Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
542 datasets found
Dutch Keywords: geboren
Mensen die met de helm zijn geboren, zijn gelukkig en kogelvrij. De helm moest begraven worden. Zondagskinderen waren ook gelukkig.
nl.verhalenbank.126584
Guon minsken wurde mei de helm geboaren. Sokken sjogge fan tofoaren bigraffenissen. Dat wie ek it gefal mei greate Tiense, dy't hjir yn Boelensloane wenne hat.
nl.verhalenbank.37778
Mem har beppe wie mei de helm geboaren. Hja woe noait lije dat mem en dy by 't tsjuster midden op 'e wei roannen. Hwant dan koenen se tsjin in lykstaesje oprinne en in rare stomp krije. Mem har beppe seach lykstaesjes fan tofoaren. Hja hat ek sjoen hoe't har eigen soan op in skip fordronken is. Hja sei de deis fan tofoaren noch tsjin him: "Dû mast der...
nl.verhalenbank.37750
As een kind met de helm gebore is, dan ware ze altijd bang, dat de dokter dat zou meeneme. Maar het kind was dan z'n verstand kwijt.
nl.verhalenbank.70157
Dat was zo, als iemand aan een groot gevaar ontsnapt was, of hij had een groot geluk, dan werd dikwijls gezegd: "Hij is met de helm geboren".
nl.verhalenbank.127735
Die met de helm geboren waren, hadden de gave van de helderziendheid. Maar als die helm werd begraven dan hadden ze er geen last van.
nl.verhalenbank.70625
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
nl.verhalenbank.72634
Alde Willem Bos fan 'e Harkema wie mei de helm geboaren. Dy moest altyd alles sjen. Nachts moest hy der út. Dan bleau er op 't eigen hiem stean. Dêr seach er de bigraffenis passearen. Hy hat de bigraffenis fan myn mem sa ek fan tofoaren sjoen.
nl.verhalenbank.25778
Myn âlden fortelden, it gebeurde froeger wol gauris, dat guon lykstaesjes fantofoaren seagen. Hied er ien by him, dan sei er: "Gean even oan kant, der komt in lykstaesje oan." Sa'n ien wie mei de helm geboaren.
nl.verhalenbank.28260
Oan 'e Noarderdwarsfeart wenne in man, dy wie mei de helm geboaren. Dy moest der út as der in lykstaesje to sjen wie by nacht. Die er it net dan lei er to triljen. Hy roan soms hiele einen de mieden yn. Hy woarde dreaun.
nl.verhalenbank.36923
Die met de helm is geboren, dat zou d'r een worden, die doordreunt, die in alles slaagt, een voorspoedig leve.
nl.verhalenbank.70547
Dy't mei de helm geboaren is sjocht bigraffenissen foarút. Sokken matte út bêd wei om se to sjen. Likele Kuipers wie ek sa'n man. Dy wist fan tofoaren as der ien stoar, seinen se. Hy wenne to Grinzer Pein oan 'e Skieding.
nl.verhalenbank.27351
Woarde der in bern mei in helm geboaren, dan woarde dy helm fuort forwidere. Hy woarde net forbrând, mar der woarde gleone jiske op dien. Forbrânne mocht net.
nl.verhalenbank.29397
Froeger wenne der yn 'e Westerein yn Garyp, yn it hûs dêr't Taeke Wagenaar wenne hat, in man, dy wie mei de helm geboaren. Der woarde soms by him op it rút kloppe. Dan gong dy man der út en hy frege ek net hwat it wie. Even letter kom er wer yn 'e hûs. Dan sei er: "Wy krije binnenkoart ek wer in deaden yn Garyp." "O ja?" sei syn wiif. "Ja," sei er, "ik...
nl.verhalenbank.21091
Yn Stiensgea wenne Romke Laanstra. Dy wie mei de helm geboaren. Dy moest der yn 'e nacht faek út om hwat to sjen.
nl.verhalenbank.18163
As 't kind met de helm gebore was, dan mocht dat niet gestole worde. Dan werd 't kind ongelukkig.
nl.verhalenbank.70585
Alde Griete Geart moest der nachts ek altyd út as der in bigraffenis yn oantocht wie. Dy waerd dan kloppe. Bleau er lizzen, dan moest er sa hurd rinne dat er alhiel achter de siken rekke. Griete Geart wie mei de helm geboaren. Dy helm hienen se him forkeard ôfnaem, dêrom moest er letter alles sjen.
nl.verhalenbank.38502
Die met de helm gebore ware, die ware iets meer bij dan een ander. Die helm moest begrave worde.
nl.verhalenbank.70552
Alde Tsearde Antsje () fan Hiltsjemuoi-wâlden seach fan tofoaren bigraffenissen. Hja fortelde gewoan hwa't der stjerre soe. Hja roan noait midden op 'e wei by 't tsjuster, hwant dan koe se samar tsjin in lykstaesje oprinne, sei se. Jouns wie se faek warber. Dan wie der wer in bigraffenis to sjen. Har broer Boardzer Bruning () fan Houtigehage wie èk mei de...
nl.verhalenbank.34476
Tsjerke Iebeltsje koe knoffelbân bine. Hja die it foar twa of trije sinten. Hie men de pols of it ankel forknoffele, dan die hja dêr trije triedden omhinne. Dan preuvele se hwat en bitaestte de pols of it ankel. Men moest op snein geboaren wêze om it to kinnen.
nl.verhalenbank.23678
2