Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
255 datasets found
Dutch Keywords: dwaallicht
Over sterren. G.M.: Wees wa, dan stearft der wier een, dan stearft der doar ok wier een E.M.: Mien moder kwam ja oet Lemsel, ik was ja zo’n jong, nich, en ik kom ’s oavnds bie t lecht wees wa, ie mosn der ja bie lecht wier wezn, mer dat gung altied in t doonker, nich, mer het was dan luk döaster, wie komt doar, verrek, van Vrielman, wie gungn doar richtan...
nl.verhalenbank.128537
Ben Kleissen: Doe in dee tied zöagn ie ok aait n lempke braandn bie t putke doar. Kleissen: Ja, in dee daag ha’j ok zuk verrek slecht water, zo’n dertig meter van hoes of ha’j zonne put. Ne putring met ne poomp, doar har ne poomp opstoan, en doar zat werkelik good water in, wie mosn al t water um koffie van te dreenkn en vuur t waske of zuks wat, wie mosn...
nl.verhalenbank.128508
Kleissen: No wo’j owwer de heamennekes gangs? Kl.H.: Doar wet ik niks van, no goa ik vot. Ben: Ik wol nog efkes koffie doon. Kl.H.: Ik wil niks hebn. Ben: Met ne vlak kreantnwegn Kl.H.: Nen bongn vuur op t hoes, dat wet ik almoal nich, dat kaan’k nich precies biehooldn, op n vuureand, dat gif, boe lang at dat doert, nem mer an van n joar, kan ok wa dree...
nl.verhalenbank.128516
We zouden het hebben over bijgeloof. Er was vroeger geen verlichting bij de weg. Altijd ploeterde men in het donker. En in het donker zie je steeds griezelige dingen. Als kind heb ik honderden angsten uitgestaan. En dat kwam door de verhalen die je van grote mensen hoorde bij het vuur. Als de buren de lange avonden kortten met vertelsels over heksen en...
nl.verhalenbank.43210
Lytse Wytske sei yndertiid, der soe in skoalle op 'e Bulten komme. Hja hie fjouwer lampen brânnen sjoen, dat wie fierstofolle foar in hûs. Mar doe setten se letter op dat plak in hûs del foar fjouwer gesinnen, de saneamde 'malmoune'. Dat hat it west. Sy ha 't hûs letter ôfbrând, doe wie 't alhiel útwenne. (De jonges seinen doe al: der komt in skoalle op...
nl.verhalenbank.24328
Dwaallichtjes Op de hei kunde wel us dwaollichjes zien. Ik heb wel us heure zegge, da da sterre zèn, die valle. Ik heb ze op de hai ok wel gezien.
nl.verhalenbank.41573
Froeger waerden der jouns faek twa ljochtsjes sjoen oer de dyk. Dan seinen se: "Dêr komme mei de tiid huzen to stean." Mar dy huzen steane der noch net. Wol sil dêr in nije wei komme, tsjin 'e Skieding oer, dêr't wy wenne ha.
nl.verhalenbank.32012
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.126991
Dwaallichtjes zijn zielen van mensen die door het moeras zijn verzwolgen.
nl.verhalenbank.47498
D'r ware mense die ginge melke, da heb ik vroeger hore vertelle en toen kwam d'r een stalkaars op d'r an. Toen ginge ze in een greppel legge. Zo iets gebeurde vooral 's morges vroeg, in 't najaar. Zo unne stalkaars, die had een kleur, geel-oranje-achtig.
nl.verhalenbank.125533
Op 'e Singel - dat wie froeger in modderpaed - seagen se nêst jierren wylde lantearnen. Letter binne der op dy plakken huzen boud. Dy wylde lantearnen wienen de ljochten fan dy huzen.
nl.verhalenbank.28513
Hjir flakby wie froeger in âld modderwei. Dêr seagen wy froeger wylde lantearnen, soms wolris acht tagelyk. "Dat is foartjirmerije," seinen se, "dat komt letter nei." En dat is ek gebeurd. Der is nou in hiele rige strjitlantearnen.
nl.verhalenbank.24315
Wylde lantearnen wienen hjir froeger in hiel soad. It tsjutte op 'e lettere strjittelampen
nl.verhalenbank.17668
Op in joun seagen wy by de Skieding wylde lantearnen. Dy bleauwen dêr op trije plakken stean. Op dy trije plakken kommen letter twa hûzen en in skoalle. De skoalle stiet der noch, de huzen net mear. 't Wie op 'e Skieding fan Grinzer Pein.
nl.verhalenbank.25396
Wylde lantearnen seagen wy froeger faek oer de heide. As wy ûndogens wienen, sei heit: Pas op, jonkje, oars sil 'k de wylde lantearnens der yn litte.
nl.verhalenbank.31485
Op 'e wei fan Feanwâlden nei Dokkum seagen wy froeger in rige ljochtsjes. Letter wienen dat de ljochten fan 'e fytsen en de auto's. Dy hienen wy al jierren fan tofoaren sjoen.
nl.verhalenbank.24705
Ik bin geboaren yn Ikkerwâld, mar ik wie al gau wees en bin doe yn Moarmwâld greatbrocht. Tusken de Broekster strietwei en Moarmwâld, dêr wennen wy, in eintsje fan 'e wei ôf. As bern sieten wy jouns faek yn 't tsjuster foar 't finster. Dan fleagen der fise-ferse ljochtsjes op 'e greate wei foarby. Mar dy wienen der yn werkelikheit net. Dat hat...
nl.verhalenbank.24707
Stalkaarse, die heb ik zelf gezien. Die zweve boven 't land. As je je omdraaide, was 't net of ze met je meedraaiden.
nl.verhalenbank.126158
Oh, God, spoken waren d'r overal. D'r waren ook van die verhoalen dat mensen in het veen löpen. En dan kwam die dampen omhoog oet die kolken. En 'n verhoal as 't volle moan was en zo en je was moederziels alleen ... d'r waren mensen die den van aine plek naar de andere plek lopen mos deur dat veen en mössen deden ze dat altijd heel hard zingend, anders...
nl.verhalenbank.44030
Da ware dwaollichte, da was dan 's aves, hè, en dan zage ze die 's aves zo over de grond heengaan. De roomse zeje: "As de kendere nie gedoopt ware en ze ware dan gestorve, dan wieren 't dwaollichte". Dan kwame ze nie in den hemel, hè.
nl.verhalenbank.72743
2