Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
111 datasets found
Dutch Keywords: gevaarlijk
Dat is hier ok wel voorgekomme, dat d'r hier een ouwe vrouw was, die wier als heks beschouwd. Dan ware d'r een partijtjie jonges, nou die liepe dat huisje mis. Die jonges die vloge weg. Want hekse wiere als gevaarlijk beschouwd.
Boven an de Damweg bij Ouwater, daar dorste een hoop mense niet heen. Je werd d'r in 't water getrokke.
Ja, en die zelfde vrouw waarover ik al sprak, die had twee of drie zwarte katten. Die wiere min of meer gevreesd. Je mos geen zwarte katte houwe!
Die op maandag vee in de wei doet, speult gevaarlijk spel. Want d'r benne vier kwaaie maandagen in het jaar. Maar welke dat weten ze niet. Dat geloven sommigten nou nog in Benschop. D'r zijn nog boeren bang voor. M'n eigen buren.
Als je geen strepen in je bek had van messesteken of je had geen moord gepleegd, dan kreeg je geen meissie in Vianen.
D’r vloge vroeger soaves duk lichjes over ’t veld. ’t Was gevoarlek ze achternoa te goan. Veural ien ’n bos. Ge kos dan gemekkelijk verdwoale. De minse zeie wel, da die lichjes de ziele ware van doodgebore kiender, of van kiender, die gaauw noa de geboorte gestörve ware, vurda ze gedup ware.
Mien moeder heddet duk verteld. ’t Geet over ’n djen en ’n jong, die verkering hadde. Die djen kos hekse. De jong wol graag trouwe mette djen. Mar die wol da nog nie. Ze was nie gerus, of ’t wel goed zou goan. Want ze kos hekse. Ze kos doar nie afkomme, al wol ze ’t nog zo graag. Mar ze wol da nie tege de jong zegge. Da zou toch wel motte gebeure, want de...
nl.verhalenbank.50482
Vroeger wier d’r bé’j ’n brullof wel geschote. Met ’n gewèr en ok wel met ’n kattekop*. Da ware vreugde schote. ’t Gebeurde met los kruut. Met ’n kattekop was ’t toch wel es gevoarlijk. Ien Doornenburg was ’n brullof en d’r zou mette kattekop geschote worre. Dizze keer liep ’t slech af. D’r kreeg iemand ’n schot kruut ien ’n been. Hé’j had ’n knap grote...
3.140. De Mol te Bakel (in plat Helmondsch dialect) Vruuger, laang jorre geleeje ha-de in Bökkel mar ei goe plekske en dä was de-n-hof van de bestouir en in dië-n-hof dor worde-n-ees ne mol gevange mar der was in heiil Bökkel gee man, die van ze lève zoo-n-aarig ding gezien ha en de heiil mense kwame-n-der gelijk no' toe en die stonne verwondert um dä...
As ge mer nie op verkeerde platse komt, kan d’r niks gebeure en hé de ge niks te maake mu heksen en spoke. Zo wor ut uw ook vurgekauwe bij de seldõte. Ge moet nie op verkeerde platse komme en dan blie alles goe.
n Old huusmiddeltje teegn 'terminen'. Toun ain van ons kinder dat kreeg, heb ik t kadde-bloud geevn. Ik pakte de kadde, muik mit n schaarp messie n gat in t ooor en luit de druppeltjes bloud in n kopke loopn. Dat bloud het t kind kregen en van of dezulfde dag is t beter worn en gain termienen weer had. Toun ik dat aan de dokter vertelde zee dei: "Woorom...
't Grootste doil van mien levend heb ik touhollen in Ter-Hoar bie Troapel. En inderdoad was doar wol es spokerij en hekserij. Dou ik jonk was, was 't maist haide. De oln zeden den voak:“Doar deugt het nait.” Den wozzen ze gevoarleke stee'n, woar aine wat zain of heurd har. Nou mout ik joe vertellen dat ik nait biegeleuvig bin. Doarom heb 'k nooit veul...
Kinderspoken Van de Rauwbrake in Tilburrug heb ik zelluf wa meegemaakt. Daar heb ik bijgewoond, op de Heikantsebaan, da was toen nog helemaal 'n zandpad. Misschien was 't 'n suggestie as kind zijnde, mar ik heb 't toch ook zelluf gezien. Mettun hoepel, 'n reep zeijen ze d'r tege, ginge we nar de leemputte, mar da mochte we nie, da was ontzettend...
Myn âldelju wienen us to jounpraten. Sy soenen wer fuort om goed tolve ûre. Mar doe seinen dy lju: "Jimme komme tusken tolven en ienen net fuort, dat is gefaerlik: dan is alles warber." Doe binne se dêr bleaun oan ien ûre ta.
Froeger gebeurde 't noch wolris dat de minsken yn 'e nacht lykstaesjes seagen. Heit sei: "Altyd oan kant gean. Fral tusken 12 en 1 ûre yn 'e nacht is de gefaerlike tiid." Gong men net oan kant, dan koe 't gebeure dat men oan kant set woarde. Dat is in feint oerkaem. Dy kom fan Boelensloane en hy soe nei de faem dy't oan 'e Drachtster Dwarsfeart wenne. Hy...
Yn 'e Boelensloane wienen nochal hwat lju dy't froeger in hounekarre hienen, mei twa hounen der foar. Dat wie ek it gefal mei Jan Taekema en in sikere Van der Heide. Dy beiden handelen yn lytsfé, lyk as kninen en hinnen ensa. Se kochten yn Ljouwert ek wolris in karfol skieppekoppen, dy sutelen se dan yn 'e heide wer út foar in dûbeltsje it stik. Dy...
Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar yn 'e hûs. De faem dy seach nou en dan ris nei de útfanhûzer en dy tocht: "Dat liket neat op in frommes. Dat...
nl.verhalenbank.37872
Hjir yn Stiensgea hat in man wenne, dy fielde him noait rjocht goed. De dokter koe net fine hwat him skeelde. Doe tocht dy man: der kinne wolris forkearde hannen oer my gean. Miskien sit der wol hwat by my yn 't holkessen. Dat wie fan fearren. Hy makke it stikken en doe helle hy der in fearrene krâns út. Tichte by harren wenne in frou, dat wie in...
Aan de Parallel-weg van Lest Stuver naar Buitenpost woonde een old minske, dat was een heks. Als 't stormweer was durfden de mensen daar niet langs, want dat was gevaarlijk.
nl.verhalenbank.31252
Us heit wenne op Feanwâldsterwâl, oan 't wetter. Hy hie in hiele lulke houn. Dy krige allinne mar fisk to iten en krûd út 'e jachtgewearen. Dêr koe net in minske op it hiem komme of hy forskuorde se. Mar Jehannes Meerstra, dy koe altyd wol komme, dy liet er gewoan gewurde. Op in kear kaem der in stommedôve keapman mei twa koffers by ús op it hiem, dy hie...
0