Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
17 results
Dutch Keywords: dokter
Je had hier in Langerak vroeger een tovenaar, Aai de tovenaar. Hij was een liefhebber van vogels. Hij kwam altijd fluitend de kamer binnen. Dan keek die eens naar de vinkies. Nou woonde d'r hier in de buurt ook een vrouw, die een bietjie lichthoofdig was, een bietjie bijgelovig. Affijn, Aai die komt daar binnen en die vrouw wordt niet goed bij d'r hoofd....
nl.verhalenbank.50943
Toen was ik een kind. Toen had je in Gorkom de toverdokter. Ze krege daar de recepte om van de toverij verlost te worde. Dat was een oud ventje.
Heksenmeester, die te laat ontboden wordt, kan geen hulp meer bieden Bij ons in de buurt was een meisje plots ziek geworden. De eerste dag dachten ze dat het wel weer zou beteren, maar toen de koorts begon op te lopen, lieten ze de dokter komen. Die zei echter dat het niet zijn gebied was en dat ze beter de heksenmeester zouden laten komen. Dat hebben ze...
nl.verhalenbank.35777
Ien fan Feankleaster rekke nei Jan Monsma ta. Dy wenne yn Rinsumageast en wie dêr wonderdokter. Deselde dy't dêr hinne gong wie in pasjint fan dokter Tilma fan Kollum. Hy naem it wetter mei. Monsma biseach it wetter en sei: "Jo wenje yn Feankleaster, oan 'e súdkant fan 'e wei, yn it safolste hûs fan 'e hoeke ôf en dêr sit in skuor yn it suderkoufinsterke,...
nl.verhalenbank.20177
Vroeger, da vertelde gromoe en die moes naar den toverdokter. Ze kreeg een drankje. Ze moest de medicijne zo goed wegstoppe, da drankie in de kast, da de heks d'r nie bij kon.
BETOVERDEN Vaak lagen er te Loosduinen kleine rode sterappels, die verleidelijk glommen, langs de berm van de weg. Zij waren daar neergelegd door een van die kwaje, ouwe vrouwen, die heksen konden. Die appels mogen niet worden gegeten, maar moeten eerst zorgvuldig een dag en een nacht in een pul of een pot worden bewaard, bovenop een kast of in een...
Us Tsjipkje woarde ek al us siik. Doe kom Tet ek us wer in kear by ús. Sjoerd (myn man) syn suster wie ek by ús. Tet sei tsjin Tsjipkje: "Hwat bist in leaf famke, mar jim mem wol net lije dat ik by dy kom." Ik sei: "Né, dû bliuwst fan har ôf." Sjoerd syn suster hat har in opstopper jown. Sa is se der út rekke. Wy ha doe nei in man ta west om rie. Tsjipkje...
Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by him. Dan gong er op 'e stoel by 't bêd sitten. Doe hat pake syn âldste dochter syn holkessen iepen makke. Doe siet dêr in kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer...
Hier in mijn omgeving hoor je dat verhaal van dokter Faust, die had z'n eige an de duivel verkocht. Dan hat ie dit en dan hat ie dat, dan gooide die een zak koren of tarwekorrels onder in de Waal, allemaal om 't de duivel moeilijk te make. En dan ginge die weer over de Waal over een soort toverbrug, vóór 'm en achter 'm werd ie weer opgetrokke. En toen de...
nl.verhalenbank.125739
Wopke hat mastere mei de dochter fan de Burgumer dokter Bogaarts. Dat fanke wie siik en har heit gong oer har. Mar hy koe it fanke net better krije. Doe sei de frou tsjin har man: ik wol ris mei it fanke út to riden. De koetsier ried de wein foar en de doktersfrou stapte mei 't sike fanke yn. De reis wie nei Kûkherne ta, nei Wopke, mar dat mocht de dokter...
By de Lytse Wei ûnder Droegeham wenne Wytse Bosma. Hy hie in dochterke, dat tsjirme. It wie de âldste. De lju seinen, it wie bitsjoend, mar Wytse lake dêr om. Mar it bern woarde minder en dêrom sei er op in kear tsjin heit: "Wolstû foar my nei Frânse Hinke foar it bern? It komt sa, leau 'k, net goed. Dû kinst in goune fortsjinje." Frânse Hinke wenne yn 'e...
Der wienen minsken yn 'e Harkema, dy hienen in bern, dat wie siik. Ut tsjerke wei kom buorman om to harkjen hoe't it mei it bern wie. De frou sei tsjin 'e buorman: "De jonge wurdt neat better. Wy ha al guod fan dokter, mar dat jowt suver neat." De man sei: "Ik mat moarn mar nei de duvelbanner ta yn Kûkherne. Dan mat ik mar in heale dei thúsbliuwe." De...
By myn wiif en dy wie sa'n handich jonkje yn 'e hûs, dy wie noait rjocht goed. 't Bern wie in jier of trije, matte jo tinke. Wy sille der moarn hinne to praten. Har âldste suster tjirme ek. Der kom altyd in âld man by harren, dy hiet fan Pôpe. Dy wie forwoechsen. Hy nom dy beide bern altyd hwat mei. Dat ieten se dan op. Mar sy wienen altyd ûnder dokters...
nl.verhalenbank.28447
Dokter Faust te Leeuwarden. Dokter Faust, de vermaardste van alle toovenaars, wiens naam ieder kent, heeft zich ook eene poos te Leeuwarden opgehouden. Hij had daar zijn intrek genomen in het Hooghuis, weleer eene herberg in de nabijheid van de oude boterwaag, naast de tegenwoordige Lombardstraat. Op zekeren tijd kwam hij bij een barbier in de...
nl.verhalenbank.57822
Der wienen in man en in frou, dy hienen in jonkje, dat wie siik. Se tochten dat it bern de mûzels hie. Se hellen de dokter der by. Der wienen altyd katten by har om 'e doar en dy fleagen by de glêzen op. Op in kear, doe wie der in man yn 'e keamer, doe lei der in kat op 'e diwan. Dy woe der net út, hy blaesde mar. De jouns kom der ien fan 'e jonges thús....
nl.verhalenbank.38496
Mien vrouw had ope bene. ’t Was heel erg. Ze kos bijna nie mer lopen en soms helemol nie. En de wonde gave ’n lellijke reuk. Den dokter kos er bliekboar niks on doen. En zuster Plechelma, die de bene kwam verbiende, wister ok gin road op. We hörde toe veul vertelle van ’t Winsense boertje, die zo’n halve wonderdokter scheen te zien. Ik doch: “t Kan nooit...
nl.verhalenbank.50191
Een historie van Doctori Fausto ende keyser Karel den Vyfden. Keyser Karel de Vijfde was met zijn heele hofgesin tot Ysbroeck ghecomen, alwaer dat hem Doctor Faustus oock liet vinden, alwaer hy van diversche vryheeren ende edellieden, die hem wel kenden ende die door zijnen raet van veel diversche siecten ende passiën genesen waren, int hof te gaste...
26