Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
995 datasets found
Dutch Keywords: geld
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
As d'r een kind met de helm gehore was, dan mozzie d'r as de kippe hij weze. Die helm was geld waard, de baker die wou 'm wel is stele.
nl.verhalenbank.72575
Teun van Leeuwen hier in Ruigewei, dat was een ouwe kalverkoper. Maar strijke kon die ok. Op een dag gaat d'r een boer naar 'm toe, 't paard overkoot. "Wijje 't voor me strijke, Van Leeuwe?" Maar z'n vrouw die wou 't niet hebbe, want die zee: "Die boere betale toch niks". En weet jie wat Teun van Leeuwe toen zee? "Ga maar naar huis toe, 't paard wordt...
Myn pake, greate Ale fan Boalsert, fortelde my: Yn myn jonkheit hat âlde Brecht fan ‘e Lytse Kampen it my sels ris in kear forteld. It wie in pûr bêst minske en tige bitrouber as hja op ‘e tekst kaem oer har buorwyfkes Jelke’ IJmkje en Janne’ Bet. Hja wiene doe noch jong en wennen nêst inoar. De hûzen stiene apart, mar de reinwettersbak brûkten hja...
nl.verhalenbank.50543
Vroeger waren ’r vrijmetselaars. En d’r ware twee groepe. Kwam je bé’j de rieke groep dan had je je kosje gekoch. Bé’j de twidde groep, de èrme, mos je werke. De lede van de werkgroep hadde ’n werkkamertje. Dor zate gin vensters ien. ’t Was er hardstikke duuster. En die lede krege kleine gouwe gereedschappe: ’n trufelke, ’n hamerke en ’n voegspieker. Da...
nl.verhalenbank.50250
Mien voader en moeder hadde ’n handeltje ien van alles en nog wat, ok ien schervegerei [aardewerk]. Zo mos ik ens daags vör de kermis nor Doornenburg mee ètesborde. Ik broch ze nor de minse, wor ik zien mos, beurde ’t geld en gieng wer nor huus. ’t Was al ien den oavend. Opten terugweg zie ik ’n witte kenien vör mien uut huppele. Ik doch: “Die mot ik mar...
nl.verhalenbank.50181
D’r was es iemes gestörve. Ik mos ien die tied dör ’n hekke um ien onze wei te komme. ’t Was al donkeroavend. En de kjel, die dood was, ston bé’j ’t hekke ien de wei. En hé’j had ’n buleke mee geld bé’j ’m. Dor zaten zeker de centen ien vör ’t strooj, dat ie bé’j den Boerenbond gehold had en nog nie betold. Ik mos eigelijk dör da hekke hin. Mar ik ziet...
nl.verhalenbank.49758
Die [wisseldaalder] kreej ien de kersnach van iemes. En ge kos ’m zo duk uutgève as ge wou. Hé’j kwam toch weer terug in ow portemenee.
Ik moat ek noch even fortelle fan de neikommelingen fan “de Wylde boerinne” uit de novelle fan master Holtrop. It wiene er trije, n.l. Sjoerd, Aukje en Anne. De earste beide wiene forgroeid en doe noch ûngetroud. Anne wie troud. Se wennen doe op twa pleatskes ticht by elkoar en wiene geweldich op jild gesteld. Sjoerd, en letter Aukje, gongen sels mei it...
Was es n maal feest op n zundag; s morns gung et volk noar de kaarke en vandoar noar t bierfeest. Zo was dat de gewoonte. Iederene wol vanzulf groag noar t feest toe; moar dat gung niet; mossen ook goenend in hoes blievn om eetn te kookn. Bie Bernard en Lainoa kreegn ze dr s morns woorn over, wie nou noa de kaarke in hoes komen zol en wie noar t feest...
nl.verhalenbank.45180
Er kwammen meer vrumde dingen veur bie ons in t veen vrouger. Was es n moal n vrouw sturven en toun luitn de kinder heur weer komen. Zai woln wel es weer mit heur proatn. Moar t oal mens mout zegd hebben: “As ie geld over hebben, geef dat den moar aan aarme lu; ik heb t nait meer neudig.” En ze was votgoan en weg bleevn.
nl.verhalenbank.44924
Bie Grollo stiet n bossien, het "Grollo-er holt". Stiet ook n poaltien bie met n brettien dr an. Maar wat de mensn weer niet weet is dit: sie hebt daar schedels vunden. Dat waarn schedels van overstn en zo. Er was een pries zet op heur kop en veur wat geld waarn ja wel moordenaars te vinden. Dat was ook in die tied.
Hier over stön ain spoukelhoes, waor 't mangs roar heer göng. Wieder was d'r in Rhede ain Geschäftsmann, dei nich al te eerlijk was. Ook drunk hai 'n beulde foezel; man bie 't kruusbeeldje was 'e slim baange. Wenn hai doar langs mös, dan begunde 'e al hunderd meter van te veurn te kroepen en[?] so kroop 'e d'r veur langs. Moar joaren noa zien dood, zaggen...
nl.verhalenbank.43340
Kaarten Dur was vruuger unne mens, die ging kaort speule in de soosieteit; daor was vruuger un kafee, waor nou boer Smulders wonde. Daor kwaame ze binne, en daor hadde 't perd ok wir, zinne ze. De kastelein had ok un borreltje gevat, en die ging kijke, mar ie zag gin pèrd. Die was weg. Kom mar us mee, zinne ze. Ze ginge kèke, en daor zaoge ze 't pèrd. Die...
nl.verhalenbank.41726
Rovers Langs de kleine steenweg is nog 'n roofmoord gepleegd. 't ging om de cente zonder mir. Daar hebbe ze 'n soldaat de nek afgesneje. Ze wete nog de mense, die 't geflikt hebbe. Da ware Anneke Geboers van de Tuut of van Mien van Kuuske, zoas ze die noemde, en d'r was een de Kort en nog intje. Da noeme ze nou nog 't moordenaarslaantje. Da meske ha de...
nl.verhalenbank.41596
Kruis Heul lang geleje moet 'r iets geburt zèn in Hilverenbik. Daor stao nou nog 'n kruis van en daor trekt de gebuurt nou nog geld aaf. Da kruis staot 'r nog. De miense hebbe snaags 'n rijke daome nie wille hellepe, mar aander wel, en daorum hebbe ze veurrechte gekrege. Das al heul lang geleje geburt.
Alde Albert Gjaltema fan Grinzer Pein hie in wikseldaelder. Dêrtroch hied er altyd jild. Dy daelder rekke noait op.
nl.verhalenbank.38693
Frijmitselers binne oan 'e duvel forkocht. Stammerige Harm wie sa'n frijmitseler. Hy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Hy hat syn âld wiif ôfgryslike min bihandele. Werke die er net, mar hy socht hynstestront op. Hy hie altyd wol jild om hannen. Wie de ponge leech, dan hong er him op en even leter hied er wer in folle pong. Dy't ienkear...
Yn Dokkum is in gebou, dat is fan de frijmitselers. It is in hûs mei dûbelde muorren, en sûnder skoarstien. Dy't lid is fan sa'n frijmitselersboun hat noait gjin forlet fan jild. Hy sit der noait sûnder. Dy hinget jouns de lege ponge oan 'e doar, en dy sit moarns wer fol sinten.
0