Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
43 datasets found
Dutch Keywords: bende
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
Bokkerijders Vruuger moeten 'r hier ok bokkerijers gewist zèn. In Hilvèrenbik hedde nog 'n cafee dattur naor hiet. Kafee d'n bokkerijer. Mar wa die bende din hek noot gehurd. Wa wit ik verders nie.
Der wenne in boer op it Barra-hûs tichte by Ljouwert. Op in joun kaem dêr in frommes by de doar, dy frege of se dêr de nachts wol sliepe mocht. De boer hie dêr net folle mei op, mar affijn, dat moest dan mar. Doe sieten se de jouns dêr byinoar yn 'e hûs. De faem dy seach nou en dan ris nei de útfanhûzer en dy tocht: "Dat liket neat op in frommes. Dat...
nl.verhalenbank.37872
Katten hâldden meielkoar in forgadering. Ik ha 't wolris sjoen. Ien grouwe kat hie de leiding. Dat wie it hoofd fan de binde. Dan gong it op in psalmsjongen. Ik ha 't yn 'e Rottefalle sjoen.
Der hat in greate roversbinde west by de Puntpeal. Der wie doe in eksteur, dy siet wakker achter dy mannen oan, mar hy koe se noait attrapearje. Mei oare plysjes lei er to oppassen by de keet fan 'e rovers. Dêr brânde in tútlampe, en sy seagen dat de rovers op bêd gongen. En dochs waerd der sa'n nacht wer ynbrutsen. Dat kom, dy rovers hienen fan binnen út...
nl.verhalenbank.27618
't Wie op in jountiid op in boerespul. 't Wie min waer en 't reinde dat it spielde. Doe kom der in frommes by de doar, dy woe dêr graech sliepe. Sy koe ûnmooglik fierder mei sok waer. Dat wie goed. Mar doe't se in skoftsje yn 'e hûs sitten hie, stie de boer it net rjocht. Hy tocht: dit kin wolris in manspersoan wêze. Doe smiet er har in apel ta. En dy...
nl.verhalenbank.23563
't Wie op in jountiid, sy sieten by de boer yn 'e hûs. Doe kom der in âld frou by de doar. Sy woarde der ynlitten, sy woe dêr dy nachts graech sliepe. Hja siet tusken de oaren yn en as se it wurd nom, tocht de boer by himsels: "Dû hast in manljuslûd." Wylst hja dêr sa meimankoar sieten kom der in soldaet mei in hynder oan. Hy sei tsjin 'e boer: "Kin ik...
nl.verhalenbank.23515
Op it Barrahûs, tichte by Ljouwert wenne froeger in boerehûshâlding. De lju soenen krekt op bêd, doe kommen der noch twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie in soldaet op 't hynder, dy hie al earder op 'e joun frege om ynkertiering. Dy soldaet dy fortroude 't saekje net. Hy...
nl.verhalenbank.23038
Myn wiif har pake hat oan dy wei wenne tusken 't Jachtfjild en 't Blauhûs. Sy wennen yn in plaets. Dy is der al lang wei, mar de hage stiet der altyd noch. Op in joun kom dêr in frommes, dy woe graech ûnderdak ha foar de nacht. Se lieten it minske der yn. Mar doe't pake har us in pear kear goed opnom hie, tocht er: Dû kinst wol us net in frommes wêze. En...
nl.verhalenbank.21217
Hjir yn 'e Hamsterheide hat in roversbinde west. Yn dy tiid wenne hjir in man, dy hie in protte seadden (turf) yn bulten sitten. In stik of hwat froulju, dy't ta dy binde hearden, laedden de sekken, dy't se meinom hienen, fol turf om dêr mei út to naeijen. Doe seach ien fan 'e froulju op. "Sjoch," sei se, "hwat stiet dêr?" Doe stie dêr in âld man, dy't...
It folgjende woardde my forteld to Tolbert, doe't ik dêr yn 'e ûngetiid wie. Der wie in roversbinde, dy bistie út seis man. Elkenien dy't de Swarte Wei achter Tolbert lâns roan, wie gefaerlik. Dy rovers bruiden sa'n ien ôf, of makken him dea, bihalve as er syn beurs oerjaen woe. As se tofoarskyn kommen, seinen se der in rymke by op: Wij gaan vanavond met...
nl.verhalenbank.16822
Schinderhinke In de donkere bossen rond Venlo hield vroeger een beruchte roversbende huis. Hun aanvoerder was Hinke, de zoon van een paardenvilder of schinder. Vandaar zijn bijnaam, Schinderhinke. Zijn vrouw, Zwarte Trui, was een zigeunerin, die haar man op zijn tochten gewapend met pistool en dolk vergezelde. Vaak lag de bende op de loer tussen de...
nl.verhalenbank.9543
In de Purmer stond vroeger een groote boereplaats. Daar werd voortdurend kaas gestolen. Dit begon de boereknecht te verdrieten, daar hij er telkens van verdacht werd. Hij zon dus op een list. Op de plaats waar telkens kaas gestolen werd, maakte hij een strik die hij op een bizondere manier bevestigde. Toen 's nachts de dief weerkwam, moest hij om de kaas...
Rovers: In vroeger tijden werd ook Helden onveilig gemaakt door een roversbende, waarschijnlijk een onderafdeling van de bende van Schinder Hannes, uit het Duitse Gelder. “Neers Jong”, een der voorzaten van de tegenwoordige familie Sijben, en beschreven als een sterke, onvervaarde kerel, kreeg van de schout opdracht, de bende onschadelijk te maken. Hij...
3.134. De Legende van het Zandbosch onder Deurne Ge kènt toch vaast 't Zandbosch wel, dur ge neîve komt, ao ge over den ewen dijk noa Hellemed goät? We plachten er heil dik doe we nog zoin jonges warre, hin te goän speule en we haan der mee 't groäste plezijr. Wa rooIde w'dik de bèrreg af, die-t-er zoiveul in ligge; wa dinnen w'er dik de kernijnt' naö...
2.42. Bokkenrijders vliegen door de lucht Op denzelfden tijd dat de wind-korenmolen, te Postel staande, door een orkaan omwaaide, zat Jozef Cops in eene heg onder de Rijt te Luiksgestel, met zijn geweer op de loer, om hazen te schieten die zich aan de te veld staande spurrie kwamen vergasten. Eensklaps hoorde hij een gedruisch en meende eerst dat het de...
nl.verhalenbank.50083
IJzeren Hamer Tot de Bokkenrijders behoorde ook een zekere Filip Hameker uit Heerlen, die naar het wapen dat hij voerde, een zwaren smidshamer, den bijnaam kreeg van “IJzeren Hamer.” Hameker’s vrouw was twee jaar na hun huwelijk overleden. Zoolang zij leefde, was hij een plichtsgetrouw en voorbeeldig ambachtsman geweest. Doch na haar dood was hij aan den...
nl.verhalenbank.49532
’t Waor ‘ne sjoewe winterdag. Oppe boerderie zaot ederein bie ’t vuur doe opins geklop waart. Emes gong loere wat dat waar. Hae naom e petrolslempke mèt. Boete stong ’n auw vrouw wat vraogde of zie dao kòs slaope. Dao waart van al gezag en gedoon veurda ze jao houwe gezag. Dae ze wir allenej zaote, zag de boer teenge de maad: “Haol ins ‘nen appel oet”....
No. 336. Toen de Kozakken op hun kleine, grauwe paardjes door Brabant reden, plunderden ze, hoewel ze onze bondgenooten waren, naar hartelust. De boeren gingen in hun angst voor die rooverijen zelfs zoo ver, dat ze hun bedden opensneden, hun lakens scheurden en wat oude rommel stuk sloegen en voor het erf uitspreidden, in de hoop dat die kaarsenvreters...
nl.verhalenbank.48419
No. 198. Toen Sint Wilbert hier de kerkjes zaaide, zette hij een kruis op de torenspitsen en daarop een haan als symbool van den morgen van 't christendom die de duistere machten overwon. En binnen hing hij de klokbel die de vrijheid uitzong over heiden en bosschen. Ge kunt begrijpen dat dit tegenstand uitlokte van den duivel en zijn trawantschap, de...
nl.verhalenbank.46960
0