Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
182 datasets found
Dutch Keywords: buurman
Wil: Zeg Leida, wat bi'j van hoes oet katholiek of protestant? Wit: Ikke katholiek. E: Katholiek, ie hebt ok wa es mangs heurd van dee pasteurs, pasteurs dee meer kondn as normaal? Wit: Nen pastoor? Doar he'k nog nooit zoavöl van heurd, ik wet wa, dat za'k oe dan nog wa evn verteln: mien moor was doad en dee andre kinder warn almoal groot, mien moo is...
nl.verhalenbank.128610
Kl.H.: In nen dreum, ik zit bie mien breur, wie warn a lang trouwd, dat is a wa vieftig joar liedn, ik lig gewoon in ber hel op wakker, ik dach, dröam ik no, ik dach ik zin kloar wakker, mer ik zee d’r niks van, ik dach, wat steet doar toch bie de duur, ik dach wat möt hij doar no? n Buurman stun d’rbiej, den en den, wat mot dat no, wat mot dat no...
nl.verhalenbank.128492
Klaassen: Zie hadn vrower mangs de gave van t tweede gezicht. Kleissen: Dat was ok ne gave. n Buurman kwam bie oons vrower moal, ja god, doe was ik mer zo’n jeunkn, en doe per slot van rekn, is de vaar nog in hoes? Is Kleissen nog in hoes? Mien vaar hette Kleissen, Jans of dit of dat. Nee, wat is d’r dan? Ik wil Kleissen sprekn. No har moder zegd: wat is...
nl.verhalenbank.128506
24.33 A: Ik ken er nog eentje over geesten oproepen. Mijn eh…oom woonde in een heel klein straatje in Groningen. En zijn buurman vertelde dat-ie de vorige week geesten had opgeroepen en dat-ie eh…met een stelletje vrienden en dat ze allemaal cijfers door kregen. Dus ze snapten helemaal niet..zo van..goh, wie doet dat nou? Ze dachten: ‘Nou, daar zal wel...
nl.verhalenbank.46426
Yn 'e Rottefalle wenne Piter Scheper. Dy koe mear as in oar. Hy siet us by syn buorman yn 'e hûs en doe sei er: "Sjoch, al jou fé rint bûtendoar." 't Wie midden yn 'e winter en soks wie net mooglik. It fé stie op 'e stâl, mar de buorman seach syn fé ek tige dúdlik rinnen. Hy gong nei bûten ta, mar der wie neat to sjen. Alle fé stie op 'e stâl.
nl.verhalenbank.19678
Voorloop. Schoenmaker vertelt. Oal Kamies noast ons was de haile winter al aon 't sukkeln. 't Gung dan veur-, dan achteroet, Buurman Wessels was 't er op 'n dag hèn west te kieken, hou d'oale 't muik. "Kamies gait achteroet, hai hoalt nich meer," zee hai. Moar opa, oal Steffen, zee[:] "Nee Wessels, Kamies wordt weer beter. Hai hef nou 'n wit peerd. En 't...
nl.verhalenbank.43204
Spookdieren Als men vroeger 's avonds laat na het werk nog het paard naar de weide ging brengen, gebeurde het meermalen, dat er een kat op een hekkepaal zat, die dan zei "je kunt mij er toch niet afslaan". Dikwijls sloeg je door haar heen als door een geest. Mij moeder verhaalde zeer dikwijls het volgende, hetgeen ze vernam uit de mond van een blinde...
nl.verhalenbank.13433
Mien voar har vrouger n peerd zaik. Was nog gain vai-arts in de buurt; doorum gungen de boern noar n buiter. Mien voader dr ook hen um te verteln, dat et peerd liefzeer har. De bezetter, al n olle man, kun zulf nich kommen; man hai gaf te roade: “Snie wat stukkies van de peresteert of; moak dai hail fien en streu dat over zien vreetn; dan gèèt de piene...
nl.verhalenbank.45701
Op in nacht, noch net sa lang lyn waerd ik ynienen wekker troch in lûde plof; krekt as foel der in muorre del. De oare moarns roun ik om 't hûs hinne om to sjen hwat der gebeurd wie, mar der mankearde neat oan. Binnen 't jier waerd it âlde húske fan myn buorman ôfbrutsen. Doe hearde ik krekt wer itselde lûd, doe't der in stiennen muorre delkaem.
nl.verhalenbank.36512
Der wienen minsken, dy hienen in bern, dat tsjirme. Sy tochten: Hoe moat dat dochs komme? Njonken har wennen minsken sûnder bern. De heit fan it sike berntsje sei: It buorwiif kin ús bern wol ris bitsjoend ha. Dat sei er ek tsjin 'e buorman. Kin it wêze, sei er, dat dyn wiif ús bern bitsjoend hat? De buorman woe dêr neat fan wite. Hy sei: Myn wiif is sa...
nl.verhalenbank.11557
D’r ston ’n huus ien braand ien Hulhuze. Den braand was bé’j Gradus Wegh, den burman van de grote boederé’j de Munnikhof van Van Gendt, onder on den diek, bé’j den afweg. ’t Huus van Gradus Wegh ston boven on den diek en aan den aandre kant van den diek. De wiend kwam over de Woal en ston ien de richting van de boerderé’j. De vonke sloegen ’r al op....
nl.verhalenbank.49700
Hjir njonken ha lju wenne, dy hienen in famke, dat wie siik. Achter har wenne in âld minske, dat wie in tsjoenster. Doe hat ús heit foar dy lju nei Kûkherne ta west. Wopke sei: "Ast nou aenst in ein fuort biste, en de drank barst yn 'e bûse, dan is it bern bitsjoend." Heit hie al in ein ûnderweis west, doe woarde him de bûse wiet. Hy taestte, it fleske...
nl.verhalenbank.23903
Ik hie in buorman, dy fortelde my, der wie in boer, dy hie in faem. Dy faem koe net in feint krije. Doe waerd it merke en dêr woe hja hinne. Doe't it joun woarde, sei se: "Nou krij 'k joun in feint, as wie it de duvel ek." Mar hja krige dy jouns net in feint. Doe gong se nei hûs ta. 't Wie sahwat acht ûre, it iten wie dien. Doe kaem der in hearskip oan....
nl.verhalenbank.38312
Doe't Berend, de buorman fan Boardzer Bruning fan 'e Boelensloane kom to forstjerren, koenen se dêr earst net in foargonger by krije. Mar Boardzer hie al fan tofoaren sjoen dat Durk Pultrum de foargong ha soe. Dêrom sei er: "Gean mar nei Durk Pultrum ta, dy wol wol."
nl.verhalenbank.32824
Der wie in fanke yn Zevenhuizen, dat woarde samar ynienen slim siik. Alles roun har ôf. Hwat der út kaem, dêr sieten allegearre ielshûden tusken. Hja tochten: sy kin wol ris bitsjoend wêze. Doe toarnden se it holkessen los, en ja, dêr kaem in krâns fan fearren út. Dat wie 't biwiis, dat it fanke bitsjoend wie. Doe hellen se de duvelbanner der by. Dy...
nl.verhalenbank.31652
Mien oal heer hef nog meer gevaln van veurloop verteld; zai koomt oet Onstwedde. Oal K. har n schimmelpeerd. Op n dag zee de boer: “Dat peerd mout vot, ik leuf dat e mie noar t kerkhof brengt.” t Was vrouger ja zo, dat mensn begroaven wurn op n boern-woagn; de boern broekn heur aigen pere door bie. Zien jongs goat dan mit de schimmel noar de Weddermaart....
nl.verhalenbank.44554
Us beppe wenne oan 'e Dwarsfeart to Drachten. Elke saterdei kom dêr in boerefrou lâns mei in wite mûtse op en in koer ûnder 'e earm. Der wenne ek noch in frou njonken beppe en dy har bern rekke net goed. It woe mar net wer opknappe, it bleau gammel. De man sei: "It kin wol bitsjoend wêze." Sy krigen it kessen út 'e widze, dêr't it bern yn lei en sy...
nl.verhalenbank.11555
Der wie in frou, dy wie jouns altyd fuort. Har buorman tochte: "Dêr wol 'k mear fan wite." Doe bispionearre der har. Doe seach er dat se har útklaeide en nei de kelder ta gong. Dêr salve se har yn mei salve út in potsje wei. Dat struts se ûnder 'e hals, en ûnder 'e earms en ûnder 'e boarsten en ja, oeral. Doe't se dat dien hie, klaeide se har wer oan. En...
nl.verhalenbank.11541
Ik wie sahwat tweintich jier. Wy wennen in eintsje bûten it doarp. Ik moast om thús to kommen in reedtsje del, foar hokken lâns, dêr't se wol yn braekten. Op in joun kaem ik thús. Doe't ik oan ien fan 'e braekhokken ta wie, hearde ik in plof yn it wetter dêr achter. In pear dagen letter is op krekt datselde plak in buorman fan ús - Jil - dêr de moarns om...
nl.verhalenbank.20603
Van eenen ouden man die Doctor Faustus van syn godloos leven heeft willen bekeeren ende wat ondanck hy daervoor hadde. DAer was een seer christelick ende godvreesende medicijn die een liefhebber van Godes woort was ende een ghebuere van Doctor Faustus. Deselve, alsoo hy sach dat veel studenten by Doctor Faustus uut ende in liepen, ghelijck als in eenen...
nl.verhalenbank.72346
2