Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
327 datasets found
Dutch Keywords: dansen
An de Zunderdorper Gouw danste 's avonds zeven katte poot in poot. Deer spookte het, moet je wete. Nou gong iemand na Zunderdorp en most van heurlui mee danse. "Dat wil ik wel," zeidie. Dus hij gaf erlui een hand. "God, God," zei die, "wat heb jelui kouwe hande." Vort ware ze, omdat ie God gezeid had. Toe zag ie dat ze om een zilvere beker danste. Hij heb...
[Dwaallichten:] Dat ware lichies, die in de verte danste.
D'r is hier een vrouw geweest, die werd beschouwd als de toverheks. Ik ging om met d'r jonges. Die zeje zelf: "Me moeder ken de koppies op de tafel late danse!"
nl.verhalenbank.72882
Die vrouw* naast ons, heb ik ok wel is hore prate over dansende pulle. Maar dat is alles wat ik d'r van weet.
nl.verhalenbank.70326
De koppies op 't theeblad begonne te danse, te trilIe, dat was een voorteken van ongeluk[1]. [1]in Vlist
As d'r iets behekst was, dan ging 't danse op de kast.
Jan Ederveen het mien wel es verteld, dat ie ’n donderbeitel had. Die hattie ’n keer opgegrave, toe den bliksem iensloeg ien ’n peppel bé’j zien huus. Bé’j onwèr lei ie um opte toafel. En dan begos ie te danse. Teminste, da zèj Jan. Ik heb ’t nooit gezien.
nl.verhalenbank.50171
Op ’n kermismondag verzwikten ik mien voet. Hé’j wier helemol dik en deej veul pien. Stève Geveling besprok ’m. Dinsdagsoaves hèk op de kermis z’n bes gedanst. En ik heb nèrs las mer van gehad.
nl.verhalenbank.49706
Jan Ederveen vroeger mien es: “Wit gé’j wat onwèr is? Dan geet er ’n gloeiende beitel dör de loch. En die sleet wel es èrs ien. Ik zag es ’n keer den bliksem. En ’k zag den gloeienden beitel. Die gieng bove ien den boom ien en sloeg er deur tot onderon. Ik hè ’m toe opgegrave. Hé’j leit ien de schuur. En as ’t bliksemt, begint ie te danse. Aj ’t nie...
nl.verhalenbank.49669
Mien moeder vertelde: “’n Kousekoopman hatten helen dag gelope. Hé’j kwam ’soaves bij ’n bos. Hé’j ging doar wat zitte ruste. Toe kwam er ’n poes bé’j ’m. Die streek langs zien bene. Hé’j zèj: “Wel mooie poes, waar kom je vandaan?” Toe kwame d’r veul katte, wel twintig, en die zonge allemol: “Wel mooie poes, waar kom je vandaan?”.Ze nomen mekoar bé’j de...
nl.verhalenbank.49651
Op Hooiberg bij de molen, was dikwijls kattendans. De katten dansten daar in ’n kring in de wei. Van de planten, die daar kringsgewijs groeiden, moest het vee niet eten.
Vrouger heb k n wief kend, dei moezn dansn loatn kon. Dat dee ze, voak in n kroeg op n toafel, as ze dronkn was. t Was n hekse en gain mens duz hoast noast heur zitn.
nl.verhalenbank.43300
Kattendans Wij hadden vruuger 'n wei in Vught an de kant van Gestel, neffe Olieslagers as ge die wit. Da noemde ze daor de kattenheuvel. Daor heet 'ne mens 'n helehoop katte bij mekaor gezien. Da was Johannes van Zandvoort. Van Zandvoort kwam d'r aon gelope en daor kwame de katte aongedaanst, en ze zonge: "Hier komme de katte aangedaanst, poot in poot,...
nl.verhalenbank.41642
Spookcafé In de hei, niet ver van de weg van Tilburrug naar Hilverenbeek moet vroeger 'n sort spookkafee gestaan hebbe. M'n overgrootvader heeft daar nog us iets meegemaakt. Ik heb 't m'n grootvader nog dikkuls hore vertelle. M'n overgrootvader was daar ok aan 't werruk. Ze ware d'r toen de weg aan 't aanlegge van Tilburg nar Hilverenbeek. Ze hadde laat...
De Kattendonk Veur d'n oprit naor 't dorrup hedde 'n klein huske, da's vlak bij de Kattedonke. Die naom zal toch wel erregus mee ut vortkomme. Ze zinne da'ter vruuger katte daansten. Ieman hè ze wel probirre te verjaoge, mar de katte gonge nie, en ok geslaoge, mar de katte blive d'r.
nl.verhalenbank.41559
Der wienen op in plak manlju en froulju oan 't feestfieren. Hja dounsen en songen. Dêr wie ek in militair by. Ien fan 'e froulju joech dy militair in protte jild yn 'e hân. Doe't er in ein fuort wie en 't jild bisjen soe, wienen 't allegearre ikebledtsjes, dy't er yn 'e hân hie.
nl.verhalenbank.38607
Hy koe de tange by de hurd opspringe litte.
It wie merke yn in doarp. Der wie in faem, dy sei de moarns: "Nou wol 'k joun in feint ha, al sil it de duvel ek wêze." Hja gong dy jouns nei 't dounsjen ta, mar se krige net in feint. Sûnder feint gong se ta de dounsseal út. Hja wie op wei nei hûs ta. Underweis, by 't tsjerkhôf, dêr stie de duvel op 'e wei. Hy hie hiele greate gleone egen, sa kaem er har...
Jehannes koe ek de tange dounsje litte.
nl.verhalenbank.38264
Op 'e Skilige Piip dêr stie in slot. Dêr wenne in rike skevel op. Doe't dy âld wie tocht er: Nou leef ik net lang mear. Hy hie in protte jild en dat die er yn in kiste. Doe gong er op in ezel sitten en de kiste mei jild naem er mei. Dy kiste mei jild hat er doe yn 'e groun bidobbe. Letter ha der wit hoefolle minsken west om dy kiste der út to heljen. Mar...
nl.verhalenbank.38246
0