Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
11 datasets found
Dutch Keywords: fles Place of Narration: Opende
Guon stjûre in lege flesse mei in kaert (skoppenboer) der út. Dan komt even letter in folle flesse jenever oansweven. Dy't him fuortstjûrt mei him net oankrije.
nl.verhalenbank.38691
Yn 'e Harkema wie in bern siik. De buorfrou sei: "Jimme matte yn 't kessen sjen, hwant dêr kin wol ris hwat út komme." Doe ha se 't kessen iepentoarnd. Doe siet dêr in krâns yn, dy wie omtrint ticht. Doe gongen se nei de duvelbander ta. Dat wie jonge Jan fan 't Wytfean. Jonge Jan joech in drank mei. Hy sei: "Tink der om. Underweis is der kâns dat ien dy...
nl.verhalenbank.38679
Antsje Grupstra seach alle dingen foarút. Hja seach in skip op it lân, dêr soe letter in feart komme. Hja stjûrde skoppenboer nei de kroech ta, dan kaem der in flesse mei drank werom. Dy flesse sweefde. De doar gong fansels iepen, en de flesse kaem der al draeijende yn. As dat gebeurd wie, dan wie se alhiel fan 'e kaert. Hja wie mei de helm geboaren. hja...
Mei skoppenboer koe Edzer Brúntsje (= E. Bruining) in flesse drank helje. Edzer Brúntsje fan Surhústerfean wie in âld tsjoenster.
Met een spielkoart kun je een flesse drank komen laten. Doar sat in keppeltsje om 'e toafel hinne en die woarn oan 't koartspelen. En doe moest der in fles fotstuurd worden om drank. Doe was die flesse aansweven komd en doe dursten de jonges, die 't om 'e tafel saten, de flesse niet oppakken. Doe pakte de sike frou him, die derbij op bed lag. Anders was...
nl.verhalenbank.27323
In Niebert in café Vermeulen woaren us op in oavend zes man. Die hielden doar in fergoadering. Sy spilen dêr mei kaerten. Deselde dy't woun, moest in flesse drank komme litte. Doe't it spultsje út wie gongen se mei har seizen nei in aparte keamer ta. Dêr woarde in kaert fuortstjûrd. Dy't it woun hie moest de flesse drank oankrije. Mar doe't dy flesse kom,...
nl.verhalenbank.26012
Der wienen guon by elkoar to drinken. Mar der wie gjin drank mear. Doe stjûrde ien in spylkaert troch de doar. Even letter waerd der kloppe en der kom al in flesse drank oansweven. Dejinge dy't de kaert fuortstjûrd hie mocht de flesse net oannimme. Dat die in oaren-ien.
Mei Skoppenboer kin men in flesse drank komme litte. Twa man matte earst in akkoart mei elkoar meitsje. De oare set de lege flesse mei de kaert der oan bûten de doar, en wy prate ôf, ik sil de folle flesse aenst oankrije. Hwant dat mei hy net dwaen dy't de flesse fuortstjûrt. Even letter dan komt de flesse mei jenever der oan. Ik pak him oan en jow him...
nl.verhalenbank.24170
Hindrik was us op een oavend bij ons, doe leefde ús heit noch. Geese Jeltje woonde hier dicht bij, die was die oavend ook bij ons. Hindrik wou in fles met drank laten koomn, met een krússleutel der an, met de krússleutel en schoppenboer. Die't sei: "Ik sal him krigen", dy most him ook krigen. Doe 't soo fer was, sei ús heit: "It gebeurt hier niet." Geese...
nl.verhalenbank.23969
Us beppe wenne yn Hantumer Utbuorren. Sy hat froeger bitsjoend west. Hja wie doe noch jong. Hja hie pankoeken iten by in âld-wiif. Hja wie krekt troud mei ús pake Pier Soepboer. Sy woarde siik. Pake gong nei Wopke to Kûkherne. It wetter fan beppe nom er mei. Doe't Wopke dat bisjoen hie, sei er: "Hjir is in drank en nou matte jo gau meitsje dat jo thús...
De lju gongen froeger nei Antsje en Tryn Snipel ta as se de kaert útlein ha woenen. Antsje koe 't folle better as har dochter Thomas Klare. Dy wie 't om 't jild bigoun. Yn 'e herberch, dy't yndertiid op Luchtenveld stie, songen se in ferske op Klare: 't Is fan Klare, 't is fan Klare, 't is de hele dei fan Klare. Fan je he, fan je he, fan je hesasa, alles...
0