Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
169 datasets found
Dutch Keywords: beschermen
E: Tegn grommel wat doo'j doar tegn? Wit: Doar wa'w nich bang vuur. De veansters goat dicht en dan wa'w gerust almoal met mekaar. Wil: Bang wa'w nich, mer paa dear at t slim was, dan gung he met n palmtekske en wiejwater eavn de kamers roond en n stal, en dat ging met palmzundag ook. Dan ging he boetn, de wei, t laand, t iemnschoer. Wil: Dat was doe...
nl.verhalenbank.128619
As men trije krúskes op 'e wei set, kin de tsjoenster jin net pakke. Men mat noait trije kear achterelkoar 'ja' sizze op hwat in tsjoenster jin freget, hwant dan hat se jin yn 'e macht. Hat men in koarste roggebrea yn 'e bûse, dan kin gjin tsjoenster fet op jin krije.
nl.verhalenbank.24062
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Pake en beppe wennen op 'e Noarder Dwarsfeart. In broer fan pake, dat wie Geart Schriemer, dy wie bitsjoend. Hy wie sa siik as in houn en trille fan 'e koarts. Der wie altyd in dikke swarte kat by harren yn 'e buurt en dy hie pake yn 'e rekken. Dat wie de tsjoenster. Pake hie al in pear kear in raem op dy kat...
nl.verhalenbank.19863
Ik wie froeger in bulte by Ale Westra (= Aeltsje Schievink-Westra B65-14, 15, 16, 164) Dy har mem, âlde Ot dat wie in tsjoenster (Ale sèls giet der trouwens èk foar en har dochter èk). De minsken koenen har net bigripe hoe't ús mem it fortroude, dat ik kammeraetske wie mei Ale. Mar ús mem sei: "Der kin har noait hwat oerkomme, hwant sy hat in dûbelde...
nl.verhalenbank.21456
Doomny van Velzen fan Droegeham hie in protte fijânnen trochdat hy de wiere leare forkondige. Der ha guon west, dy woenen him deameitsje. Mar hy woarde troch Us leaven Hear biskerme. Dat gebeurde sa: Op in kear ried er yn in glêzen wein. Doe soed er nei in oar plak ta to preekjen. Underweis skuort ien de doar fan 'e wein iepen en hy wol doomny in stek mei...
nl.verhalenbank.33734
„Tegen het ontvoeren van kinderen door elfen placht men in Wales, en ook elders, ijzeren voorwerpen in de wieg te leggen, vaak een mes”.
nl.verhalenbank.48543
Ik hearde al us in kear in forhael oer in pleachbeest. Dat fortelde my it minske sels, dy't it oerkom wie. It wie in pûrbêst minske, sa earlik as goud en dêr soe har net in ûnwier wurd oer de lippen komme. Hja wie boerefaem. Hja tsjinne yn Houtigehage by in boer dy hiet fan Sytse de Boer. Har mem wenne yn Oerterp. Dêr kaem dy faem wei. De boer hie in...
nl.verhalenbank.24664
Heit fortelde us, dat der roan wol us in jonge mei him op nei 't wurk ta. Op in kear hie dy jonge ek wer mei him roan, doe hie dy jonge ynienen in freeslike pine krigen. Hy sei: "Ik gean werom." Heit woe wite, hwerom. Doe sei dy jonge: "Ik ha myn duveldrek net by my. En as ik dat net by my ha, dan bin 'k forlegen fan 'e pine."
nl.verhalenbank.33318
As ien de nachtmerje kriget mat men de blom fan seefde rogge oer de tekkens dwaen. Dan kin men rêstich sliepe. Op idere rogkerl stiet in gesicht. Rogge is heilich. Soms dogge se wol rogge ûnder 'e doar om 'e tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.25816
Tsjoensters kinne sawol âlde as jonge minsken wêze. Wy hienen in lyts jonkje, dat wie sa'n trije jier âld. Wy wennen doe yn Ikkerwâld. Dat bern bigoun persé jouns om njoggen ûre to gûlen. Dat gebeurde alle jounen. Men koe de klok der op lyk sette. En dat duorre oant alve ûre ta. Wy wennen doe noch by myn man syn âlden yn. "It bern raest him dea", seinen...
nl.verhalenbank.29779
Bij Index 1939, no. 203, sub II: ,,De magische steen", &c., vervaardigd met gebruikmaking van de verbruikte huls van een revolverpatroon. Jan ter Horst, 68 jaar oud (zie Aant. 1939, fol. 148III), droeg zulk een amulet teneinde zich te beschermen tegen kabouters, die hem in het verleden plaagden. (Zie J14).
nl.verhalenbank.48620
‘ne Minsj oet Mesjtreech, dae bekind waor um zien goodheid, houw zwoavöl good gedoon aan zien evenminsj, tat es ze in percessie va veer nevenein ginge sjtoon, ze ’n nè vörmde va aan de boag bie de Rechsjtraot pes aan Sint Pieter. Dat haet ’n zelf ins gezag. Dae man hwuerde evel bie de loge, oppe ein of ander meneer waore de luu dao achter gekome en noe...
nl.verhalenbank.49516
Vrouw Lammers = "Toone Weefke" was 'n heks. Ze heette eigenlijk Johanna Fransen en was getrouwd met 'n Astense mens. Ze kon de mensen luizen bezorgen en ieder hield de kinderen van haar terug want die kon ze beheksen.
nl.verhalenbank.46143
It gebeurde ris dat der in bern van my bitsjoend rekke. Doe wenne ik hjir al. Doe ik nei Wopke ta to Kûkherne. Wopke joech my in fleske mei guod. 'k Moest der goed op passe dat it fleske net stikken rekke, sei er, hwant dat koe gebeure. As it iene of oare my tsjin 'e jas oan stompte dan gong 't fleske stikken. Healwei de Swâdde yn Twizelerheide moest ik...
nl.verhalenbank.24711
Mien moeder heddet duk verteld. ’t Geet over ’n djen en ’n jong, die verkering hadde. Die djen kos hekse. De jong wol graag trouwe mette djen. Mar die wol da nog nie. Ze was nie gerus, of ’t wel goed zou goan. Want ze kos hekse. Ze kos doar nie afkomme, al wol ze ’t nog zo graag. Mar ze wol da nie tege de jong zegge. Da zou toch wel motte gebeure, want de...
nl.verhalenbank.50482
Der libbe in doomny dy wie tige froom. Op in kear soed er nei in siken ta. 't Waerd donker. Hy moest oer in houtsje. Der wienen twa dy woenen him fan kant meitsje. Dy wisten dat hy nei dy sike ta soe. Sy seinen: "As wy nou yn 'e wâl lizzen gean, dan slaen wy him fan 't houtsje ôf. Dan komt er yn 't wetter tolânne en dan forsûpe wy him wol." Sy sieten yn...
nl.verhalenbank.33125
„Een nachtmerrie of mare die de paarden berijdt en ze moe en overstuur maakt, werd in Overijssel geweerd doordat men een broodmes door de manen van de dieren streek: dan zou de „nachtmeere” voortaan wegblijven”.-
nl.verhalenbank.48541
Der wienen trije jonge bazen, dy hienen de pik yn op har doomny. Hja sprutsen mei elkoar ôf, hja soenen dy sneins nei tsjerke ta en dan soe ien fan har de doomny, wylst er stie to preekjen mei in stien smite. Doomny dy seach har dêr sitten en ûnder 't preekjen priizge er har, dat se yn 'e tsjerke wienen (hwant hja kamen der oars noait). Doe sei de iene...
nl.verhalenbank.30411
Úlke wie in duvelbander, dy wenne oan 't Wyldpaed. Wopke wie in duvelbanner, dy wenne yn Kûkherne. Se gongen meast nei dy mannen ta as de bern bitsjoend wienen. Dan krigen se medesinen mei, meastal yn in fleske. Wopke sei dan: "Pas der goed op, hwant ûnderweis komt der in houn of kat of oars hwat, dy hat it op 'e drank gemunt. 't Fleske mat oan 'e...
nl.verhalenbank.25430
Moeke woonde in Hantumer Uutbuurt. Daar had se forkering met in fint. Op in avond kuijeren se togearre. Doe moesten se in weg passeare. Doe sei hy teugen Moeke: "Wacht even Tryn, ik mat even oer de sleat." Doe sei Moeke: "Wat is dat met dy?" Doe sei hy: "Der giet in lykstaesje foarby." Moeke sei niks. Doe sei se: "It is sa't is, jonge, ik meitsje 't út."...
nl.verhalenbank.32616
2