Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
24 datasets found
Dutch Keywords: dragen Place of Narration: Drachten
Dy't net stjerre koe hie op it stjerbêd it iene of oare oan, dat op snein naeid wie. Men moest der dan in knip yn dwaen dan koe sa'n persoan rêstich stjerre.
Jan Jagersma fan Drachten wie tige sterk. Doe't er ris in kear by de hoofdbrêge fan Drachten wie mei syn frachtauto, koed er dêr de draei net krije. Doe sette hy de rêch ûnder 'e auto en sette him om. Ek in kear doe hie Jan Jagersma ûnder elke earm in bael sûker en ek noch ien op 'e nekke. Dêr sjoude er mei de trap op.
nl.verhalenbank.37129
As jo op jou stjerbêd in ding oan ha, dêr't op snein oan naeid is, dan kinne jo net stjerre. Beppe hat it meimakke mei in berntsje dat wie noch mar sawn maenden âld. It wie hiel bot siik. Mar it koe noait stjerre. "Hat er ek hwat oan dat op snein naeid is?" sei doe de buorfrou. "Ja," sei beppe, "dat himdsje." Doe ha se him dat himdsje útdien en doe...
nl.verhalenbank.33776
In neef fan my, dat wie Oetse Deelstra. Dy wie ek o sa sterk. 't Siet him yn 't laech. Hy libbet noch en wennet nou yn Drachten. Op in kear wienen Oetse en ik der togearre op út. Doe kommen wy in elzenebeam foarby, dêr siet in eksternêst yn. Dy beam stie yn 'e wâl en hie in stamme fan sa'n 15 cm trochsné. "Hea jonge," sei Oetse tsjin my, "soenen dêr ek...
nl.verhalenbank.33702
Omke Roel (= Roel Deelstra = Swarte Roel) wenne to Aldegea. Dy wie tige sterk. Dy sette samar even it aembeeld by Alle-smid (= A. Welling) út 'e smederij wei op 'e dyk. Mei man en macht moesten se it der wer ynhelje. It forstân gong net lykop mei syn kracht.
nl.verhalenbank.33701
Froeger hienen se greate kettingeiden (= eggen). Dy dingen wienen hiel swier. Der wienen twa man foar noadich om sa'n kettingeide op 'e wein to lizzen en dan hienen se der nòch tillen oan. Dyselde luije boer hie sa'n kettingeide by Jan Welling, de smid fan Aldegea. Dêr hie hwat oan mankeard en de smid hie 't makke. De boer kom dêr om de kettingeide op to...
nl.verhalenbank.33337
Myn pake, greate Kobus (= K. v.d. Heide, mem har heit) wie tige sterk. Sy skoaiden froeger in protte. Dat die pake ek. Op in kear hied er mei oaren to skoaijen west nei Aldegea. De giften bistienen faek út ierpels (= aardappelen) of twa sinten ofsa. Al mei al hie pake dy kear in mudde ierpels opskoaid. Dy ierpels hied er yn in sek op 'e nekke lizzen. In...
nl.verhalenbank.33335
Heit fortelde us, dat der roan wol us in jonge mei him op nei 't wurk ta. Op in kear hie dy jonge ek wer mei him roan, doe hie dy jonge ynienen in freeslike pine krigen. Hy sei: "Ik gean werom." Heit woe wite, hwerom. Doe sei dy jonge: "Ik ha myn duveldrek net by my. En as ik dat net by my ha, dan bin 'k forlegen fan 'e pine."
Yn Droegeham hat in man wenne dy wie ôfgryslike sterk. Dat wie Sterke Hearke. Hy woarde faek as jilddrager brûkt. Dan moest er freeds jild foar de lju nei stêd ta bringe. Greate Pier wenne yn Kimswerd. Der kom ris ien by him doe wied er op 't lân oan 't ploeijen. Dy frege him hwer't greate Pier wenne. Pier tilde de ploech op mei ien hân. "Dêr wennet er",...
nl.verhalenbank.33224
Hearke hat it ek noch oàrs bisocht, sei Jan Hepkes, om gjin lêst fan 't wetter to krijen yn 'e ûngetiderstiid. Hy wie tige snoad. Hy hie kuorren makke. De greatste wie sa heech as Hearke sels wie en hie in boeijem fan 2 m. middellijn. As it dan tiid wie en 't hea moest keard wurde en skodde, dan naem Hearke syn greate riuwe, swile hwat by elkoar en makke...
nl.verhalenbank.32309
Sy leinen by ús ûnder 'e drompel duveldrek. Dan koe Rikele Myt der net oer komme. Wy hienen ek duveldrek yn in pûdtsje op 't boarst. Dat wie ek om net bitsjoend to reitsjen. Duvelsdrek woarde ek wol as genêsmiddel brûkt.
Klaes Kunst droech syn eigen holle samar ûnder 'e earm, ha se my wolris forteld.
nl.verhalenbank.27928
De slangekoaning is de baes fan 't fjild. Hy hearsket oer alle slangen en draecht in kroantsje op 'e kop. As der gefaer wankt yn 't fjild, dan fluitet er, en dan komme alle slangen der oan en falle deselde oan, dy't de slangen kwea dwaen wol.
Douwe Stavasius wie mei de helm geboaren. Hy wenne yn Grinzer Pein. Dêr wenne ek in jonge, dy krige in ûngelok mei de kipkarre. Doe woarde er op 'e leider nei de wei ta brocht. Douwe sei: "Dat kinne se wol dwaen, mar 't jowt neat. De jonge komt dea werom." En 't wie ek sa. Hy is ûnderweis stoarn. Douwe hie syn bigraffenis al sjoen.
nl.verhalenbank.26056
Yn 'e Houtigehage wenne in âlde frou. Dy hie lêst fan rimmetyk. Doe sei se tsjin in man: "Sjogge jo ek kâns in dikke libbene pod to krijen? Mei in rustige spiker mat dy pod deamakke wurde." Hy bringt dy pod nei de âlde frou ta. Doe hat dy âlde frou dy pod yn in pûdtsje binaeid en sa droech se dy pod by har op 't fel foar de rimmetyk.
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Wy hienen froeger ien by ús, dat wie Rikele Myt, dy koe spoekje. Ien wie troud mei in dochter fan Myt. Dat wie in evenredige keardel, dêr't alhiel gjin kwea by siet. Dy sei fan Myt: "Dat wiif - ik haw har it eech út 'e kop slein. Ik siet to matteweven by de spitmuorre. 'k Siet yn 'e hûs. Ik tocht: - hwat in...
Ik ha faek heard dat se seinen: dy't op snein naeit en docht dat guod op syn stjerbêd oan, dy kin net stjerre.
Op in kear doe wie 't merke yn Drachten. Doe kom Ynse dêr om in healmudde griene earten. Hy nom de sek mei earten ûnder 'e earm en stapte der mei nei Bakkefean ta. Dat wie tolve k.m.
As ien nei in duvelbanner ta west hie en hy krige in fleske mei guod mei, dan sei dy duvelbanner altyd: "Draech it drankje oan 'e rjochter kant, hwant oan 'e linker kant rekket it fleske stikken."
Myn wiif wie swier fan in bern. Doe kom de buorfrou by har en sei: "Hark us, ik haw in lykstaesje sjoen, dêr wienen hast gjin froulju by, wòl manlju." Myn wiif hie fuort yn 'e gaten dat dit fan it bern wêze soe, dat se krije soe, mar sy woarde der net oars fan. Sy sei rêstich: "As God it bileavet fan net, dan gebeurt it net." It bern gong dea. De buorfrou...
0