Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,401 datasets found
Dutch Keywords: duivel
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
Taeke hut (= T. Alma) fan 'e Harkema kom by nacht us in lyts hountsje tsjin. "Astû godfordomme fan 'e duvel biste, dan wol ik mei dy slaen", sei er tsjin 't hountsje. Doe pakte dat hountsje him; dat wie ynienen in keardel woarn. En dy hat Taeke bûnt en blau houd. Taeke hie der swart útsjoen. Dy keardel, dat wie de duvel.
Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie widner. It fé wie alris earder siik west en nóu wie 't noch slimmer. "Sjoch," sei er tsjin Jehannes Hinses, "'k ha hier fan 'e kij meinom." Jehannes Hinses biseach it. "Nou," sei er, "dìzze kou mast mar ris hwat koekjes jaen, dy wurdt...
54. Mien vader die ging met een stuk of vijf zes Diemse völ smele sni'je. En toe ware ze ien een wei, mao dat moch niet van den boer. En toe moezze ze wachte, want zi'j konnen ok niet zien, tot 't lich was. Mao toe was den olden Prul die was ter bi'j en die zeit: "Jonges, wille gillie mien Henske is zien?" Toe zeie ze: "Och gek, olde keal, dat könt gi'j...
Yn 'e Westerein wenne in man, dat wie in broer fan myn earste man en in hiel raren. Hy flokte en ketterminte altyd dat it hwat die. Op in kear kaem er mei in keppeltsje jongfolk út 'e kroech. Hy hie 't wer raer opsein, de duvel wie der ek by to pas kaem. Wylst er mei dat keppeltsje ûnderweis wie, seach er hwat - hwatte dat is men noait gewaer woarn. De...
nl.verhalenbank.36466
I. De duivel 6. Zijn U plaatsen bekend in Uw omgeving, die naar de duivel genoemd zijn (Duivelsberg, Duivelsbrug, Duivelsgracht, Duivelshuis, Duivelskolk, Duivelsschuur enz.)? Zijn daaraan sagen of volksverhalen verbonden? Zo ja, hoe luiden deze? Ja., Er bestaat een sage over, een kasteelvrouwe die met haar kasteel en al wat er in was in de Duivelsgracht...
Frijmitselers binne oan 'e duvel forkocht. Dy ha noait gebrek oan jild.
Us Jan-om wie oan 'e drank. Hy wie noch feint en tige los. 't Koe him net folle skele hwat er sei. Mar op in kear, op in joune let, doe moest er ien fan 'e Heidkampen oer. Doe hat er hwat sjoen. Hy seach in knyntsje, dat by him kom. As hy fierder gong, gong dat knyntsje ek fierder. It wykte net by him wei. Hy skopte der nei, mar hy koe't net kwyt wurde....
Us heit fortelde, yn 'e Westerein wenne in man, dy siet faek yn 'e kroech. Dan sûpte er him dronken en hie er raer praet dêrby en gong 't op in flokken en kettermintsjen. Op in joun kom er út 'e kroech, doe woarde er ûnderweis troch de duvel keard. Hy mocht net oer 't paed rinne en moest troch de sleat. Dweiltrochwiet is er thúskaem.
nl.verhalenbank.36328
Ien hjirwei kaem ris in kear út 'e herberch. Underweis nei hûs ta woard er samar fan 'e wei ôf yn 'e sleat smiten. Hy sei: "Bliksem, doch dat noch ris." Doe gebeurde 't wer. "Noch ris", sei er. En wer woarde er yn 'e feart smiten. Mar doe doarst er it net wer to freegjen, hwant doe wist er dat it de duvel wie.
nl.verhalenbank.28116
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14837
Onder de aller oudtste en machtighste Palleysen deser Landen/ mach met redenen gerekent werden dat vermaerde en Oudt-frenckse Huys Benthem, gebouwt op eenen hoogen Bergh van loutere Steen-klippen/ zijnde in ouden tijden geweest een Huys van gewelt/ en een dwingelandt der Tubanten. [...] 't Is een Erf-geruchte/ van de Ouders/ Voor- en Voor-ouders geërft op...
Doe't Knjillis Veenstra noch feint wie, hied er mei trije man der op út west. Hy wie in blaffer. Hy sei, hy woe de duvel wol us sjen. Doe kommen se de Wedze lâns. Hy roan tusken dy trije kammeraden yn. Mar hy woarde der tuskenwei tild en yn 'e sleat smiten. Knjillis Veenstra wenne by 't spoar ûnder Kollumersweach.
nl.verhalenbank.19452
Mijn moeder vertelde nog wel eens iets van wat zij dan hoorde... Ja, die heeft in d'r jeugd dan ook nog zondagsschool bezocht. Dan weet ik nooit precies of ze dan van die Bijbelse dingen doorvertelde of die praatjes. Maar je had van die verhalen van hoe iemand aan een bochel kwam, en kraaien, dat die Jezus zouden hebben verraden en dat ze daardoor niet...
nl.verhalenbank.43990
Alde Freark Prûk woarde ek wol neamd de duvel fan Earnewâld. Doe't er tachtich wie is er nei Amerika forhuze.
By Nicolai oan 'e Wedze by Twizel stjûrden se ris in kear Skoppenboer fuort om in flesse drank. Sy dienen twa kaerten yn in blikken buske. Earst moesten se 't Opperwezen forwinskje. Ien sei sokssahwat as: 't Kin my neat fordomme, hoe't it giet, Skoppenboer hellet in flesse drank op. Boven op it buske skreauwen se hwat. Hwa hellet it? waerd der frege. Ien...
nl.verhalenbank.16991
Myn heite folk wenne yn it hûs 'De zeven provinsjes', it hûs, dat nou de Loadewykstichting is. Dêr wienen froeger sawn keammerkes yn. Ien fan dy keammerkes dêr koe men nachts ûnderdak yn krije. 't Wienen omstippers en swalkersfolk, dat net arbeidzje woe, dat dêr measttiids yn sliepte. Heit wie in great jonge doe, dy koe lêze noch skriuwe. Op in kear wie...
Duivel op bezoek Ik he ok dikzat heure vertelle. D'n duivel kwaam ok, zinne ze. Da waar bij die ouw miense - daor moete ok eigeluk zèn hè, veur die verhaole. Mar da zinne ze dan altij, as er bij mekaor waore. Dan rammelde-n-ut en dan zinne ze: d'n duivel kwaam ok. Da geleufde die mense, en d'r zèn d'r ok, die da migemaokt zouwe hebbe.
Mem wie op in middei by Boardzer Bruning to thédrinken. Doe sei er tsjin mem: "Tryn, hwat mei dat nou west ha? Lêsten nacht seach ik in fisioen: Ik hie thédronken en ik hie in koekje hawn en dêr wie sa'n âlde muzykdoaze, dy't muzyk makke en ik hie hwat dânse en doe stie dêr in lyts mantsje by de tafel en dy sei: 'Boardzer, nou hast fan alles hawn, en...
It wie in wûndere âld-keardel. Hy spile mei de duvel ûnder ien huodtsje. Hy hie in forboun mei de duvel. Hy hie gâns in tún. Dy wie wol sahwat hûndert roede great. Dêr hied er sparje yn. Dy sparje moest sleept wurde. 't Is wier gebeurd, hwat ik nou fortel, ik siet der sels by. In eintsje fan him ôf wenne in keardel, dy hie him biloofd, hy soe de sparje...
nl.verhalenbank.24937
0