Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
503 datasets found
Dutch Keywords: dochter
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
D'r was een kind, da was altijd bij een andere man en vrouw. Maar dat kind was van een ander. Maar toen werd het door de moeder teruggehaold, die zei: ,,Ik zal 't eerst maar efkes in bed stoppe". Maar dat kind wou niet meer groeie. Toen werd 't kusse opegemaakt, een krans d'r in. Maar toen dat kind terugging naar die andere man en vrouw, toen groeide 't wel.
nl.verhalenbank.72897
Ik heb hier ne vrouw mee ne dochter gekend en die woonde hier an de dijk. En ik waar zone jonge en ik moest daor cente op gaon hale. En toen was die ouwe vrouw gesturve. En de dochter zee: "M'n moeder is gesturve, ik docht 't wel. Want ik hoorde vannacht, da ze mee ne besem door 't huis heen vegde. Me dunkt wel drie keer, vege, vege, vege".
nl.verhalenbank.72782
1. Fostedina ef Ho it dragen fen earîsers în de moade kommen is. Historisk romantisk forhael I. Jimme witte allegearre fen sels wol, hwet in earîser is, binammen in wolsted boer ef borger, dy mei in stik thrye, fiower greate dochters opskîpe is, wit mâlle skoan, dat dy gouden kapen in mâlle porsie jild kostje en diûr fen ûnderhâld binne. Mar jim scille it...
Zo'n jaar of veertig geleje had je hier een familie, boeren uit Zeeland. Een dochter in dat gezin, die dee spiritistisch. Een ouwe boereknecht, die daar werkte, die heb me is verteld, d'r moest een kalf gebore worden, ze zatte achter de koei en 't kalf kwam d'r maar niet af. Affijn, die boerenknecht naar binne. Toen zeje ze: "Trek 't d'rmaar af'. Die...
Myn oer-beppe wie in dochter fan Douwe Tsjallings Reitsma. Dy Reitsma wenne op Great-Angterp, in pleats op 'e grins fan de âlde Parregeaster mar. Dy mar is nou ynpoldere. Fan dy man binne ûnderskate staeltsjes fan syn sterkens en fluggens bikend. Sa wie it ris hurdriden yn Makkum yn 1812 op 't séiis. Douwe Tsjallings die ek mei. Hy moast de eerste rit be...
Behekst Vruuger hadde in Haore, as ze mense liever nie hadde, krege ze 'n huske in 'n aparte buurt. Daor moet ok iemand gewond hebbe, 'n zekere Vermeule, die ze behekst hebbe en die d'r ok flink ziek van geworre is. Nou had da gezin Vermeule 'n paor dochters van 'n jaor of zestien. 't vrouwke van Keunings zie op zeker kir 'n dochter van Vermeule mee 'ne...
Myn mem hie in suster, dat wie doe noch in famke. Sy sukkele. Sy tochten: Miskien is 't bern wol bitsjoend, dat doe sette pake op in kear nei de duvelbander ta. De duvelbander sei: "Jimme matte ris yn 't kessen sjen, dêr't it bern op leit. Dêr sille jim krânskes yn fine. Dy matte jimme forbrânne en dan matte jo mei 't gewear bûtendoar stean gean. Dan komt...
Us pake, dat wie Sjoerd Skonk. 't Wie Sjoerd Visser, mar se neamden him sa omdat er in stive skonk hie. Hy wenne op 'e heide. Doe gebeurde it, dat pake siik woarde. Hy lei op bêd. Dêr wienen trije greate jonges yn 'e hûs en ien greate dochter, allegear gewante, soune bern. Der waerd ornearre, pake soe wol bitsjoend wêze. Beppe toarnde it kessen iepen. 't...
nl.verhalenbank.38647
Knjillis Veenstra fan Kollumersweach seach alles foarút. Hy hat foarút sjoen dat syn eigen dochter forsûpte. Har lykstaesje seach er ek. Hy wie mei de helm geboaren. As se dy helm fan foaren nei achteren ôflûke, gebeurt der neat. Mar lûke se him fan achteren nei foaren ôf, dan mat sa'n ien letter alles sjen. As der foar him in lykstaesje to sjen wie, siet...
nl.verhalenbank.38610
Hjir op 'e Hoek is in hûs opbarnd, dat haw ik nyskes al forteld (ik ha 't in jier fan tofoaren al barnen sjoen). Yn dat hûs wennen yndertiid Geart en Ael. Dy hienen trije dochters en twa soannen. Dy hienen forkearing. Age Bylsma wie dêr op in nacht op it hiem om to strunen. Doe kaem dêr in ding oanfleanen, út 'e Finnen wei. Dat kaem op Age ta. Age wy sa...
nl.verhalenbank.38582
Bouke en Minke ha hjir mei har dochter njonken ús wenne. Ik haw dat hûs yn 'e brân sjoen, in jier foardat it yn werklikheit opbrânde. Ik ha doe sein: "Dit hûs brânt ôf." Guon woenen 't net leauwe, mar ik hie it brânnen sjoen, en it kaem nei.
Der wie in frou overleden. Dy frou hie ek in famke. Foardat se stoar hie se tsjin har man sein: "Astû wer trouste, mastû myn klean net oan dyn twadde frou jaen." Dat beloofde dy man. De man troude wer en hy forgeat dy bilofte. De twadde frou krige de klean en die se oan. Mar doe kloppe de frou dy't stoarn wie deis by harren op 'e ruten en oan 'e doar. It...
nl.verhalenbank.38526
Der wenne in man yn 'e Westerein, dy seach altyd bigraffenissen foarút. It wie Romke de Hoop. As er dan op bêd lei, moest hy der út. Hy waerd der gewoan ta dreaun. Dan kóe er net lizzen bliuwe. Letter kaem dan de echte bigraffenis, dy't hy al sjoen hie. Hy hat ek de bigraffenis fan de dochter fan Hanne Boukje sjoen. Alle bysonderheden koe hy der fan...
Piters Willemke wie in tsjoenster. Hja gong der nachts op út to tsjoenen en dan lei der in koupânse by har op bêd. Hja sweefde altyd. Har dochter koe ek tsjoene. Dy foroare har faek yn in kat. Der wie ek in tsjoenster, dat wie Minne Ael. En dan wie der noch ien, dat wie Minne Brecht. Dy koenen har ek beide yn katten foroarje. By Gjetsje' Wytse wienen alle...
nl.verhalenbank.38489
Keke syn soan Klaes hie syn forstân net. Hy hat syn eigen dochter fan tofoaren fordronken sjoen.
Joast Wiersma wenne to Jistrum. Dat wie in wûnderdokter, in tige bikwaem man. Der wenne yn Grins in professor, dy hie in sike dochter. Hy koe 't bern net better meitsje doe binne se der mei nei Joast reizge. Dy hat it fanke genezen.
Sikke Boukes wie ien fan 'e fornaemsten fan 'e Westerein. Dy hie sawn dochters en ien dêrfan wie in nachtmerje. Dat wie Antsje. Hja hawwe Antsje ris fangd mei moal. Doe koe se net wer fuortkomme.
Bontsje Keke wie it fremdste mantsje fan 'e Westerein. Ik en myn broer hienen moalhandel. Wy brochten wol mais en koarnmoal en sa by him en dan die hy ús de forhalen. Hy fortelde altyd oer syn bilevenissen by nacht. Hy wenne by 't spoar. Elkenien koe him. Keke moest nachts wit hoe faek út bêd wei. Dan moest er in bigraffenis sjen. Meastal wie dat op it...
Hearke hat in dochter hawn, dat wie Rixt. Dy mat like sterk west ha as Hearke sels. Hja hat yn Burgumerheide wenne.
nl.verhalenbank.38368
0