Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
219 datasets found
Dutch Keywords: dronken
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
Da was unne mens en die was zat. En die lag in de sloot te snurke. Toen kwam me vaoder d'r langs henne. Ze hadde tege 'm gezegd: "Daar spookt 't!"
nl.verhalenbank.72791
Yn 'e Jutryp stiet in plaets, dy “de Dageraad” neamd wurdt. Op dy pleats wenne yn boer, hwerfan men sei, dat er in forboun mei de duvel hie. Hy sûpte slim. As der tiisdeis yn 'e seas fan 'e merk to Snits kaem, dronken en wol, dan gongen de hekken fan de oprit fansels foar him iepen.
nl.verhalenbank.50512
De rooie Pit was gin beste. Hé’j dronk te veul. En hé’j lichtte de fuke. En hé’j holde ze lèg. As ie zat was, zèj tège zien moeder: “Ouwe moer, ik zal oe dur ’t guitegat hoale”. Mar de moeder was er nie zo bang vur. Ze doch zeker: “Zatte kjels en klein kiender moj mar loate proate”.
nl.verhalenbank.50420
Da’s ok gebeurd ien Duitsland. Toe mien tante getrouwd is, had voader ’n borreltje te veul op. De brullef was bé’j grötmoeder thuus. Die wonde ’n half uur van ons af. Moeder was alleen thuus, want ze verwachtte ’n kienje. Noa middernach, ien de geestesure, gieng voader no huus. Onderweg kwam ’n zwarten hond bé’j ’m lope. Hé’j kwispelde mee zien start...
Vrouger heb k n wief kend, dei moezn dansn loatn kon. Dat dee ze, voak in n kroeg op n toafel, as ze dronkn was. t Was n hekse en gain mens duz hoast noast heur zitn.
nl.verhalenbank.43300
Vastzetten Vruuger waor d'r bij ons un knecht, die heul wa bier op kon. Ze ginge dikkuls naor un kefee om un vaotje bier te drinke. Mulders, die un ok goei had, kwaam d'r ok. Hij bestelde bier. Mar d'r was ok unne man, hoe hiette die ok wir? - die drinkte bier, en die zee ok tege d'n aander: drintoew bier. O, da doe'k ok wel, mar hij kos 't nie uitdrinke....
Ik haw wolris heard dat guon smiten woarden troch de duvel, as se yn 'e kroech sitten hienen en it raer opsein hienen. In sekere Wyberen fan 'e Westerein hie ek yn 'e kroech sitten. Doe't hy der yn 'e nacht út kaem wie er dronken. Hy hie oeral de spot mei hawn. It frear dat it ongele, it wie dik winter. Doe is Wyberen smiten woarn. Hy is yn in burd...
nl.verhalenbank.38634
Myn pake dat wie Piter Bosma, dy wie plysje yn Feankleaster. Gemeenteplysje. Jouns 12 ûre moesten alle café's yn 'e gemeente sluten wurde. Dan reizge hy by al dy café's lâns, en yn elk café traktearre de kastlein him op twa buorrels. Hy naem op 'e hinnereis de iene kant fan 'e wei, op 'e weromreis de oare. De café's koenen dan fansels krektsalang iepen...
Fokke hie in stikje heidegroun, dêr roan in paedtsje trochhinne. De tagong ta dat paedtsje wie mei in pear peallen ôfsket. Der kamen twa manlju oan, dy wienen beide oansketten. Dy gongen dêr lâns. Se dienen de peallen foar de yngong fan it paedtsje wei en dienen se der net wer foar. Fokke sei: "Ho, mannen, dy peallen matte der wer foar." Mar se dienen it...
nl.verhalenbank.38336
Der wie in man út Feanwâldsterwâl, dy hie yn Hurdegaryp yn 'e kroech sitten. Hy hie 't raer opsein en in goed stik yn 'e kraech. Doe moest er troch de Foksegatten. Doe't er dêr wie, waerd er opnom en oer de beammen hinnesmiten. Hy wie dêrtroch tige eangstich woarn, hwant dit wie it wurk fan 'e kweade. Letter wie er dêrtroch aerdich bikom.
Ik haw in kammeraed hawn, dy syn heit, dat wie in raer man. Dy koe 't net folle skele hwat er sei. En hy mocht sa graech in slokje, dat hy wie hast altyd dronken. Op in kear kom er wer út 'e herberch. Hy wie smoardronken. Syn soan wie by him. Hja rounen de Simmerdyk del. Doe woarde dy man samar ynienen optild en in ein fuortsmiten. Dat hat de duvel dien....
nl.verhalenbank.38129
Hearke wie ek plysje. Dat wie myn pake Gjalt Lindeboom ek. It gebeurde wol dat der in feest wie op in sael yn in herberch. Dan wienen der wolris manlju dy waerden lestich. Dy hienen dan in slokje op en dan woenen se de boel yn 'e war skoppe. It foel dan wol ris foar dat ús pake en Hearke dêr beide oanwêzich wienen. Mar dan sei Hearke tsjin pake: "Meitsje...
Hjir wenne froeger in man, dy brûkte in protte drank. Hy siet op in kear yn 'e kroech, doe dronk er wer fiersto folle. Doe soed er nei hûs ta, mar syn suster hie krekt de feint, dy woe him der net yn ha; hja kearde him by de doar. Doe is dy man de mieden yn rekke. Hy hie in doek om 'e hals. De oare moarns hong dy doek yn in hagebeam. En de man sels stie...
nl.verhalenbank.37239
Us heit mocht graech in buorrel en dan gebeurde it wol dat er dronken thús kaem. Dan wie mem mar hwat bang foar him omdat it dan wolris raer gong mei him as er thús wie. Op in kear sieten mem en ik yn 'e hûs. Wy wachten op heit. Wy hienen in losse trap dêr't wy mei op 'e souder komme koenen en doe op in stuit woarden mem en ik beide kjel. De trap foel om...
nl.verhalenbank.37012
Yn Donkerbroek wennet in weinmakker dy is och sa sterk. Anne Leffering is syn namme; hy leeft noch. Op in kear wied er op Gerdykster merke. Hy mocht graech in buorrel en dy kear hied er hwat tofolle hawn. Doe kamen der twa plysjes by him, dy soenen 't tsjin him yn 'e kant sette. Mar hy krige yn elke earm ien fan 'e plysjes en sette se tsjin 'e muorre oan.
Der wie ris in keppeltsje Westereinders dy foeren op in joun mei de boat út 'e Westerein via de Swemmer nei Grins ta. Dêr wie Jan Petroalje ek op. Dy wie smoardronken en sloech in rare tael út. Se wienen op 'e Burgumermar, doe stapte Jan oer de leuning fan 'e boat. 't Gebeurde by nacht. Dat wie syn straf foar syn spotten. Hwant der waerd ek wol sein dat...
Alde Geart Elzinga en syn kammeraet Lammert wienen ris togearre op stap. Se hienen in slokje op en doe biloofde de iene oan 'e oare, dat dy't it earst hjir weinaem woarde, dy soe oan 'e oare fortelle hoe't it yn it hjirneimels wie. Neidat se dat elkoar biloofd hienen ha se noch in hiel skoft leefd en se ha der letter net wer oer prakkeseard. Lammert rekke...
Lytse Wyberen fan Twizelerheide hie in slokje op. Hy wie in bytsje dronken. De jouns fan tofoaren hied er him ûntfalle litten, dat er (ek) wolris troch de duvel smiten wurde woe. Dy jouns op 'e Boppewei - de wei nei Feanwâlden - waerd er samar opnom en in ein fuortsmiten. Hy hat dy winsk noait wer dien.
Foppe-om hie in kampke lân flak by syn hûs. Dêr wied er op in kear oan 't wurk. Doe kommen dêr twa man oan. It wienen buorrelmannen, hja hienen tofolle hawn. Hja dienen de hekke iepen dêr't se troch gongen, mar dienen him net wer ticht. Doe sei Foppe-om: "Wolle dy jonges de hekke even goed ticht dwaen?" "Dû kinst om ús forrekke", seinen se. Doe krige...
nl.verhalenbank.36350
0