Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
205 datasets found
Dutch Keywords: gat
E: Leida, he'j wa es heurd van de witte wiefkes? Wit: Nee, witte wiew, wet ik nich zoavöl. E: Nooit verhaaln van heurd? Wit: Der is wa proatn van, dat dee der eeit west hebt. E: Is der nooit wat in Geester gebuurd, want doar bi'j geboorn, he? Wit: He? E: Ie bint in Geester geboorn, he? Nooit wat gebuurd met witte wiefkes? Warn dee der wa, woar warn dee...
nl.verhalenbank.128609
In nachtmerje kin troch in hiel lyts gatsje. Us Hindrikom en syn broer en noch in pear ha ris meielkoar to apelstellen west by in boer. Doe woarden se troch de plysje attrapearre en kommen yn 'e gefangenis. Hindrikom hie dêr yn 'e sel alle nachten in nachtmerje. Doe ûntdekte er dat der in gatsje yn 't rútsje siet. Hy frege as dat ticht makke wurde mocht....
nl.verhalenbank.19320
Der binne ek wol gatten yn huzen of yn hagen dy't se noait ticht hâlde kinne.
nl.verhalenbank.24089
Mien grootvader, z'n zoon en ne knecht, die reje met de kar en 't paard naar de markt. Naar de markt in Zeeuws Vlaonderen. Enne toen zat daar een manneke laengs de kant in 't gras, die ne broek zat te lappe. Mien grootvader die zee: "Das iets da nie zuiver is!" Maar toen komme ze d'r vlakbij en nou zee da manneke: "Zet ik 't hier, is 't lap op lap en zet...
nl.verhalenbank.72768
t Is al wat langer leden, man ik wait t nog hail best; was n jonge vent zaik van achttien joar. Dou e te lign kwam, kreegn ze liek oet deur honden um t hoes tou. Zai wazn nich te muitn (tegenhouden). As de mensn de deure oopn deden, schootn de honden heur tusken de bainen deur en zai gruiven goaten veur deure in de grond. t Wazzen deurgoans van dai honden...
nl.verhalenbank.44557
Alde Liuwe Kûper wie in fremd persoan. Dy hie hwat fan 'e kweade oer him. Op in kear lei er op bêd, doe wie 't krekt in lyk. Hy wenne yn in arbeidershûs, dêr hienen se froeger groppegatten yn. Doe wie der in stik fjûr troch dat groppegat gong. Dat wie op âlde Liuwe yngong en doe waerd er wer libben. Alde Liuwe Kûper wenne op Burgumerheide. Guon woenen him...
nl.verhalenbank.19644
In nachtmerje wie ien fan sawn dochters. Hja kaem troch 't gat fan 't ûleboerd. Dan gong se earst even op it saeibuordtsje sitten. In nachtmerje kaem ek troch de skoarstien. Men moest der foar soargje dat de skoarstien tige rikke, dan kaem se net. It hinnegat moest jouns fral ticht yn 't achterhús, oars kaem se dêr troch. 't Kaeisgat moest ticht treaun...
nl.verhalenbank.37354
As een boom niet wou drage, dan boorde ze een gat in die boom. En een pin d'r in. Of de bast rondom afschille.
nl.verhalenbank.57846
Tusken Iesumesyl en Ie, op 'e ein fan 'e sédyk, dêr is in gat, dat is der nòch altyd. Dat is der sà kaem: De duvel ried dêr ris op in hynder en trape by de dyk del. It gat dat dêrtroch kaem is der altyd bleaun, dat wie noait ticht.
nl.verhalenbank.32760
Der wienen us guon by Rikele Myt troch de hage krûpt om yn 't hôf to kommen. Der siet in gat yn 'e hage. 't Wie jongfolk, se woenen ta de apels. Doe't se de bûsen fol hienen, en wer fuort woenen, koenen se noait it gat yn 'e hage wer fine. Sy ha der wol in ûre nei socht. Op 't lêst joegen se 't oer. "As wy de apels nou ris weigoaije", sei der ien fan har....
nl.verhalenbank.25989
Op 'e Triemster loane, dêr spûke it. Dêr siet nachts altyd yn in great gat oan 'e side fan 'e wei in minske (in frou) to potskrabjen.
nl.verhalenbank.38112
Yn Jobbegea stie in doomny, dy hiet fan Mol. Dy wie ris in kear op in forgadering, dêr wienen in hiel soad minsken. De sael wie groatfol. Ien fan 'e bitsjinsters kom op him ta, doe't hy der yn kom. "Kan mijnheer er door?" frege se. "O heden ja," sei doomny, "een mol kan door een klein gaatje."
nl.verhalenbank.33709
Yn Sweagerbosk dêr wenne âlde Tryntsjemoai. Dat wie heit syn beppe. De minsken dy't dêrfoaroer wennen hienen hinnen. De frou dêrre dat wie in tsjoenster. De hinnen kommen hyltyd op beppe har gerjochtichheit. Dan jage beppe se wer fuort. Doe woarden dy minsken lulk. Beppe woarde siik. Der sieten krânsen yn har kessen. Se wie bitsjoend. Dat hie dat minske...
nl.verhalenbank.20563
Wy hienen in famke, dat wie altyd gammel en siik. Doe kom der ris in kear in sekere Filippus by ús. Dy sei: "Hwat is hjir to rêdden? Is jimme fanke siik?" "Al in hiel skoft", sei 'k. Hy sei: "Jimme matte nei de duvelbander, hwant der sil wol hwat oars achter sitte. Jimme bern sil wol bitsjoend wêze. Ha jim it kessen al ris iepenmakke?" Doe makken wy it...
nl.verhalenbank.27554
Hjir yn 'e Dôlle mat in gat wêze, dat is ûntsettend djip. Dêr mat ris in klok yn slingere woarn wêze. Soms let dy klok noch.
nl.verhalenbank.37343
Binne kastelein wie in gefaerlik man. Hy bitsjoende it fé. Soms wienen alle bargen samar dea, as hy der west hie. Ek minsken bitsjoende er wol. Der waerd froeger by ús in gat yn 'e drompel boarre en dêr waerd in stik duveldrek ynlein. Dat wie foar tsjoenderije.
nl.verhalenbank.38070
As men net ien troch 't slotsgat ha woe, itsij in tsjoenster as in nachtmerje, dan moest men der roggebrea yn dwaen.
nl.verhalenbank.12316
Ien fan sawn famkes is in nachtmerje. Sy komme troch 't slotsgat. Se ride ek op hynders om. Dan krije dy dieren 't ôfgryslike binaud, dan skoppe se der oer. En har bealch wurdt dweiltrochwiet fan swit. Dy nachtmerjes meitsje flechtsjes yn 'e moanjes. Nachtmerjes kin men net fange, se binne glêd. Men kin 't bêst moal op bêd struije om se to kearen. Ik...
nl.verhalenbank.19525
Yn 'e Westerein wenne in tsjoenster, dat wie Wibe Baeije. Sjoerd en Durkje hienen in bern, dat hie hja bitsjoend. Doe gong Durkje nei greate Wopke ta. Wopke Minke joech har in drankje. "Mar pas op," sei Minke, "der komt jo ûnderweis ien foarby. Mar tink der om, dy mat net foarby oan 'e kant dêr't jo it drankje ha. Oars giet dat stikken. As soenen jo ek...
nl.verhalenbank.20010
Heit en mem wienen oan 't ierpeldollen foar in boer yn Drachtster Kompenije. Tichteby wenne in âld wyfke yn in húske. Ik wie doe noch in jonkje en myn susterke wie by my. Dat âld-wyfke kom yn 'e doar to stean en frege ús: "Fan hwa binne jimme berntsjes?" "Fan Hindrik en Piertsje", seinen wy. "Dan matte jimme hwat fan my ha, net?" sei 't minske. Doe krigen...
nl.verhalenbank.37020
2