Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
50 results
Dutch Keywords: dood
[Onmetelijke schatten liggen nog in Brabant begraven, en wachten op den moedige, die ze opgraaft.] No. 274. Te Baarle, in de Witte Bergen, tusschen de Strooiebrug en het dorp, rust de schatkist van koning Albertus 1), waarmede wel de aartshertog bedoeld zal zijn. Na 1914 sprak men van de oorlogskas van koning Albert van België, gevuld met louter gouden...
nl.verhalenbank.47437
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zooals ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook. Trijntje Tolk naaide en de juffrouw zat op de stoel te slapen. Opeens kwam er een stem: "Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik waak?" Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd. Men...
nl.verhalenbank.8614
As ’n mins oneerlijk verkrege schatte of geld begraaf en de man stèrf, kumter ’s nachs vuur bove die plats. En bé’j da vuur stoan twee gedoantes as manne. Aj metter prot, brèke ze ou den hals. ’t Vuur is eigelijk ’t geld of de schat. Het braandt nie. Ge kunnet medde haand oprape, zonder de vingers te braande. Ien de tied toe d’r nog gin kachels ware, mos...
No. 232. De maandag na Driekoningen is in Noord-Brabant onder veel namen bekend, als verlore-, kopper-, koppel-, koppeltjes-, verzworen- en gekkenmaandag. De naam verlorenmaandag wordt verklaart door te wijzen op het evangelie van den voorafgaanden zondag, het vinden van het "verloren" kind Jezus. Op dezen dag werd vroeger door ambachtslieden vrijaf...
nl.verhalenbank.48406
Van schatten Kiste-Trui Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtiqe krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook ,,Kiste-Trui". De pastoor...
nl.verhalenbank.42980
Te Geeraardsbergen woonde in den tijd een man met buitengewone lichaamssterkte, die daarom bijgenaamd was de Duivel. Deze had zijn geld geborgen in eenen berg, gelijk de menschen het in den ouden tijd plachten te doen; doch een zekere Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij...
nl.verhalenbank.10739
Schatsagen Op een der hoeven van den Teekenburg onder Kapelle, woonde op het laatst der achttiende eeuw de oude Vlasman. Eens verkocht hij een flinken lap grond en trok naar Goes om het geld in ontvangst te nemen. 't Was een rare tijd, die Fransche tijd; veilig was je nooit op het platteland. Daarom beloofden de boeren van een buurtschap elkaar...
nl.verhalenbank.38986
Raymond den Boestert: Nee, ik, ik, ik had natuurlijk een verhaal kunnen vertellen als afsluiting eh, eentje die eh, bij eh de Canon met de kleine c hoort. Maar ik dacht van: 'Ach, we hebben het al de hele dag over die verhalen gehad'. Gerard Rooijakkers [op achtergrond]: Leuk. Raymond den Boestert: En een aantal eh, die hebben jullie ook natuurlijk uit...
De sage waaraan het ontstaan van den naam der stad Geeraardsbergen toegeschreven wordt. Deze laat ik hier beknopt volgen, naar Coomans' Richildis, waar zij op p.45-60 voorkomt: In de 11e eeuw was alles in de omstreken der stad nog woest en wild, en een goed gedeelte der Dendervallei nog met bosch bedekt. Een rijk koopman van Leuven, vergezeld van zijn...
nl.verhalenbank.10740
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
Yn Grinslân wenne in man, dy hie in hiele protte jild. Foardat er stoar bigroef er dat yn 'e groun, ergens ûnder in stien. Mar hy die oan duvelskunsten en hy hie it sa dien, dat noait ien dy skat út 'e groun krije koe. Bigounen se op dat plak to dollen, dan sakke it jild fierder nei ûnderen ta. Op in kear, foar syn dea, sei er: "Dat jild kin der oars net...
nl.verhalenbank.20730
IKL herstelt Middeleeuwse schans ‘t Slötje 10-03-2006 Het Slötje was in de Middeleeuwen een strategisch forticatie of versterking die lag tussen de moerassen. Vanaf 1267 behoorde Echt tot het Gebied van de hertogdommen van Gullik en Gelder. De grens werd gevormd door de beek, de Middelsgraaf. De benaming Doort stamt af van Dorent af van Dorenbosch: dit...
nl.verhalenbank.42805
Yn Feanwâlden wenne in âlde hear yn in stins. Doe't dy dea wie koed er de rêst net fine. Hy hie in skat yn 'e groun. Dêr ried er nachts altyd hinne.
In de kerk te Loppersum hangt in een kastje een haarvlecht waarvan het volgende wordt verteld. Er leefde daar vroeger een dame, die zeer trots en schoon was. Ze was zeer ingenomen met haarzelf en vooral met haar blonde lokken. Menige jongeman die haar ten huwelijk vroeg werd afgewezen. Als ze er aan dacht dat het blonde kapsel waaraan ze iedere dag veel...
Jehannes Meerstra wie ek in duvelbander. Op it Skilige Pypke wie in spoek. Dat wie in âlde hear, dy siet omkeard op in ezel. Dêr lei in skat - in kiste mei jild - yn 'e groun bidobbe. Dy skat hie dy hear tabiheard. Doe binne dêr trije duvelbanners hinne west om dat spoek to fordriuwen. De iene duvelbander kaem fan Earnewâld, de twade wie greate Wopke fan...
nl.verhalenbank.31015
De smid spoeket om oare misdieden 'Dy smid koe sa min mei de frou. Oft dat no fan syn frou kaam of fan himsels, dat wit ik net, mar yn alle gefal, se akkordearren net. Se seinen altyd, dat sy wie ek in heak. Se wienen altyd slaande deilis. Beppe frege har dan ek wol ris ôf: Soe dat ek om dy skat west hawwe? Dat de iene de oare it jild fergunde? Men soe...
nl.verhalenbank.13662
De hoarvlecht van Lòppersom Daar leefde ze eens, de trotsche schoone, Die slechts haar eigen schoon aanbad; Die menig rijk en braaf mans zone Vergeefs tot haar aanbidder had. Zo 'zingt' de nu vergeten dichter T. Raven Hzn. in de Volksalmanak van 1846. De Lòpster jongedame in kwestie had veel bekoorlikheden, doch het meest was ze ingenomen met haar...
No. 306. Er was eens een koning in "Deenmerke"; hij had een dochter zo schoon, ...Dat si met allen rechte crone Mocht hebben ghedraghen in 't Roemsche Rike. Want men vant nieumer haer gelike Van doechden ende van hoofscher seden, Noech soe volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele...
nl.verhalenbank.48259
By de Skilige Piip leit in heech stik lân. Dêr leit in kiste mei goud yn 'e groun. In smoarrike keardel hat dat jild dêr yn 'e groun set. Letter ha se dy keardel formoarde. En nou spûket dy dêr altyd noch om. Se ha wol prebearre dy kiste ta de groun út to krijen, mar dat woe net. Hy sakke ûnder it graven hyltyd djipper.
nl.verhalenbank.30509
By 't Skilich Pypke sit in kiste mei jild yn 'e groun. Dy kinne se noait omheechhelje, hwant as se de kiste mei de lodde oanreitsje, sakket er djipper. In menearke is dêr yn 'e buert formoarde woarn. Dy spûket dêr altyd noch om, nei't se sizze.
nl.verhalenbank.30079
53