Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
636 datasets found
Dutch Keywords: boerderij
G.M.: Dat mös doe toch ok wa wetn, dat hef de vaa a verscheidnde moaln verteald, wees wa. E.M.: Vrower meann ze ok, verrek en genean ... dat mos nich mögn, nich, ik was, n ooldn kassier was verbraand, nich, en zo’n oold tante lewde doar verrek en genean, dee har doe loat in de kökn doar senkes indoan, nich, en dee meann doe dat he ’t vuur mekaar har en...
nl.verhalenbank.128530
[Kleissen:] t Is nog nich zo lang liedn, het is zo’n joar of dree, veer, he’k zölm wa verschillende dinger zeen, mer woar’w doar wont en dat is wa heel typisch en doe ha’k nen jong, ie kent ‘m wa, he koomp van W. bie Mekkelbearg hen, doar he’j ok nen weenkel van Hommels, he hef nog bie te Coat wearkt op t fabriek. Klaassen: Joa den is a dood. Kleissen: Is...
nl.verhalenbank.128507
Alde Hindriks Kike wenne achter ús. Mem sei op in kear: "Der sil ûnwaer komme, dan rekket âlde Hindriks Kike har hûs der ôf. Ik ha 't brânnen sjoen. En op 'e Foarwei sil de boerepleats fan Dedde Wybenga ôfbrânne en alle fé sil der yn omkomme." 't Is allegear sa gebeurd. Hja sei: "Ik sjoch allegearre fjûr." De oare deis gebeurde it. Der kom in greate...
nl.verhalenbank.36300
Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie widner. It fé wie alris earder siik west en nóu wie 't noch slimmer. "Sjoch," sei er tsjin Jehannes Hinses, "'k ha hier fan 'e kij meinom." Jehannes Hinses biseach it. "Nou," sei er, "dìzze kou mast mar ris hwat koekjes jaen, dy wurdt...
nl.verhalenbank.24704
Op it Heechsân yn Eastemar stie de pleats fan Tsjerk-om en Piter-om. In wike foardat dy pleats opbrând is seach ien fan 't Heechsân him yn 'e nacht yn 'e brân stean. Dat wie foartsjirmerij.
nl.verhalenbank.31309
Yn Reahel haw ik in âlde buorman hawn, dy hie yn syn jonge jierren boerefeint west yn Droegeham. Hy slepte yn in bêdsté yn 'e stâl. It doogde dêr net, it spûke der. Hy hie mei eigen eagen sjoen dat der op 'e koestâl in ammerke stie to dânsjen.
nl.verhalenbank.33536
Yn Drachtster Kompenije stiet in boereplaets, dy wurdt altyd noch troch de minsken 'Skrale jammer' neamd. Hy stiet oan 'e trêdde wyk yn 'e Kompenije. 't Is de plaets fan âlde Hindrik Pool. It wie sa: Doe't de spanten fan it dak op 'e muorren sieten kom de maeijebeam der bovenop. Dan wie 't fêste gewoante dat se op balkebier traktearren. Dat wie foar 't...
nl.verhalenbank.27225
Mensen, die de wind laten draaien: Omstreeks 1900 brandde de boerderij van Faesse Janne op de Zandberg aan de grond af. De wind, die fel Noord-West stond bedreigde de belendende boerderijen. De hulp van kapelaan Balthussen werd ingeroepen. Deze kwam, en ging achter de boerderij, en bad uit een boekje enkele gebeden. De wind draaide zich pal Zuid-Oost.
nl.verhalenbank.69374
Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us in joun of hwat oppasse. Hwant der sil in dikke kat foar de koegleskes lâns rinne. Dy kat matte se de poaten brekke....
nl.verhalenbank.15693
Bij het verhaal no. III: De namen Bou, Bouw en Bouwmeister stammen uit één familie. Het erf Lucashuis werd Luuksboer genoemd. De boerderij werd later De Banier (De Heere is mijne Banier) genaamd. Op het erf der hoeve De Banier zou een ,,schat" zijn verborgen, die, voor zover bekend, nimmer werd gevonden. De Banier is in 1935 door brand verwoest en werd...
nl.verhalenbank.48594
D'r was eens een boer in Meerkerk, daar was de kaas betoverd door een vijand. Die kaas begon uit z'n eigen te rijzen. Nou had die boer altijd wel wat te rechten en te pleiten. Toen zongen ze in Meerkerk: Alebert, je kaas begint te rijzen. En als dat zo maar door blijft gaan Zal je hofstee naar de bliksem gaan!
nl.verhalenbank.50873
Der wie in boer, dy hie in hiel âld plaets. Dy wie wol sa min. Mar dy boer hie gjin jild om in nijen sette to litten. "Hoe krij ik in nije plaets", sei er faek yn him sels. Dan roan er op 'e wei om jouns en dan prakkesearre er mar. Op in kear wie dat wer it gefal. Doe kom dêr in man oan. "Hwerom bistû hjir alle jounen op 'e wei?" sei dy. "Dat sil 'k jo...
nl.verhalenbank.27437
HK: Een ander verhaal dat ik nog ken van mijn lagere schooltijd. Ik ging in Uithuizermeeden naar school...en daar was een oude boerderij. Dat heb ik nog even weer nagezocht en dat liet de hoofdonderwijzer ons al op een bandje in de klas horen... RK: Dat verhaal liet hij horen? HK: Het verhaal, ja. RK: Wie had dat dan ingesproken? HK: Dat was meneer...
nl.verhalenbank.44152
Wy wennen yn Boelensloane tsjin 'e iepenbiere skoalle oer. Wy hienen dêr buorkerije. 't Wie yn 1898, doe hearden mem en ik timmerjen en oar lawaei by ús yn 'e skuorre. Mar yn werkelikheit wie der neat to rêdden. Mar letter hâldden de soasialisten har forgaderingen yn 'e skuorre, dan gong 't der soms bot oan wei, en noch letter, doe't de tsjerke op 'e...
nl.verhalenbank.29382
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14771
4.12. Nou heb ik al zo veul verteld over Nunen, nou zullen we naar Heeze gaan, da' zulde ook wel weten waar dat is, een plaatsje ook op zij van Eindhoven. Daar is een kerkhof, een heel eind van de weg af, ja misschien wel een half uur binnenin op de akkers; daar staat een grote boerderij, en daar woonde Hendrik Vink - 't is natuurlijk lang geleje' maar...
nl.verhalenbank.44185
Spook in Biesthoutakker In Biesthoutakker spokte 't vruuger ook. 't Huis steet 'r nog. Da was toen ze gewon zaote te buurte, enkelde manne bij mekaore, en in ene kir - 't waor 'n boerderij - heul de koei los, d'r zaat 'r gin in mir vast. Ze ginge ze vaast zette en alles, en ze zitte goed en wel binne en wir 't zellufde; alle staldeure stonde gelijk ope....
nl.verhalenbank.41566
Yn Surhuzum seagen se froeger op in plak in wylde lantearne. Letter kom der op datselde plak in buorkerij to stean.
nl.verhalenbank.27807
Op 't Wyldpaed wenne in boer, dy joech de kij tige bêst fretten: koeke en moal oer 't hea hinne. Mar it joech neat. De kij bleauwen like meger. It fretten fortarde net. It kom der krekt sa wer út sa't it der yn kom wie. Sa lei 't dan yn 'e groppe. Der kom altomets in man by dy boer, dy bitsjoende de boel. By dyselde boer gongen soms ek samar de lantearnen...
nl.verhalenbank.33133
Tusken Briltil en Súdhorn yn stiet in pleats, dêr hat froeger in hiele wrede boer yn wenne. Dy hie allegearre slaven op 'e stâl stean. Dy hied er dêr fêstboun. Dy pleats stiet der noch.
nl.verhalenbank.17654
3