Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
34 results
Dutch Keywords: boer
Ja, de nachtmerrie, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Tegen jou gezeid, ik had verkering met een meissie in 't achterland. We zitten te vrijen in het boenhok. Toen krijgt het paard van die boer de nachtmerrie! Snuiven en slaan. Die boer d'r uit. Hij hong d'r een lantaarn bij. Toen was het over. Vroeger stong d'r een eindje hier vandaan* een boom en dat...
Mededelingen Dr. Hibma. Veearts te Terschelling. Op Terschelling zijn "Nachtmerries" bekend. Het zijn kleine dieren die 's nachts, door riolen de stal in komen. De vader van Piet Smit te Lies hield wel 's nachts de wacht met een lantaarn in de stal, wanneer het al te erg werd met de nachtmerries. Ze maken n.l. het vee onrustig. De manen van een paard dat...
Daar heb een boer me is verteld, vooral de mane in de war, een kluwen van war. ,,Da beest heb de nachtmerrie gehad. De hare gaan allemaal op een hoop".
Hendrik Roelofsen kon ook belezen enzovoort. Eens zat hij bij een boer, Piet Willy, en zei: "Ik kan maken dat jij vannacht geen oog toedoet." Een poos daarop werd de boer zoo bleek als een lijk en aan iedere haar hing een druppel zweet. Dat was de nachtmerrie.
Ja, die boer had 't ok over de nachtmerrie. De nachtmerrie dat is iets, dat uitgaat van 't paard. Dan ken zo'n paard 's morges niet meer op z'n bene staan.
Der wie in boer, dy hie in hynder, dat wie nachts ôfgryslike drok. Dan skopte it en trape dat it raer wie. En moarns, op 'e stâl, roan him it swit yn stralen by de hûd del. De boer hie wol yn 'e gaten dat dat it wurk wie fan in nachtmerje. Der siet nachts in nachtmerje op it hynder. Op in nacht paste de boer op. Hy hie in ammerfol wetter klear stean....
Myn frou wenne by de boer yn Feankleaster. Hja wie noch jong. Doe kaem der op in nacht in nachtmerje by har. Dy sprong har op 'e fuotten. Doe riisde hja oerein, en meiiens wie de nachtmerje wer fuort. De nachtmerje kaem troch de doar. Hja hearde earst de ring.
By de achterdoar fan 't bûthûs hienen de boeren duveldrek ûnder 'e drompels. Dat wie foar de hynders om 'e nachtmerjes to kearen.
nl.verhalenbank.21549
Geart Hamstra wie by in boer yn 'e ûngetiid. Greate Mindert wie ek by dyselde boer. Mar Mindert wie in nachtmerje en kaem elke nacht by him, dat er hast gjin siken mear helje koe. De boer wie lulk op greate Mindert, hwant Geart sei: "Ik bliuw hjir net." Geart wie in prima arbeider, mar hy rekke fuort.
Der wenne in boer yn Surhústerfean, as dy moarns by 't hynder kom yn 'e stâl. dan wie 't beest kletstrochwiet fan 't swit. Alle nachten siet der in nachtmerje op 'e rêch fan 't beest en dy ried dan op him om.
nl.verhalenbank.26044
Ik woonde vroeger naast een boer en daar hadde ze last van de nachtmerrie. Rommele zus en rommele zo, maar iedere nacht ging dat paard onderstebove. Ik kon dat goed hore, want ik woonde vlak bij de paardestal. Ik had zo met die boer afgesproke as d'r wat an de hand was, dan waarschouw ik ie wel. Maar iedere nacht dat paard onderstebove. Ze maakte 't zo...
nl.verhalenbank.72637
In nachtmerje is in frommeske, ien fan sawn dochters, as se op elkoar folgje. Sy komme troch 't slotsgat yn 'e hûs, Der wie in boer, dy hie in hynder, dat woarde faek troch de nachtmerje biriden. Dêr hie 't dier gâns hinder fan. Doe struide de boer it hynder ris in kear moal op 'e rêch. Doe koe de nachtmerje der net wer ôf komme. De oare moarns siet se...
nl.verhalenbank.23532
In nachtmerje is in frommes. Der wie in boer, dy hie in hynder. Dat dier hie alle nachten lêst fan 'e nachtmerje. Op in kear struide hy kaf oer de rêch fan 't hynder. De oare moarns siet der in frommes yn 't hok, dy struts har it kaf fan 'e klean ôf.
nl.verhalenbank.25391
Fan 'e sawn bruorren is ien in wjerwolf. " " " susters " " " nachtmerje. Hat men in hoefizer oan of boppe de doar hingjen, dan kin men de nachtmerje keare. Men kin ek de hoazzen of sokken krúslings foar 't bêd lizze.
nl.verhalenbank.16124
Oan 'e Simmerdyk wenne in boer, dy hie in hynder. Dat beest hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje, dat hy hie elke moarn de knopen en flechten yn 'e moanjes sitten en hy dreau yn 't swit. "Ik woe wol, dat ik wiste hokker frommes him dat lapt," sei de boer, "dan stuts ik har mei de foarke yn 'e bealch."
nl.verhalenbank.17611
Yn Kloosterburen tsjinne ik by in roomse boer. Dêr wie 'k forlegen fan 'e nachtmerjes. Doe sei de boer tsjin my: "Ik sal dy helpn, wicht." Doe struide er roggemoal op 'e stoel foar myn bêd. Doe krige ik gjin lêst mear.
Ik ha us in nachtmerje by my hawn, doe wie 'k op 't lêst sahwat oan 'e dea ta. Doe fornom ik, dat er stadichoan wer by my wei krûpte. Der wie no in boer, dy hie in hynder, dat hie in protte lêst fan 'e nachtmerje. Moarns sieten der altyd flechtsjes yn 'e moanjes en it beest switte altyd as in oandrager. Doe op in joun struide er moal op 'e rêch fan it...
nl.verhalenbank.17705
Spookdieren In het huis Molenstraat 36 werd vroeger logement gehouden door "den Dütsje Jan", een gewetenloze boer. Als schapendrijvers 's nachts hun dieren hier stalden, verving Jan de besten door zijn eigen slechte. Hij ging zelden ter kerke. Op een Kerstnacht, toen zijn huisgenoten ter nachtmis togen, bleef hij te bed terwijl de meid om 6 uur ging...
nl.verhalenbank.13459
De dochter fan Sikke Boukes yn 'e Westerein wie in nachtmerje. Hja wie troud mei in skoalmaster. Yn 'e nacht gong se altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har....
nl.verhalenbank.20163
Us heit wie yn 'e ûngetiid by in boer yn Goaijingeahuzen. Dêr wie ek in feint, dy hiet fan Jetse. 't Wie sahwat yn 1905. Jetse hie altyd in soad lêst fan 'e nachtmerjes. "By de jounsbrogge," sei heit, "as wy mei de hannen gear sieten en efkes troch de fingers hinne seagen, dan seagen wy de nachtmerje der wol ynkommen. De feint waerd bleek en mitrich en...
39