Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
491 datasets found
Dutch Keywords: drinken
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
Een kennis van me en die z'n vader, die vertelde verhale. Ene keer had A. P., toen ware ze met een man of vier, vijf naar A. P. gegaan, in 't Kuilenburgse Veld. Alleen dorste ze niet. En toen ginge ze bij A. P. thee drinke. A. P. die had een theepot, daar konde maar drie of vier koppies thee uit. En toen hadde ze met z'n vijve al man twee koppies gedronke...
nl.verhalenbank.72799
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
Yn 'e Jutryp stiet in plaets, dy “de Dageraad” neamd wurdt. Op dy pleats wenne yn boer, hwerfan men sei, dat er in forboun mei de duvel hie. Hy sûpte slim. As der tiisdeis yn 'e seas fan 'e merk to Snits kaem, dronken en wol, dan gongen de hekken fan de oprit fansels foar him iepen.
nl.verhalenbank.50512
Slûkjen Myn oerpake wie de soan fan in skuonmakker, dy Jouke hjitte. Myn pake wie in Gerben, dy dus Gerben Joukes neamd waerd. Dy pake fan my hie gjin sin in skuonmeitsjen, mar wol sin yn aventûr. Hy bigoun to faren en kocht al gau in skip. Nou wie it yn de Frânske tiid en der waerd yn Makkum noch al oan slûkjen dien. En pake wie der foaroan by. Der wie...
De man sûnder bigraffenis It húske stiet der noch, mar it kin elk ogenblikôfbrutsen wurde. Dêrom is 't wol goed, dat de skiednis, deroan forboun, biwarre bliuwt. It húske stiet achter de Eegracht oan de dykgrêft yn Drylts. Dêr wenne in sonderlinge man. Ien ding: hij hâldde fan goed iten en drinken. Derom wurde altyd tsjin him sein: Sikke-spek en aeijen....
nl.verhalenbank.50502
As ge vroeger ’n ontstèking had bijvoorbeeld on ’n vinger, dan leie ze d’r wel es ’n lelieblad of ’n trèjwègeblad [grote weegbree] op. En dan deje ze ’r ’n duukske um. Da mot heel goed geholpe hemme. Bé’j roos ien de mond, zette moeder kamillethee en die mosse we drinke. Of ’t hielp, weet ’k nie mer. Op ’n braandwond wier duk ’n plukske huier geleid, da...
’n Pas gebore kalf gave ze de erste room van de koe te drinke. Da was den bies. Mien grutmoeder zèj altied: “Ien den bies, die ge vur den erste keer ’t kalf lot drinke, moj ers ’n gloeiende pook stèke. Totdat ie afgekoeld is. Da is ’t beste vur ’t jonge kalf. Da zal dan bes groeie”. Mien grötmoeder miek altied op tied de pook gloeiend ien de kachel.
nl.verhalenbank.50452
De rooie Pit was gin beste. Hé’j dronk te veul. En hé’j lichtte de fuke. En hé’j holde ze lèg. As ie zat was, zèj tège zien moeder: “Ouwe moer, ik zal oe dur ’t guitegat hoale”. Mar de moeder was er nie zo bang vur. Ze doch zeker: “Zatte kjels en klein kiender moj mar loate proate”.
nl.verhalenbank.50420
Da’s ok gebeurd ien Duitsland. Toe mien tante getrouwd is, had voader ’n borreltje te veul op. De brullef was bé’j grötmoeder thuus. Die wonde ’n half uur van ons af. Moeder was alleen thuus, want ze verwachtte ’n kienje. Noa middernach, ien de geestesure, gieng voader no huus. Onderweg kwam ’n zwarten hond bé’j ’m lope. Hé’j kwispelde mee zien start...
Leen S. verslete ze ok vur ’n heks. Toe ik es ’n keer ’s oaves uut de herberg nor huus gieng, kwam ik ze tege. “Goeien oavent, Jan. Goj wer nor huus? Zie mar vurzichtig, daj nie val”. Ik zie nie gevalle, want ik dronk gin borrel. Mar smèrs ha’k wel de knieë uut de boks.
Vroeger zei men dat als je Punica dronk, je kanker kreeg.
't Is zelfs zo dat eh 't verhaal wat ik daar van die Roessingh Udink heb gegeven, eh 't volgende is: hij zat op 'n avond hier, 'n mooie nazomeravond voor 't huis 'n glas wijn te drinken met de burgemeester van Denekamp. Hij ging naar binnen, hij wilde 'n sigaar ontvlammen boven de petroleumlamp, het was de tijd voor de electriciteit. Hij stootte per...
nl.verhalenbank.48650
[Een hiele minne was vrouw K. Sie hef n bult kwaad doan en de lu harren haar dik in de gaatn.] Et was toch zo n smerig wievien. Wie mochten niks van heur aan pakn en de mieste mensn wolden dr ook niet wat eetn of drinkn. Sommigen duzzen dat nog wel, as et drinken bestun uut drei witte dingen. As ie dus koffie kreegn in n wit koppien; daarin witte suker en...
nl.verhalenbank.47772
Als 'n voerman over Sluis 13 ging, kwam 'n kat naast het paard lopen en belette het gespan vooruit te komen. Als de voerman in de herberg van Liesebetje 'n borrel had gedronken, kon hij zijn weg ongehinderd vervolgen. Liesebetje heeft 'ns 'n meisje van Jonkers in Nederweert behekst; 't kind is gestorven.
Van n daarde spotter heb k heurd, dei mit n omgekeerde kop op de w.c. zat. Dizze was ook slecht; zoepn en hoerejoagn. Ik heb as schipper veul zworven en biegeleuf wil dr bie mie nait in; moar dizze dingen binnen woar. Vergeet nait – is meer den veul mensn denkn.
‘k Heb zulf ook gekke dingen mitmoakt. Mien voar har ’n schip koft en doar was wat mit. Wie lagen es ’n keer in ’t stad en ik zat boven mit mien zuster ’n bakje koffie te drinken. Opains zegt ze: “Wat is doaronder toch veur ’n lawaai? Deuren klappen en de kopkes rammeln. Is doar wel?” “Nee”, zee ik, “d’r is niks, mor dat gebeurt wel meer.” “Goa den es...
nl.verhalenbank.45770
Koffie mo je werrum uitdrinke anders worrie knap
"Vruuger waaren d'r wel stèrke manne. Ze waare vural stèrk as ze veul borrels en bier ophan en dur waar hier kans op want hier roondum de kepèl waar bekant in ieder huis herberg. Dan worde d'r gevoogte en dan zaage ze van eiges wie 't sterkste waar."
nl.verhalenbank.45357
Was in mien jonge jaarn wel een wievien, dat zou n hekse weezn. Wie wern er voor waarschouwd en wazzen vanzelf bange veur t mensien. Andern waarn er weer niet bange veur. Zo wiet ik van n magien, dat s avends melk haald had. Achter n diekien ging ze zitn en drunk de melkflesse leeg. Toen heur moe in huus vroeg, waar de melk was, zee de meid: “Och, ik kwam...
nl.verhalenbank.44938
0