Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
208 datasets found
Dutch Keywords: dag
Ben Kleissen: Watn pastoors konn tegn n veur aandern tegn zeekten, dat wördn vroger mangs zegd. M. is dat en den koomp hier mangs op visiet. T.meuj en J.oom, n joonk peard vuur de zealwaag, komt ’s oavnds bie oons en goat nog wa oardig laat wierum en doe onderweg zo tusken tied, houwt he 't peard met de lien op t gat en zie zatn vuur met de been op t...
nl.verhalenbank.128513
Heit kom ris by in âld man op 'e Harste, dy't siik wie. Hoe giet it? frege heit. It komt net goed. Ei, dat falt wol hwat ta, net? Né jonge, dat falt net ta, sei de âld-man. Myn dagen binne teld. De stienûle hat ta de skoarstien ynroppen "In deze maand zult gij sterven." Dyselde moanne ìs er ek stoarn.
nl.verhalenbank.12261
Doe't ik in famke wie wennen wy yn Houtigehage. Ik moest elke dei iten bringe nei in omke fan my, dy arbeide by mynhear Bogaerts. Dat wie in hiel ein rinnen. Op in kear doe kom ik werom. Doe wie der in âld wyfke. "Och heden, berntsje," sei se, "hwat mastû alle dagen in ein rinne. Hjir hast in apel." 't Wie in hiele moaije apel, mar ik doarst him net op to...
nl.verhalenbank.25618
Der wie in âld minske, dat koe har yn in hazze foroarje. Sy wenne op 'e Harste. Op in kear, doe siet dêr in grouwe hazze, flak by hûs. Dy roan by 't hinnehok lâns. Ik sil dy, âlde tsjoenster, deasjitte, rôp der ien mei 't gewear. En hy rekke de hazze. Mar de hazze naeide út. It hier fan 'e hazze siet oan 't hinnehok. De oare deis siet it âld-wiif yn 'e...
nl.verhalenbank.12260
Alde Rikele Myt fan 'e Skieding wie in echte tsjoenster. In suster fan ús heit hie in bern oerwoun. Dat bern bleau by pake en beppe yn 'e hûs. Op in kear wie beppe to praten by Rikele Myt. Hja naem it bern mei. It bern wie de oare deis sa siik as in houn. It is net wer better woarn, 't is stoarn. Alde Myt hie 't bern deatsjoend.
nl.verhalenbank.37779
Heks doodt ratten in een beek Ze vertellen van de heksen allerlei kwaad, maar de mensen vergeten dat ze soms toch ook veel goed gedaan hebben. Zo zat de beek bij ons achter de tuin vol ratten en het stonk verschrikkelijk. Bij ons kwam er een vrouw die men overal de heks noemde en toen ik haar over de beek sprak, zei ze dat het spoedig over zou gaan. En...
nl.verhalenbank.35805
Der wie in man, dy hie syn siele forkocht oan 'e kweade. Mar hy hie de duvel to fiter hawn, dat doe't de duvel kom moest er sûnder siele wer fuort. Mar de duvel sei: "Ik wol dochs hwàt fan dy ha." En doe nom er de man syn skaed en dat rolle er op. Sûnt wie dy man altyd sûnder skaed. Dat wie miskien noait útkom, mar op in kear stie er mei in rychje folk op...
nl.verhalenbank.12538
Spookdieren Janna kon zich in een kat veranderen en ook binnenkomen met gesloten deuren. Katriene zat te weven in de weefkamer. Plotseling zat er een kat achter haar, hoewel er geen deur was opengemaakt. Zij zegt: "och, daor zit dee smerige katte ook wier achter mie. Veuruut, gao weg, Janna." De kat zei: "och Katriene, ik zal wel gaon." Aangezien men de...
nl.verhalenbank.13395
Wopke fan Kûkherne, de duvelbander, krige in kear preses. Dat dienen de dokters him oan. Doe sei er tsjin 'e dokters: "Hwat jimme by dei noch net iens sjogge, dat sjoch ik by nacht."
nl.verhalenbank.19914
Us mem wenne yn Twizelerheide. Op in middei hearde se in swier gebrom yn 'e loft. It minske woarde sa bang dat hja sprong op 'e kop yn 'e dobbe. 't Wie foartsjirmerije. Trije dagen letter hienen jo itselde gebrom wèr yn 'e loft. Mar doe wie 't in luchtskip: de Zeppelin. It lûd wie doe noch dúdliker. It gong fan noardoast nei súdwest.
nl.verhalenbank.34460
De menschen en de zee In Namen daar weunde -n 'nen boer in die aai op zien 'of 'nen stêênput. Zijnen jongen mocht 's water gaan putten, in ij'aalden mee den aker 'nen levenden jèrik 1) boven. IJ verschrokt-er van in ij gong et aan zijn vader vertellen. Die kwam ôôk 's kijken, in ij proefde-n 's van 't water, in 't was êêlegans zout. Den boer vertelden 't...
nl.verhalenbank.39186
Heks kan zich in vele dieren veranderen Fien van de Bakker was een echte heks en ze had wel een grote macht, want waar de andere heksen zich alleen maar konden veranderen in een kat, kon Fien zich in alle mogelijke dieren veranderen. Ze heeft het me zelf dikwijls verteld en toen ze gestorven is, heb ik hier nooit meer die grote zwarte ekster gezien die...
nl.verhalenbank.35743
Met Driekoningen was de dag ’n hoaneschrit vurruutgegoan.
nl.verhalenbank.50246
Spookdieren Iemand uit Wierden moest met paard en wagen voor een zieke naar de dokter. Toen woonde er nog geen arts in Wierden. Daarom ging hij naar Rijssen. Met de boodschap wat er met de zieke moest gebeuren bij zich op de terugweg, kon hij plotseling bij de Reggebrug niet verder, omdat er een kat op het paard sprong. Als je deze wist te raken, kon je...
nl.verhalenbank.13394
Alle Tet sutele mei potten en pannen yn in kroade. Sy hat har al ris yn in skiep foroare. 't Is ek al ris gebeurd doe ha se in kat smiten mei in stien. Doe hie Alle Tet de oare deis in blau plak oan har.
nl.verhalenbank.12277
Weerkomen Dat wur hier verteld van sommige personen; ze waarn al lang dood en op n goeie dag zaggen de familieleden ze weer loopn. Ze zuln iedere dag n hanetree dichter bie huus komen. Net zo lange, tot ze weer op stee waarn en dan gungen ze achter de kachel liggen.
nl.verhalenbank.46154
Nachtmerrie kennen paddie mensn kriegn; ik zel joe dr wat van deurgeevn, wat andern mie ook verteld hebben. Zo mout er vrouw woond hebben, dei dr fiks last van har; as ze op bedde lag, kun ze gien woord uutbrengen en wur ze hielemaal stief. Umdat gien mens heur helpn kun, bint ze naar n pater goan. Die gaf ze n middel met um de nachtmerrie te weern en...
nl.verhalenbank.44948
Tovenaar laat de aardbeiplanten plots vruchten dragen Bij ons heeft een tovenaar ook eens een knap stukje laten zien. We hadden dat jaar veel aardbeien gezet, maar nergens scheen er een goed uit te komen. Bij de andere boeren stonden er al aardbeien aan toen bij ons de planten nog maar erg petit waren. Toen kwam er eens iemand vragen of we geen aardbeien...
nl.verhalenbank.35784
Op in kear sieten wy allegear yn 'e keamer. It wie op in moarntiid. It wie o sok kâld waer en der wie net in minske bûten to sjen. Doe rattele der ynienen ien oan 'e foardoar om. Mar der wie net ien. Dy foardoar woarde noait brûkt. Ik sei: Dit hat hwat to bitsjutten. Myn man woarde ridlik gau dêrnei siik en dokter mast komme. Krekt njoggen dagen letter...
nl.verhalenbank.12307
Der wie in man, dy hie in protte jild ophelle. Hy moest de Godloas Singel del. 't Wie op 'e joun en tsjuster. Der wienen twa man, dy wienen by him yn 't wurk. Dy wisten, dat hy dêr lâns komme soe en rounen him tomjitte. Se woenen him deameitsje en 't jild meinimme. Mar dy man seach de beiden fan fierrens oankommen. Hy fortroude se net en doe't er in...
nl.verhalenbank.30170
3