Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
175 datasets found
Dutch Keywords: boos
D'r ware mense, die lagge betoverd op bed. Dan moest dat op 't vuur, d'r moest iets verbrand worde. Dan kwam de duvelbander, die ging bidde. Onderwijl vertrok die boze geest.
nl.verhalenbank.72924
Als je boos om iets was, dan zee m'n vader altijd: "Je kijkt as een weerwolf".
Je heb hier een boer gehad die met z'n hooivurk naar de wind stak. Hij was an 't hooihope zetten en de lokken woeien weg. Maar dat had niks met toveren te maken. Dat was gewoon driftigheid.
Ik heb mien voader wel es heure vertelle over werwolve. Hé’j had da wer gehörd van grötvoader. Op ’n keer mos grötvoader vör grötmoeder popkes gon hoale bé’j iemand achteraf ien Huse. Want grötmoeder was bang, da ze kanker had. Popkes of kankerpoppe ware dinge, die te kriege ware bé’j inkele manne of vrouwe die ze eiges mieke. Worvan wet ik nie. Ik het ze...
nl.verhalenbank.44783
Heks in 't Dorp In 't dorrup woar 'n kwaoi vrouw, die ze altij heks noemde. Die zaat altij mè unne stok achter de kinder aon. Die probere van alles ut. Mar wa ze precies din, wit ik ok nie.
De heks van Gèssel Hier in Gèssel hadde ok 'ne heks. 'n Lillik kaoie vrouw, die ok zo utgescholle wier veur heks. Ze zaat alle kinder meej 'n stok achternao. Die kunne ok wel was da witte wel, mar 't was ok een lillike vrouw.
Wraak op 'n heks Op de Rul in '14-'18 in denurste orlog is't gebeurd. D'r lagge toen militèrre op de Rul en ene vrouw was 'r ant bottere zoas ze da vruuger deeje, mar 't werd nooit niks. D'r warre militèrre ingekwertierd, mè z'n tweeje en ene zeej: "mag ik er over behere, over die staamp". "Ja," zin ze en ie begong ermee. Dee er z'n behoefte in. Nou was...
nl.verhalenbank.41510
Op in kear wie er mei in fracht reid nei Grinslân ta. Dat gong mei de pream. In sekere Anne wie by him. Doe kamen se by 't hiem fan 'e boer. Dy boer hie in forskuorrend-lulke houn, dy't dêr op 't hiem omroun. Der stie in buordtsje: Wacht u voor de hond. Anne doarst dêr net op 't hiem, mar Jehannes sei: "Kom mar mei, dy houn docht dy neat." En 't wìe sa....
nl.verhalenbank.38427
Jehannes hie altyd in pet op. Noait wie er mei de bleate holle en hy makke him noait lulk.
nl.verhalenbank.38265
Yn 't Suden fan Fryslân wenne in man, dy groef dêr in put. Hy woe wetter ha, mar koe gjin krije. Dy put wie hiel, hiel djip op't lêst en doe siet der op in moarn in bytsje wetter yn, mar dat wie sâlt. It wie séwetter. Dêr koe er neat mei. Doe hearde dy man ûnder út 'e put wei in stem. Der waerd roppen: "Flechtsje fan dit lân!" Doe hat dy man dat lân...
nl.verhalenbank.37942
In man of fjouwer wienen ris dwaende mei in swier ambyld, dat stie op 'e wein en dat moest yn 'e smidderije droegen wurde en op 't houtblok set. It wie min wurk en 't ambyld wie eins net to tillen. De mannen wienen der hwat mei oan. Doe kom Sterke Hearke dêr lâns. "Soestû ús net eefkes helpe kinne?" fregen se. Dat wie Hearke goed. Hearke nom it swiere...
nl.verhalenbank.34470
In mynhear kuijere de wei del. Hy kom by in brêge, dêr stie in jonkje. Dat jonkje gûlde hiel bot, hy snokte it út. De mynhear sei: "Hwat skeelt der oan mei dy?" It jonkje sei: "Sy ha myn stik bôlle yn 'e feart smiten." "Och hea," sei de mynhear, "wie dat mei opset?" "Né," snokte it jonkje, "mei leverwoarst."
nl.verhalenbank.33830
Der wie ek in faem yn Twizelerheide, dy hie forkearing. Mar doe makke hja it út mei dy feint, hwant dy bidondere har. Doe sei dy feint: "Ik sil meitsje datstû noait wer forkearing krigeste." Doe struide er it praetsje roun, dat, as er snein-to-jouns by har kom, dan lei der altyd in pânse njonken him op 'e stoel; hjasels wie der dan op út om to tsjoenen....
nl.verhalenbank.33826
Der wie in sunige boer, dy hie by de houtforkeaping in persiel beammen kocht. Hy en syn feint prebearren togearre de beammen op 'e wein to krijen, mar dat koenen se net oprêdde. Tafallich kom krekt Sterke Hearke der oan. Dy seach wol dat de mannen yn forlegenheit sieten en dêrom sei er: "Ik sil jim helpe mannen. As ik nou de swiere ein nim en jimme...
nl.verhalenbank.33771
By pake en dy gebeurde 't wolris dat se gjin bûter meitsje koenen. Dan wie de tsjerne bitsjoend. Se joegen de faem de skuld. Dat wie de tsjoenster, seinen se. Doe ha se de faem op in kear mei de kop yn 'e tsjerne treaun, de fuotten omheech. Sa lulk hienen se west. Hwant de faem hie 't dien, seinen se. Hja hie ôfgryslike bot raesd. Dat hearde heit. Die wie...
nl.verhalenbank.33122
Der wie in boer dy soe nei Ingelân ta, mei de nachtboat. Doe wie der in Ingelsman oan board, dy sei: "A fine light night." Doe sei dy boer: "Nou, dan weet ik het ook nait." "Hwat do you say, sir?" frege de Ingelsman. De boer woarde lulk. "Hwat dochstû op sé," sei er tsjin 'e Ingelsman, "dû bist sels in âlde seur."
Yn 'e Westerein wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Us mem hie bisite, hja sieten togearre as froulju to praten; tafallich hienen se it oer dy tsjoenster. Doe gong de doar iepen en dêr stie se, de tsjoenster. Mem har bisite sei: "Wy hienen 't krekt oer dy. Dû kinst tsjoene." Hja waerd lulk en gong der út. Doe't se goed en wol bûtendoar wie, stie der in...
nl.verhalenbank.32340
As bern jouns let noch bûten wienen, en se woenen net yn 'e hûs, dan waerd der tsjin har sein: "Tink der om, yn 'e hûs, de wâlhounen pakke jim!"
As wy jouns let noch bûten wienen as bern, dan seinen se: "Pas op, de berndieven pakke dy." Kamen wy by 't wetter, dan wie 't: "Dêr sit in hiele greate frosk yn, dy is altyd lulk op bern."
Hearke hat ûnder tsjinst west yn den Helder. Dêr hie er in hekel oan en hy smiet de kop wolris yn 'e nekke. Op in kear wie er mei oaren oan 't exersearen, doe bleau er ynienen stean; hy hie syn nocht. De oaren roannen troch. In sergeant mei 6 man moest Hearke ophelje. Mar hja koenen him net út it sté krije. De sergeant giet werom. Hy giet nei de luitnant...
0