Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
11 datasets found
Dutch Keywords: bonen Narrator Gender: male
It gebeurde ek us op in kear, doe siet ik by him, doe wie de doar ek wer út himsels iepen en ticht gong. Mar doe fornaem ik wol, dat der kreaud woarde. De man hie heftige biwegings en sy wienen it lang net iens togearre, koe 'k wol fornimme. 't Wie mis, hy wie mar oan 't haspeljen en oan 't jeuzeljen tsjin dy 'oare'. Doe kom dy âld man oerein en hy gong...
nl.verhalenbank.24936
Je moet bonen poten op de kruisdagen.
nl.verhalenbank.125736
Myn omke wenne by de boer. Hy hie twa hynders. Hy hie hwat hier fan 'e moanjes elk apart yn in pûdtsje meinom sa kom er by Hinse de Boer. "Fan twa sike hynders", sei er, en hy joech it pûdtsje oer. Hinse seach it hier nei. Doe die er yn 't iene kladtsje medesyn. Dat kostte fiif en sawntich sinten. Yn 't oare pûdtsje died er hjouwer en beanen. Dat kostte...
nl.verhalenbank.32460
Es ge wratte ienvrief mee den binnenkant van den bas van grötte bone [tuinbonen], dan gon ze weg. Mar dan moj den bas begrave, es er iemes begrave wur. En onder ’t lujje van de doodsklok moj dan zegge: Onder ’t lujje vör den dooie ien ’t graf, Bun ik mèr van de wratten af. Ik weet nie bé’j onderviending, of ’t woar is.
nl.verhalenbank.50172
Je moest zaaien met afgaande maan, tenminste de erwten en bonen, om te zorgen dat ze niet gingen ranken.
nl.verhalenbank.127610
Willem Hyles en Antsje wennen op it Swartfean. Hja wienen wonderdokters en holpen in soad minsken. Der kommen us guon by Willem Hyles, dy hienen hynstemige meinom. En hja seinen, hja woenen graech rie ha foar de persoan fan hwa't dat wetter wie. Doe joech Willem Hyles harren in pûdtsje mei hjouwer en beanen mei. Boppedat moesten se ƒ2.50 jaen foar it...
nl.verhalenbank.21808
Een man en een vrouw woonden aan de vaart. De man ging 's morgens altijd aan 't werk bij anderen. De turfschipper uit Nijbeets zou die dag komen om de turf te brengen, die besteld was. De man zegt: "'t Is het beste dat de turfschipper 't ook direkt maar in de schuur zet en opstapelt." 's Morgens kwam de turfschipper. Hij had veel werk van 't opstapelen....
nl.verhalenbank.24192
Ek kom der us ien by Hinse, dy sei: "Ik ha hjir wetter by my foar ien dy't net goed is. Kinne jo my hwat meijaen foar him?" Hy woe Hinse Jehannes to fiter ha, hwant hy hie wetter fan 't hynder meinom. Mar hy krige Hinse Jehannes der net tusken. Hinse Jehannes joech him guod oer en sei: "Jow dit mar oan 'e pasjint." Doe't dyselde 't thús útpakte, wienen it...
nl.verhalenbank.21798
Greate Wopke koe de minsken stean litte. Der kommen ris twa keardels by him, dy seinen dat se foar twa sike froulju kamen. Hja hienen it wetter fan dy froulju meinom, seinen se, mar dat wie sa net. De iene hie wetter fan in rún by him, de oare wetter fan in merje. Hja woenen Wopke der tusken ha. Wopke biseach it wetter, doe gong er nei achteren ta. Hy kom...
nl.verhalenbank.38052
Der wie in man, dy krige jild fan 'e duvel. Hy moest de siele ôfstean op ien bitingst nei: As er de duvel hwat opdroech, dat er net folbringe koe, dan koed er syn siele hâlde. Doe't de duvel kom om him to heljen, skodde dy man in sekfol earten en beantsjes trochinoar. Dat moest de duvel yn safolle tiid skift ha. De duvel hie dat gau foar inoar. De man...
nl.verhalenbank.20556
Hinse Beest Der wie ris in jongfeint, dy woe Hinse Beest te pakken ha. Hy gong hinne en die hynstemige yn in fleske. Hinse sei neat. Hy gong der efkes út en kaam werom mei in pakje: 'Dizze medisinen—hjouwer en beanen moat de pasjint ha'. Der wienen ris trije jongfeinten, dy woenen Hinse ek te fiter ha. Se dienen alle trije in bytsje fan har wetter yn in...
nl.verhalenbank.13001
3