Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
255 datasets found
Dutch Keywords: dwaallicht
[Dwaallichten:] Dat ware lichies, die in de verte danste.
Maor ik heb unne man gekend, as die 's aves z'n paard naar de waai ging brenge, in den donkere, in WeIl en nou wit ik nog goed dat diejen men daor stalkaorse zag. Da was 'n lichtbal. Iets spook- achtigs.
nl.verhalenbank.72778
Dwaallichte, die zagge ze hier vroeger ok. Daar ware ze bang van.
Van die lichies over 't land, dat wazze dwaallichies. Dan was d'r vast wel wat op til, oorlog of ramp.
Dwaallichies, ja, daar hoorde je vroeger veel van. Die ginge op de punte van de wieke van de male zitte, dan kreeg ie rauw weer.
Ik heb vroeger wel duk heure vertelle over dwoaslichjes, mar ik weet nie mer, of ik ze eiges wel es gezien heb. Ze zèje vroeger, dat ’t heel kleine lichjes ware, die soaves bute rondzweefde. ’t Zoue de ziele gewes zien van klein kiender, die, zonder gedupt te zien, ware gesturve. Ok heb ik wel es heure vertelle, datte dwoaslichjes as belle over ’t woater...
nl.verhalenbank.49762
Dwoaslichte* heb ik meer dan ens gezien. Zo gieng ik es ’n keer mee voader langs ’n elzeheg. ’n Dwoaslichje vloog mit ons mee. On ’t eind van de heg gieng ’t wer terug. Voader zei: “Da zien de ziele van ongedöpte kiender. As ge ze dopt, gon ze nor den hemel. Dan zieje ze nie mer terug”. Sommigen in Gendt zeggen: “dwoallichte, dwoallichjes”, anderen...
'n Stijlkaars is 'n dwaallicht. Soms was er zo'n licht in de lucht onder 'n hoge hoed. Men sneed ook wel pronkappels uit en brandde daar 'n kaars in.
Mor och, over zuk soort van dinger protte hai as regel mor nie. De minse zouwe 't toch niet gelove. D'r waore nog wel andere boie over z'n pet gegaon en ongelofelijker dinger ha tie in 't veld meegemokt. Want wa doch ie dan van de dwaollichies die hai bai nacht en ontai soms zelluf gezien ha. Over de blainde belie die 'm midde in de nacht zomor nost de...
Iemand die van de hak op de tak sprong: "Dat is 'n duvellichien".
Gemeentegrens Van hekserij he'k wel us heure vertelle over Son en Breugel. Daor was 'n gemintebstuur, schout en schepene geleuf ik, en die wisse d'n gemintegrens nie te ligge. Nou was d'r ene, die zwoer da die da wel wies. Ze ginge naor de plek toe, en nou din diejen ene grond uit Sint Oedenrode in z'n klompe en toen ze dan op de plek stonde zin ie: ik...
Dwaallichtjes D'r waore hier vruuger ok wel dwaolligjes, van ongedopte kiendjes, zegge ze. Hier noemde ze die ok dik vuurworrume. Die zaote altij in de hei.
Wylde lantearnen seagen se hjir froeger hiel faek. Dat wienen de lettere fytsen mei de ljochten op en de auto's.
Wy seagen froeger faek wylde lantearnen. Dat bitsjutte hwat, mar ik wyt net krekt mear hwat.
Edze-om wie mem har jongste broer, dy is yn Limburch forstoarn. Dy hearde fan tofoaren al de lûden fan 'e auto's en de fleanmesines. Ek seach er ljochtsjes fan 'e tram. Dat is allegear neikom.
Eren hellen wy de turf achter Trimunt wei. Dêr wennen minsken, dy seagen ljochtsjes oer de heide. Letter, yn 1913 kaem de trambaen dêr lâns. Doe seinen se: "Sjoch, dat binne de ljochtsjes, dy't wy al lang sjoen ha."
Yn 't foarige hienen de minsken it wol gauris oer wylde lantearnen. As dy sjoen waerden, seinen se, dan soe dêr letter op dat plak in nije wei komme.
By Mountsjetille oan 't Knjillisdjip seagen se froeger ljochtsjes by jountiid. Doe seinen se: "Dêr komt in wei lâns skielk." En dy wei is der èk kom.
In sekere Bouma, ôfkomstich fan Garyp, hie us nei Drachten ta west en moest nei Olterterp ta, dêr't er by de boer wenne. Doe wie der ynienen in wylde lantearne achter him west. Dy siet him achternei. Hy fleach sa hurd er mar koe om dy wylde lantearne foar to bliuwen. Doe't er by de boer yn Olterterp op 't hiem wie, plofte er achter de hage del, alhiel út...
Op in nacht seach heit de kant fan Hurdegaryp út wei twa ljochtsjes dizze kant út kommen. 't Gong oer de polder hinne. Dêr wie wol in âld modderreed, mar dy wie sa min en sa drekkich, dêr koe noait in minske fytse. En dochs wienen it krekt fytsljochten. Mar dêr wie gjin forkear mooglik. Auto's wienen der doe noch net. De oare deis hat heit dêr hinne west...
0