Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
17 datasets found
Dutch Keywords: fles Place of Narration: Drachten
Guon koenen mei in spylkaert in flesse drank komme litte. Bipaelde minsken kinne dat. Nêst in 60 jier woarde dat noch wol dien.
Mei skoppenboer koenen guon in flesse jenever komme litte.
Mei bihelp fan skoppenboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy kaert woarde nei bûten brocht tagelyk mei de lege flesse. Even letter kom de folle flesse der oansweven. Dy sweefde boven de tafel. De flesse kom fan 'e kweade.
nl.verhalenbank.27526
Op 'e Houtigehage by Taeke van der Meer sieten ris guon yn 't achterhûs. Ien woe in flesse drank komme litte. Mar dat gong Taeke to raer. De man hie skoppenboer al bleat lein.
Guon kinne mei Skoppenboer in flesse drank komme litte.
nl.verhalenbank.26126
As der ien bitsjoend wie gongen se meastal nei Jonge Jan (Benedictus) om guod. Dat wie de duvelbander fan 't Wytfean. Hy sei dan: Jimme matte al oppasse, hwant der kin ûnderweis wol us in kat of in houn of in hazze by jimme opspringe, dy't it fleske stikken meitsje wol. (Dat wie dan de tsjoenster)
nl.verhalenbank.26118
Yn Almelo, yn 't loazjemint, wie in âlde Westereinder. Die koe mei skoppenboer in flesse drank komme litte. Deselde dy't mei him wedzje woe, moest de flesse oankrije. De flesse kom binnensweven. Dy oare hie him oankrigen. Hie er dat net dien, dan gong de Westereinder dea.
Yn Drachtster Kompenije wie in bern bitsjoend. De heit gong nei de duvelbander ta. By Rottefalle gong er de skeanpaden del. De duvelbander sei tsjin 'e heit: "Ja, 'k hie dy al forwachte. 'k Sil dy guod jaen." Doe krige er in drank. "Tink der om," sei de duvelbander, "ast nou aenst it skeanpaed fan 'e Rotfalle del giest dan komme der in pear allemachtich...
nl.verhalenbank.25566
Minse Griper en Tryn Snipel wennen oan 'e Spekloane. Tryn wie kaertlizter en Minse wie duvelbander. Wy hienen dêr lân. Om dêr to kommen moesten wy achter har hûs lâns. Heit hie ús bang makke foar Minse. Wy wienen trouwens altyd bang, fral jouns as it tsjuster wie. Doe't ik âlder wie siet ik us op in kear by Minse. Minse sei: "Soenen jim wol in buorrel...
Taeke, dy't by de Blaudobbe wenne stjûrde Skoppenboer fuort en krige in flesse drank werom.
Ik ha wol us heard, dat se mei skoppenboer in flesse drank komme litte.
As ien nei in duvelbanner ta west hie en hy krige in fleske mei guod mei, dan sei dy duvelbanner altyd: "Draech it drankje oan 'e rjochter kant, hwant oan 'e linker kant rekket it fleske stikken."
Alde Minse Griper wie har man. Dy koe mei bihelp fan skoppenboer in flesse drank komme litte.
Der wie in feint, dat wie in spotter en in rarenien. Hy siet op in joun yn selskip mei oaren. Syn suster wie der ek by. "Wy sitte hjir op in droochje", sei er. Wy matte mar in flesfol ha. Ik lit even ien bringe." Doe die er in briefke oan in lege flesse en sette dy om 't hoekje fan 'e doar. Even letter gong de doar iepen en dêr kaem de folle flesse...
nl.verhalenbank.19845
Heit en dy sieten us yn 't loazjemint to kaertspyljen. Ien fan har stjûrde skoppenboer fuort om in flesfol drank. Skoppenboer kom even letter mei de jenever werom. De flesse sweefde troch 't loazjemint. De man, dy't him fuortstjûrd hie sei: "Hy mat pakt wurde, oars springt er út elkoar!"
nl.verhalenbank.19743
Dyselde omke wie in bern fan acht jier, doe rekke er bitsjoend. Alde Klare wie in heks, dy die dat. Omke syn mem hiet fan Wike. De âlde heks kom faek by harren. Dan sei se: "Och Wike, doe de planke even over. Ik wil even de kleine jongen zien." Hwant omke en dy hienen in draei oer de feart. Klare wenne yn 'e buert. Hja kom der dan yn en krige kofje. Faek...
Dy't in flesse drank ha wol mei klaverboer praet earst mei ien ôf dy't de flesse oannimme sil. De earste jowt de flesse mei de kaert der oan oan in ûnsichtbere bûten de doar. Even letter komt de flesse fol mei drank der wer oan. De flesse sweeft. Dy't it biloofd hat mat de flesse beetkrije, oars giet de earste dea.
0