Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
577 datasets found
Dutch Keywords: boom
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan hief 't veulen de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126588
Klaassen: Zie hadn vrower mangs de gave van t tweede gezicht. Kleissen: Dat was ok ne gave. n Buurman kwam bie oons vrower moal, ja god, doe was ik mer zo’n jeunkn, en doe per slot van rekn, is de vaar nog in hoes? Is Kleissen nog in hoes? Mien vaar hette Kleissen, Jans of dit of dat. Nee, wat is d’r dan? Ik wil Kleissen sprekn. No har moder zegd: wat is...
nl.verhalenbank.128506
H.E.: Doa he’j ok van die verhaaln, dat ze in de tookomst wat könt zeen, met doadgoan en zoa, dat ne oel ... E.M.: A’j nen palmbos bie t hoes hebt en doar zatn van dee uulkes zatn doar in. Dan ko’j net verteln was wis, mer dan gung der en doad, ik heb verschilnde moaln, oons moder ok, nich, en dat ding dan moal schreewde en jaagn hem dan vot, nich, H.E.:...
nl.verhalenbank.128529
De geboorte van veulens, daar kan ik van meeknikken. Dan moest ge de haam in een hoge boom hangen, dan droeg het veulen altijd de kop fier omhoog.
nl.verhalenbank.127523
Tusken de grouwe beam en de hoeke fan 'e Krúswei yn 'e Harkema spoeke altyd in dikke houn, sa great as in keal.
nl.verhalenbank.19485
Der wenne nêst jierren in skuonmakker yn Easterlittens. Hy en syn wyfke dat wienen twa bijierre minsken. Elke dei wie hy drok oan 't wurk om hakken en soallen ûnder 'e skuon to dwaen. Se hienen in sober bistean, it kom krap om. Sa wìe 't froeger, hè? Mar de skuonmakker sei: "Ik ha altyd noch de hope dat wy 't iens better krije sille." "Lit dy hope mar...
nl.verhalenbank.33244
Sterke Hearke wie noch in jonge, fortelde heit. Doe wied er us in kear op 't Fean (= Surhústerfean). Doe wienen dêr in stik of hwat mannen, dy losten in wein. Der leinen dikke beammen op 'e wein en dy leinen se iene foar ien op 'e groun. Dêr stie Hearke by to sjen. Doe gongen dy lju yn 'e herberch en kochten in buorrel, mar sy nommen Hearke net mei. Doe't...
nl.verhalenbank.23731
[Haam:] Werd boven in de boom gehangen, anders liep 't veulen met z'n kop naar de grond.
nl.verhalenbank.126615
Oh, wie môg’n ‘s äoms ok met nao de slachtvisiet, hen, bie ‘t Hessevoart, dat was ‘n groot los hoes en den har doa stôm’m um ‘t ding henling en doa môs’n wie ôpzit’n, dee lean ze na iede maol an um ‘t veur, mè at dee ole keals an ‘t vetel’n kwam’m, wie zat’n ok ‘n maolôp zonnen groot’n stôm en dan ging ‘t van speuk en wie heul’n oons, a’w nao hoes...
nl.verhalenbank.128374
Greate Ynse fan Bakkefean hie fan dy enoarme hannen. As slaeijen! Der wienen us in stik of fiif man dwaende om in dikke beam op 'e wein to tillen. Mar it woe net. Doe kom Ynse der oan. Ynse holp har en de beam lei samar op 'e wein. Doe gongen dy fiif man nei de herberch en kochten in slokje. Mar sy seinen net tsjin Ynse: "Kom mei." Ynse giet hinne en...
nl.verhalenbank.25156
Een verhaal over een spookkat In de zogenaamde kattendonke ('n weiland) zat 'n kat in 'n boom. Toen de boeren de koeien weghaalden uit de wei dreigden ze de kat weg te zullen jagen als deze er na 'n tijdje nog zou zitten. Toen ze terugkwamen zat de kat er nog en riep de boeren na: "Ik dacht dat je me zou matsen." Hierdoor durfden de boeren niets te doen....
nl.verhalenbank.13427
Oan 'e Spoekloane by Drachtster Kompenije sweve wite gedaenten troch de beammen hinne.
nl.verhalenbank.27153
By de grouwe ikene beam oan 'e betonwei spûket it. Dêr rint in wite gedaente om. Alde Aen Klokje (= Aen Alma ^) hat him sjoen. Navend, sei Aen. Mar hy hie neat sein. Hâld dy de bek dan, sei Aen batsk. Doe seach er om en de hiele wite gedaente wie fuort. Doe wie Aen bang woarn en makke er gau dat er thús kom.
nl.verhalenbank.15888
As een boom niet wou drage, dan boorde ze een gat in die boom. En een pin d'r in. Of de bast rondom afschille.
nl.verhalenbank.57846
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.126985
De storm van gisteravond heeft Uden zwaar getroffen de oude gezichtsbepalende lindenboom op de markt is omgewaaid. Prilleke zo werd ie genoemd staat er al sinds 1868 dus 138 jaar. Voorzitter van de heemkundekring hier is Adriaan Sanders. Meneer Sanders goeiemorgen. Goedemorrugen U bent vanmorgen al even wezen kijken op de marrukt wat wat zag u daar, wat...
nl.verhalenbank.41765
Dit heb k zulf mitmoakt. Jan B. was n onverschillige vent; hai wol naarns van waitn. Moar op n dag mos e toch erkennen, dat dr wat bestait. Op Taange brandde een huus op. Ale bomen in de buurt verschroeiden nog; takn e n bloarn warren allemoal zwaart. Moar nou kump t wonder. In ain van de bomen zat n eeksternust. Zo'n nust wil ja meroakel brannen. En dat...
nl.verhalenbank.43615
[Haam:] Boven in de boom, ik zajje vertelle waarvoor. Dan droeg 't veule z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.126006
By dyselde greate beam is Alle Wagenaar oer de wei smiten woarn. (Alle Wagenaar wie in bernsbern fan 'e beruchte tsjoenster Alle Tet en in swager fan my) Syn fyts lei yn 'e sleat. Ik kom gewoan mei 't bakje achter op 'e fyts fan 't wurk, sei er. 't Wie al moai let op 'e joun. Mar foar in lykstaesje wie 't noch to ier.
nl.verhalenbank.15889
5.7. Geschoten hazen laten geen sporen na in de sneeuw Een oom van me, die stoeng ook is haas te wachten. 't Was mee Kerstmis, den eerste kerstnacht en 't aai gesneeuwd. Die stoeng in 't bos acher nen boom te wachten. Da was ook aan e stuk mee land en d'r kwamen d'r wel e stuk of tien, twaalf en maar deur mekaren springen en sjouwen. Hij schiet: 'Kets!'...
nl.verhalenbank.44350
2