied wat slims. Beveurbeeld liekstoaties. Dei kon hai zain goan over de weg. En de noam van de dode wos hai dr bie ook. Ain staarfgeval konnen...
nl.verhalenbank.46196
Wat die karn betreft: Die kon behekst worden; dan kwam er geen boter. Er was niets aan te doen; de melk kon aan de varkens gegeven worden.
Er kwammen meer vrumde dingen veur bie ons in t veen vrouger. Was es n moal n vrouw sturven en toun luitn de kinder heur weer komen. Zai woln wel es weer mit heur proatn. Moar t oal mens mout zegd hebben: “As ie geld over hebben, geef dat den moar aan aarme lu; ik heb t nait meer neudig.” En ze was votgoan en weg bleevn.
nl.verhalenbank.44924
[Een hiele minne was vrouw K. Sie hef n bult kwaad doan en de lu harren haar dik in de gaatn.] Op n dag kwam ze bie mien va. Wie harn n beste sikke en die wol ze koopn. Maar mien va wol de sik holn. “Toe”, zeg ze, “verkoop mie dei sik V.” “Doe krigst de sik niet”, zee mien va. En wat dee t mense toen? Sie gaf de sik een fikse slag met de hand veur de...
nl.verhalenbank.44447
t Was heur ook al verschaiden keer opvaaln dat er n zwaarde kadde op n kou zat. Zai juigen et daier dr of, moar eevn loater zat t toch weer dr op. Hierover wazzen ze weer nait gerust. Op n moal begon mien voar dat te verveel'n, Hai greep n stok en gaf de kadde dr n fikse mep mit. En d ander dag? Toun luip dr n oal wief uut de buurt mit n dikke toede aan t...
nl.verhalenbank.43711
Ons buurman was n moal aan t schaitn op eeksters. Mien voar zee: Dou dat moar nait mien jong, zai goat vanzulf weer vot, zai wiln die allaind moar wat verteln. Buurman lachde en schoot deur. Och, et duurde hail nait zoveul doagn, toun sturf buurvrouw en de eeksters bleevn vot. Mien voader zee dat loater teegn buurman, en toun mos dei toegeevn dat t zo...
nl.verhalenbank.43706
Van mien voader wait ik nog dat hai t volgende vertelde: Bie zaike mensn kun dr ain kranse in t kuzzen komen. Dat was den et waark van boze geestn. As nou zo'n boze geest bie t berre kwam dan vruig e asmis om n gift. Den was 't vanzulf zoake dat de zaike hom dat gaf, anders kon t wel es slecht ofloopn. Dat er wat mit de kranse gebeurn mos heb ik nooit heurd.
nl.verhalenbank.43699
n Old huusmiddeltje teegn 'terminen'. Toun ain van ons kinder dat kreeg, heb ik t kadde-bloud geevn. Ik pakte de kadde, muik mit n schaarp messie n gat in t ooor en luit de druppeltjes bloud in n kopke loopn. Dat bloud het t kind kregen en van of dezulfde dag is t beter worn en gain termienen weer had. Toun ik dat aan de dokter vertelde zee dei: "Woorom...
Buiten, of beztn Buitn kwam veul veur. t Resultoat was slim verschilnd. Asmits huilp t, dan weer niks. Oal Trienkemeu kön t ook. Zai is wol es bie n kou west bie ons volk. t Baist was vervangen (kou vatten). t Olske gung in staal, man zai zörgde dr wol veur dat dr ganaine bie was; dat wiln dai lu nooit. De kou is weer beter worn. Oal Alberts könn ook...
nl.verhalenbank.43125
Der wienen op in plak manlju en froulju oan 't feestfieren. Hja dounsen en songen. Dêr wie ek in militair by. Ien fan 'e froulju joech dy militair in protte jild yn 'e hân. Doe't er in ein fuort wie en 't jild bisjen soe, wienen 't allegearre ikebledtsjes, dy't er yn 'e hân hie.
nl.verhalenbank.38607
Op 'e Finnen (ûnder Feanwâlden) wennen minsken dy hienen op in joun praters. Letter die bliken dat de buorlju wisten alles hwat dêr dy jouns yn dat hûs bipraet wie. Der siet by dy minsken alle jounen in fremde kat yn 't finsterbank. Doe moest âlde Gosse der op in joun út to pisjen en doe streake him dy swarte kat om 'e fuotten hinne. Doe joech er dy kat...
nl.verhalenbank.38572
Se ha hjir wolris in fremde kat in traep jown, dan wie der de oare deis in âld wiif kreupel. Dat wie dan de tsjoenster. De katten hâldden meielkoar in forgadering. Dat wienen dan allegearre tsjoensters. Dêrby songen se it heechste liet. Der wienen hjir froeger in protte tsjoensters. Piters Willemke is alris in kear tsjin 'e triedden oanflein.
nl.verhalenbank.38530
Der wie in frou overleden. Dy frou hie ek in famke. Foardat se stoar hie se tsjin har man sein: "Astû wer trouste, mastû myn klean net oan dyn twadde frou jaen." Dat beloofde dy man. De man troude wer en hy forgeat dy bilofte. De twadde frou krige de klean en die se oan. Mar doe kloppe de frou dy't stoarn wie deis by harren op 'e ruten en oan 'e doar. It...
nl.verhalenbank.38526
As de earrebarren wer nei 't suden ta sille, komme se earst by elkoar. Dan geane se op in rige stean en ien dêrfan giet foar har lâns, dat is de leider. Dy praet mei har. As der ien is dy't de reis net oan kin, dy wurdt der út pikt. Soms nestelen se op in dak. As dat it gefal wie, dan joegen se hier fan it nêst. Dan smieten se in fear del of in aei of ek...
nl.verhalenbank.38398
Yn 'e Westerein wenne in man, dy wie skjin forlegen om jild. Hy hie heard, dat men koe jin oan 'e duvel forkeapje. Dan moest men nei in trijesprong ta by in hantwizer. Doe gong er nei de Boppewei ta. Op 'e ein stie in hantwizer. Dêr gong dy man stean en hy sei trije kear achter elkoar: "Hwa wol in swarte kat keapje?" Doe kom de âld duvel by him en doe...
nl.verhalenbank.38344
0