Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
5 results
Dutch Keywords: genezer
Sommige mensen kunnen wratten genezen. Dat hek zelf nog meegemaakt. Ik ging naar die man toe. Ik had vijfenzeventig wratten. Hij zee een spreuk. En ok dat ik dikwijls aan hem moest denken. Na veertien dage ware de wratten weg.
nl.verhalenbank.125600
Almers G. uit de Beets (Noord-Holland). Behalve dat zij den dood kon voorspellen, verstond zij de kunst om zieken gezond te maken. Eens zag ze iemand aankomen, krom van de rheumatiek. "Wie is dat?" vroeg zij aan mijn zegsman. "Wel N.N.," was zijn antwoord. "Dat mag niet," zei G., en van af dat oogenblik zag mijn verteller N.N. rechter op gaan loopen....
nl.verhalenbank.9422
Oene Kempenaer wie in hiel apart man. Foar syn gesicht wienen in bulte minsken bang. As hy it fé of de minsken bihandele, mompele er yn himsels en wylst seach er nei de spanten fan 'e souder. Hy sei der altyd spreuken by op, mar 't wie net to forstean. Hy hat sa in protte minsken en dieren genezen. Jy moesten net tsjin him prate, hy praette yn himsels.
nl.verhalenbank.29545
Ik hie us warten op 'e hân, doe gong ik dear mei nei Willem Pyk. Dy gong der mei de hân oer hinne en mûlke der hwat by. "Hwat seit Willem dear?" frege ik. "Dat mei 'k dy net fortelle", sei Willem. In pear dagen letter wienen de warten fuort.
nl.verhalenbank.15665
Us pake hie hiel slim de twaddedeiskoarts. De iene dei wie 't goed mar de oare deis wied er skjin forlegen. As er it oankommen fielde hâldde der him mei de hannen oan 'e speaken fan 'e stoel fêst, sa forlegen wied er dan. Mar dan duorre it net lang of hy koe 't net mear op 'e stoel úthâlde. Dan rekke er op bêd. Dan switte er en hy trille. Hy seach der och...
nl.verhalenbank.11542
6