Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
294 datasets found
Dutch Keywords: broer
En ik ken je ok nog vertelle, waar de Lek vandaan komt. Mot jie hore. D'r woonde vroeger langs de Lek twee broers, die gaan same an 't werk. As ze 's morges vers ware, dan maakte ze. de dijke. En as ze 's middags moei ware dan maakte ze de uiterwaarde. Affijn dat gaat zo een poossie door. Maar toen kwamme ze an Krimpen an de Lek. Toen is den ene naar...
Een broer van me vader, hè, die is lang thuis geweest. En die heb me wel is verteld, z'n grootmoeder die had een dienstbode, Janna de Heus. Die Janna de Heus, die heb d'r wel is verteld, ze had gediend bij ene Willem de Jong hier in Achtersloot. En die Willem de Jong, nou die ging ok wel is met de duvel om. Op een avond toen zatte ze met vrinde te kaarte....
nl.verhalenbank.72587
Sterke Harmen, út it forhael fan it sûkerskip, Harmen Munniksma sa 't der folút hjitte, foer mei twa broers, hast like sterk en great as hy, op in skip, dat skulpen fan 'e sûgers helle. De Makkumers neamden it it reuzenskip. Sa fortelde my in famyljelid fan him, in de Haan út Makkum, hy koe sawn fjirder (in fjirder is plm 70 poun) ierpels tille, to witten...
nl.verhalenbank.50534
Wé’j, mien bruur en ik, moste boorde gon hoale bij Betje de striekster. Die wonde onder ’t gemeintehuus. We liepe terug dör de Nimwegse stroat. Onzen Hend zèj ienens: “Kiek, ’n zwarte kat, die vör ons uutlup”. Da leek nie bes. Zwarte katte ware nie te vertrouwe. Ik schupte durrum de kat van de weg af. En we hemmen ze nie mer gezien.
Grötvoader zol mè zien gezin no Oosterbeek verhuze. Vör ’t wèrk. Hé’j het ’r ’n tied gewond. Hé’j kwam ien ’n viellaatje terech, da nie verhuurd kos worre. Ze nuumde dat ’t spookhuus. Den erste nach, da ze d’r ware, begos ’t al. Ze deje de deure op slot en gienge no bed. En toe hörde ze den hele nach ’t moppere van ’n man. Grötvoader ston op en gieng...
nl.verhalenbank.50225
Ik het een oudôôme die mitte helm op gebore is. Das een jongere broer van m'n opoe. In d'n oorlog was t'r in de grôôte steeje temet niks te ete en mosse de meñse d'n boer op om an ete te komme. Mijn overopoe, de moeder van mijn opoe, gong dikkels d'n boer op en was dus veul weg. Dan leeje m'n opoe mit d'r zus en d'r broers mi z'n alle in bed en dan zee...
Veurloop. Honden waiten wat. ‘k Heb ’t zölf mitmoakt. ’t Zel nou 35 joar leden wezen. Op ’n zoaterdag zaggen wie aal moar ’n hond bie daip langs lopen. Ik zeg nog: “Dat wai ‘k nait, ’t liekt mie nait goud tou. Doar kon best gau aine verdrinken.” En d’ander dag, toun ‘k uut kèèrke kwam, ruipen ze mie al in de muide: “D’jong van P. is zo net verdronken.” ’t...
“Dou wie op de Hörsten woonden, hef mien aine bruier ’n keer wat veuroet zain. Onz A. was zaik en ’t leek nich zo best. Mien bruier J. zee op’n mörn teegn mie, dat onz A nich laonk meer leefde, want dat hai –J- wat zain har. Vannacht zag ‘k ’n kiste deur de achterdeure komen mit stro d’r in. Noast de kiste stön ’n vrou mit ’n opsloagen wit mutsie op. ’t...
Mien bruier har 'n kameroad, dei veur tied 'n Duutse vrund had har. Dei Duutsker was sneuveld in 70/71. Nou lopt mien bruier 'n keer mit zien kameroad in Berlien. Zai lopen 'n bakkerskarre veurbie mit 'n widde schimmel d'r veur. Zai binnen karre net veurbie, den begunt 't peerd te frensken (=hinniken) en zèg:“Goiedag.” Verbaasd blieven ze stoan. “Joa,”...
't Grootste doil van mien levend heb ik touhollen in Ter-Hoar bie Troapel. En inderdoad was doar wol es spokerij en hekserij. Dou ik jonk was, was 't maist haide. De oln zeden den voak:“Doar deugt het nait.” Den wozzen ze gevoarleke stee'n, woar aine wat zain of heurd har. Nou mout ik joe vertellen dat ik nait biegeleuvig bin. Doarom heb 'k nooit veul...
De heksen van Balsvoort Gienderwijd op Balsvoort hadde 'n boer - hoe hiet ie eigeluk ok wir - hij wonde daor, 't was 'n bruur van tegeneuver 't posthuis, die daor gewond hee, van oorschotje, Trui de Roest heet d'r ok nog gezete. Daor op Balsvort hadde drie boerderije staon, in onder Haore, in onder Osterwèk en in onder Bokstul. De leste heet d'r ok nog...
It is net likefolle hwat men seit. Kremer wie hjir direkteur fan 'e bûterfabryk. Dy krige spul mei myn broer. Doe sei er op in kear: "Als ik hem voor de auto krij, dan sal ik hem doodjage." Hy en syn wiif binne beide yn fodden jage woarn ûnder 'e trein oan 'e Loane, hjir yn Feanwâlden.
nl.verhalenbank.38597
Jehannes syn broer hiet Ruerd Meerstra. Dy syn jonge hiet Bap. Dat wie in ûngelokkige jonge. Dy kaem altyd fan bêd ôf as der jounpraters wienen. Dan moest er pisje of drinken ha ofsa. Dat wie mar lestich foar Ruerd en dy en dy hienen dêr in hekel oan, en Ruerd sei: "Ik woe wol dat er dat mar net mear die." Op in kear wienen Jehannes en syn wiif dêr to...
nl.verhalenbank.38557
Alde Durke Syts koe tsjoene. Hja wenne hjir yn 'e Westerein. Hja koe har yn in kat foroarje. Wy hienen krânsen yn 'e kessens, dat wie hàr wurk. Piters Willemke koe èk tsjoene. It wie myn muoike. Se wie troud mei in broer fan heit. Hja fleach samar op in biezem troch de loft. As se fuort wie, lei der in pânse op bêd. De âld man sei: "Dan miende ik dat...
nl.verhalenbank.38527
Myn broer kaertspile froeger deis in protte. Doe sei mem op in kear tsjin him: "Hjoed of moarn komt de âld duvel by jimme." Op in kear leinen wy op bêd. 't Wie let op 'e joun. Heit wie der op út mei syn stuolwinerije. Doe hearde myn broer hwat. Doe wie de duvel achter yn 't hok by ús. Myn broer woe my wekker meitsje, mar dat krige er net gedaen. Doe smiet...
Myn broer Piter wie in jonge, doe seach er yn 'e krimpe fan in hûs op 't Skier yn 'e Westerein in man stean, dy wie hielendal yn 't swart. 't Wie in man fan 'e bigraffenis, in drager of sa. Mar yn werklikheit wié dy man dêr net. Mar in dei of hwat letter forstoar dêr ien yn dat hûs. En dóe stie dy man dêr wol echt.
Hjir ha twa bruorren wenne, dy hieten Van Leijen. Ien fan dy beide bruorren hie de kweade hân. Dy koenen jy net by 't fé litte. Dat wie net fortroud. Dan waerd it siik. Hy hie sels ek fé.
nl.verhalenbank.38414
Myn broer en syn kammeraet Tsjalling hawwe ris op in nacht hwat bileefd mei in houn. Dat wie in bûtengewoane houn, in monster. Sa great as in keal en roetswart. Hja wienen togearre op 'e Foarwei, doe kom dat beest der oan. Doe sei Tsjalling tsjin dy houn: "Kom hier!" Doe hie dat monster him omdraeid en wie lyk foar Tsjalling stean gong. Hy hie in pear...
nl.verhalenbank.38400
Bontsje Keke wie it fremdste mantsje fan 'e Westerein. Ik en myn broer hienen moalhandel. Wy brochten wol mais en koarnmoal en sa by him en dan die hy ús de forhalen. Hy fortelde altyd oer syn bilevenissen by nacht. Hy wenne by 't spoar. Elkenien koe him. Keke moest nachts wit hoe faek út bêd wei. Dan moest er in bigraffenis sjen. Meastal wie dat op it...
It gebeurde yn 'e buert fan Warffum, Uthuzen. Myn skoanheit wie in jonkje fan 8 jier, doe binne syn beide âlden allebeide overleden. Hy hie noch twa broerkes, dy wienen hwat âlder. Sûnt swerfde myn skoanheit as jonkje mei syn beide bruorren oeral om. Hja sliepten bûten yn 't fjild yn in groppe, soms yn in klobke hea, dan wer yn in hok, hwer't se mar plak...
nl.verhalenbank.38343
10