Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
30 datasets found
Dutch Keywords: drank Place of Narration: Drachten
Guon koenen mei in spylkaert in flesse drank komme litte. Bipaelde minsken kinne dat. Nêst in 60 jier woarde dat noch wol dien.
Us heit mocht graech in buorrel en dan gebeurde it wol dat er dronken thús kaem. Dan wie mem mar hwat bang foar him omdat it dan wolris raer gong mei him as er thús wie. Op in kear sieten mem en ik yn 'e hûs. Wy wachten op heit. Wy hienen in losse trap dêr't wy mei op 'e souder komme koenen en doe op in stuit woarden mem en ik beide kjel. De trap foel om...
nl.verhalenbank.37012
Andrys wie in healbroer fan ús heit. It wie in raren en hy wie bot oan 'e drank. Hy dronk de jenever út 'e tsjettel en broude dy jenever sels. Dêrby wied er tige ûnforskillich en rûch yn 't praet. Op in kear doe kom er út 'e kroech. Doe is er ûnderweis opnom woarn en oer de sleat hinne smiten woarn. Se seinen doe, dat hie de duvel dien. Andrys wenne yn 'e...
To Eastemar oan 'e Swarte wei mat it gebeurd wêze dat Jan Hinses smiten woarn is. Jan Hinses wie in drankman. Hy mat doe sa hartstikke dronken west ha, dat de duvel him opnom en him oer de dyk hinne smiet. Hy kom yn 't lân fan Sibe de Jong tolânne. Sûnt hat er net wer sûpt.
Der wie in man, dy mocht graech drank. Hy kom faek mei in sneed yn 't ear thús. It wiif woe him dat graech ôfleare. Hja hie 't al faek prebearre, mar 't woe har mar noait slagje. Op in kear, doe wied er wer fuort. 't Wie al tsjin tolven, doe kom se fan bêd ôf en doe die se 't lekken om. En doe wachte se him ôf. Doe't er de doar yn kom, swaeide se mei de...
nl.verhalenbank.32887
Bearn van der Woude fan Grinzer Pein fortelde: Der wie in widdoufrou, dy wie al hwat âld. Mar sy hie noch wol nocht oan in man. Dat der kom wolris ien by har. Dy sei op in kear: "Ik sil har sa'n ding keapje." Dêr die er sûpe yn. Doe gong er nei 't âld-wiif ta . En doe gong it oan. Fan dy tiid ôf bigoun 't âld-wiif to groeijen. Op 't lêst seinen har...
nl.verhalenbank.28252
Mei bihelp fan skoppenboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy kaert woarde nei bûten brocht tagelyk mei de lege flesse. Even letter kom de folle flesse der oansweven. Dy sweefde boven de tafel. De flesse kom fan 'e kweade.
nl.verhalenbank.27526
Op 'e Houtigehage by Taeke van der Meer sieten ris guon yn 't achterhûs. Ien woe in flesse drank komme litte. Mar dat gong Taeke to raer. De man hie skoppenboer al bleat lein.
Der kom us in ynbrekker by in frou allinne yn 'e hûs. Har man wie krekt fuort. De ynbrekker sei tsjin har: "Dyn jild of dyn leven." De frou sei: "Kom mar yn 'e keamer. Wy ha net folle jild, mar hwat der is, kinst krije." "Goed", sei de rover. "Gean dêr mar sitten," sei de frou, "hwant ik bin wend, de minsken dy't ynbrekke, krije earst twa buorrels." De...
nl.verhalenbank.27017
Alde Nekke fan Noardwyk wie kastlein, mar hy neukte altyd wetter yn 'e romer en hy geat der ek altyd to min yn. Ta straf is er nei de moanne forhuze. As jy by jountiid bûten komme en de moanne skynt helder, dan sit syn âld gesicht der dúdlik yn.
nl.verhalenbank.26132
Guon kinne mei Skoppenboer in flesse drank komme litte.
nl.verhalenbank.26126
Der wienen us trije man oan 't houtladen yn Bakkefean. Der wie in kolossale swiere beam by, dy koenen se net op 'e wein krije. "Dit is bilachelik," seinen se, "dit rêdde wy net op." Doe kom sterke Ynse der oan. Dy sei: "Ik doch de jas út, ik sil jimme wol even helpe, mannen." Doe hienen se dy grouwe beam samar op 'e wein. Doe gongen dy trije man yn 't...
nl.verhalenbank.26109
Yn Tolbert wenne in persoan, dy hiet fan Wykstra. As dy oan 'e buorrel wie, wist er fan gjin ophâlden. Dêryn wied er krekt lyk as ik. Wy sieten wol us togearre yn 'e kroech. Op in kear trof ik him wer. Ik sei: "Even nei de kroech net?" Hy sei: "Né, ik drink gjin sterke drank mear. Ik drink allinne mar bier." Ik sei: "Hoe nou." Hy sei: "Dat sil 'k dy...
nl.verhalenbank.26061
Yn Almelo, yn 't loazjemint, wie in âlde Westereinder. Die koe mei skoppenboer in flesse drank komme litte. Deselde dy't mei him wedzje woe, moest de flesse oankrije. De flesse kom binnensweven. Dy oare hie him oankrigen. Hie er dat net dien, dan gong de Westereinder dea.
Yn Feanhuzen yn 'e gefangenis siet in keardel, dy koe mear as gewoan. Hja hienen 't op in kear oer wyn. Hy sei: "Wolle jim graech wyn ha?" Doe gong er by de tafel sitten. Doe stroomde de wyn samar oer de tafel hinne. Ik wie der ek by en ha 't sels sjoen. Mar wy ha der net in drip fan hawn.
nl.verhalenbank.25573
Yn Drachtster Kompenije wie in bern bitsjoend. De heit gong nei de duvelbander ta. By Rottefalle gong er de skeanpaden del. De duvelbander sei tsjin 'e heit: "Ja, 'k hie dy al forwachte. 'k Sil dy guod jaen." Doe krige er in drank. "Tink der om," sei de duvelbander, "ast nou aenst it skeanpaed fan 'e Rotfalle del giest dan komme der in pear allemachtich...
nl.verhalenbank.25566
Taeke, dy't by de Blaudobbe wenne stjûrde Skoppenboer fuort en krige in flesse drank werom.
Ik ha wol us heard, dat se mei skoppenboer in flesse drank komme litte.
Twa mieren fan Lippenhuzen hienen yn 'e buert fan Snits de klaei oer west to ûngetiidzjen. Sy reizgen oer Terwispel werom en omt se aerdich hwat jild by har hienen, stutsen se dêr oan yn in herberch, dêr't se de iene buorrel nei de oare kochten. Dêr yn 'e herberch gong it bot op in flokken en dwaen. Sy tjirgen har as gekken. Even foarby 't godloas tolhûs...
nl.verhalenbank.23994
Der wie us in doomny, dy mocht graech in slokje. Hy siet wol gauris by Aeltsje yn 'e herberch en dan bleau it net by ien en twa. Op in snein doe siet er yn 'e preekstoel. De âlderling lies de tekst foar út 'e skrift, dêr't doomny oer preekje soe. Mar doomny hie de foarige jouns wer by Aeltsje sitten en wie sliepprich. Doe't de âlderling útlêzen wie, siet...
0