Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
13 datasets found
Dutch Keywords: emmers
En dat was dat zelfde vrouwke, m'n vader was gaan melken mee een juk met twee emmers. Die emmers waren vol melk. D'r was niemand te zien. En ineens vielen die emmers van't juk. Da ha da vrouwke gedaan.
nl.verhalenbank.126578
By de Mulders, op it Wytfean wie ien út 'e Harkema oan it hôfkesjongen. It wie Albert Schievink. 't Wie midden yn 'e nacht, en hy siet yn 'e apelbeam. Doe hearde er smiten mei amers en bussen op 't potrak. "Heden," tocht er earst, "hoe kin dit. Is 't sa let al, dat se to melken sille?" Mar doe hat er hwat sjoen, dat er letter noait fortelle woe. Hy is...
nl.verhalenbank.17457
Der hat hjir in man wenne, dy sei altyd, hy soe hjir nochris ûnforwacht weireitsje. Op in kear joech er de kij twa ammerfollen wetter. Doe't er dat dien hie soed er wer op 'e mjilling stappe, doe sei er: "Dêr ha jy 't gedonder al." En dea wied er.
nl.verhalenbank.37027
Heit fortelde, froeger wie der wol us in man by heit en dy to timmerjen west, dat wie Sippe de Jong. Dy kom fan de Falom. Dy koe gâns forhalen oer spoekjen en tsjoenen, en hy leaude alles hwat er sei. Hy sei, der wenne yn 'e Falom in man, dy hie gjin bisten en hy forkocht àl bûter en molke. Op in nacht ha se him fleanen sjoen. Hy hie in jok oer de...
nl.verhalenbank.21816
Der siet us in man ûnder in koe to melken. Dy flokte sa bot. Hy sei: "Ik woe wol, duvel, dat ik yn 'e moanne siet." Hy is der hinne stoud en sit der noch altyd mei jok en amers. Sjoch mar us goed.
nl.verhalenbank.20468
Se hienen hjir froeger duveldrek ûnder 'e drompels, dan koe der gjin tsjoenster yn 'e hûs komme. Sy hienen ek duveldrek ûnder 'e trôgen en ûnder 'e amers. En de bern droegen duveldrek op 't boarst.
nl.verhalenbank.25511
Der wie in boerefeint. Dy roan us op in kear mei twa amers oan 't jok. Doe seinen se tsjin him, hy hie molke weismiten. "Ik ha gjin molke weismiten," sei de feint, "mar as jimme 't net leauwe wolle, dan hoopje 'k dat ik yn 'e moanne forskyn." En hy hie 't net sein of hy woarde opnom en kom yn 'e moanne tolânne. Dêr kin men him hjoed-de-dei altyd noch sjen...
nl.verhalenbank.20444
Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se hienen lân yn Surhuzum. Alle moarnen gongen se mei in jok mei amers op 'e nekke to melken. Sy gongen de reed by de skoalle del. Op in kear, doe wienen se noch mar in lyts eintsje fuort, doe seach Ate dat der ien flakby op 'e oare kant fan 'e...
nl.verhalenbank.21852
Rixt wie in dochter fan Sterke Hearke. Dy tilde twa greate houten boarnamers fol sân oan it jok samar in kamp lân del nei hûs ta.
nl.verhalenbank.25207
As jo nei de moanne sjogge en dy is fol, dan sjogge jo dêr in skaed yn; dat is 't model fan in man mei in jok oer 't skouder mei twa amers der oan. Der mat froeger us in man west ha, dat wie in hiele raren-ien dy't altyd flokte en swearde en dy't liichde as in wachter. Op in kear mat er sweard ha: "As 't net wier is, dan mei 'k yn 'e moanne forskine." Hy...
nl.verhalenbank.24480
Ik ging es ’n keer me voader en moeder nor Holdere. We protte gezellig onderweg. Soaves ongeveer half tien gienge we wer terug nor huus. Opens zei mien moeder: “Vat, zie ’t doar es braande”. En ze wees nor ’n huus ien de Kommerdiek. “Buj gek”, zei voader, “ik zie niks”. Ze stapte same nor huus toe. En voader hiel onderweg moeder vur de gek, omda ze d’r...
nl.verhalenbank.50473
Zoo het de ouwe me dikwijls verteld dat er op Durgerdam een boer was die met een helm was geboren. Die boer kwam op een goeie morgen met de knecht oit het land. De knecht jukte een gang melk. "Gaan op zaai, maat," zaai de boer. De knecht keek vreemd op; de weg was breed en er kwam niks an. "Gaan op zaai, maat," zei die nag er es, maar de knecht liep door....
nl.verhalenbank.8802
De verzuimde bedevaart Te Meerssen woonde eens een arm meisje. Haar ouders waren dood en broers of zusters had zij niet meer, zelfs geen andere naaste verwanten. Waar zij nu zo geheel alleen op de wereld stond, bleef haar niet veel anders over dan zich als meid te verhuren bij een boer. Dit deed zij dan ook. In het begin waren haar meester zeer tevreden...
nl.verhalenbank.43448
2